Guvernul României

 
Hotărâre nr. 835/2011

din 17/08/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 23/08/2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru îndeplinirea de către România a obligaţiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport


 

    Având în vedere prevederile art. 17 din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:
    "71. comunică Comisiei Europene rapoartele prevăzute la art. 17 din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, pe baza rapoartelor elaborate de către fiecare dintre autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 5, în conformitate cu formularul de raportare şi indicaţiile de completare prevăzute în anexa nr. 6."
   2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
   3. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
   Art. II. - (1) În vederea îndeplinirii obligaţiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale, transmite Comisiei Europene până cel mai târziu la data de 27 august 2011 un raport centralizat privind activităţile şi proiectele naţionale cu privire la domeniile prioritare prevăzute la art. 2 din Directiva STI şi a căror sferă de aplicare este menţionată în anexa I la Directiva STI.
   (2) Raportul centralizat se întocmeşte de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Direcţia generală infrastructură, transport multimodal şi participarea sectorului privat, cu respectarea orientărilor pentru raportare care vor fi adoptate de Comisia Europeană în baza art. 17 alin. (2) din Directiva STI, pe baza rapoartelor elaborate şi transmise de către fiecare dintre autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare autorităţi responsabile.
   Art. III. - Autorităţile responsabile vor duce la îndeplinire prevederile art. II alin. (2) până cel târziu la data de 23 august 2011.
   Art. IV. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile utilizate în textul acesteia au semnificaţiile prevăzute la art. 4 din Directiva STI.
   Art. V. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Valerian Vreme
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Elena Gabriela Udrea
p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Iulia Adriana Oana Badea,
secretar de stat
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
Marcel Opriş

    Bucureşti, 17 august 2011.
    Nr. 835.

   
ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

   
LISTA
autorităţilor responsabile potrivit art. II alin. (2) din hotărâre

   a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
   b) Ministerul Administraţiei şi Internelor
   c) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
   d) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
   e) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
   f) Ministerul Mediului şi Pădurilor
   g) Ministerul Sănătăţii
   h) Ministerul Apărării Naţionale
   i) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
   j) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

   
ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

   
Formular de raportare şi indicaţii de completare

   
A. Autoritatea responsabilă ...
B. Domeniul prioritar ...
C. Prezentare de ansamblu ...
D.


Informaţii privind activităţi şi proiecte relevante


Activitatea/Proiectul nr. ...


Denumirea activităţii/proiectului ...
Structura care implementează activitatea/proiectul (denumirea şi coordonatele de contact: adresa, numele persoanei de contact, funcţia, adresa de e-mail, numărul de telefon) ...
Participanţi la activitate/în proiect, cu indicarea liderului (dacă este cazul) ...
Beneficiarul activităţii/proiectului ... ...
Descrierea sumară a activităţii/proiectului ...
Durata activităţii/proiectului, cu indicarea datei de începere a acesteia/acestuia ...
Obiectivele activităţii/proiectului ...
Etape de implementare (dacă este cazul) ...
Rezultate obţinute/urmărite ...
Resurse ...
Stadiu (cu indicarea unor cifre, dacă este posibil, pentru a se putea ulterior analiza progresul) ...
Observaţii ...

    Indicaţii de completare a formularului de raportare:
   A. Rubrica "Autoritatea responsabilă" se completează cu denumirea autorităţii/instituţiei şi coordonatele de contact ale acesteia.
   B. Rubrica "Domeniul prioritar" se completează cu cele 4 domenii prioritare:
   - "Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie";
   - "Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor sistemelor de transport inteligente (STI) de management al traficului şi al mărfurilor";
   - "Domeniul prioritar III: Aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră";
   - "Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport".
    Formularul de raportare se completează obligatoriu separat, pentru fiecare dintre cele 4 domenii prioritare, indiferent dacă există sau nu există activităţi şi proiecte aferente domeniului prioritar respectiv.
   C. Rubrica "Prezentare de ansamblu" se completează astfel:
   - o prezentare de ansamblu cu privire la activităţile şi proiectele naţionale aferente fiecărui domeniu prioritar;
   - dacă se consideră relevant, prezentarea de ansamblu se extinde şi la activităţi şi/sau proiecte de la nivel regional şi/sau local, precum şi la activităţi ale sectorului privat (în cazul în care sunt disponibile şi pot fi furnizate astfel de informaţii);
   - în cazul în care pentru unul sau mai multe dintre cele 4 domenii prioritare nu există activităţi şi/sau proiecte aferente care să fie raportate, rubrica "Prezentare de ansamblu" se completează obligatoriu cu menţiunea: "Nu există activităţi şi/sau proiecte relevante aferente acestui domeniu prioritar."
   D. Rubrica "Informaţii privind activităţi şi proiecte relevante" se completează cu datele solicitate, după caz şi dacă se consideră relevant, pentru fiecare activitate relevantă/proiect relevant.