Guvernul României

 
Hotărâre nr. 751/2011

din 27/07/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 11/08/2011

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Art. I. - Anexele A.1 şi A.2 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. II. - În cazul în care un echipament identificat ca "echipament nou" în coloana 1 din anexa A.1 sau ca transferat din anexa A.2 în anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost fabricat anterior datei prevăzute la art. III, în conformitate cu procedurile de aprobare de tip în vigoare până la această dată, un astfel de echipament poate fi introdus pe piaţă şi amplasat la bordul unei nave care arborează pavilionul român doar în următorii 2 ani de la data respectivă.
   Art. III. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 10 decembrie 2011.
   Art. IV. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri şi tabelul de concordanţă aferent, după intrarea în vigoare a acesteia, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime.
   
*

 
    Prezenta hotărâre transpune Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 305 din 20 noiembrie 2010.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 27 iulie 2011.
    Nr. 751.

   
ANEXA Nr. 1
  (Anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

   
ECHIPAMENTE
pentru care există standarde de încercări detaliate în instrumentele internaţionale

    Note privind anexa A.1 în ansamblu
   a) Generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip - incluse în aprobarea de tip, astfel cum este prevăzut în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B, figurează în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzătoare ale IMO.
   b) Coloana 1: se poate aplica art. 2 din Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 113 din 6 mai 2009.
   c) Coloana 5: în cazul în care se face referire la rezoluţii ale IMO, numai standardele de încercări incluse în secţiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluţii sunt aplicabile, fiind excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiei în sine.
   d) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercări se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercări, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie să menţioneze standardul de încercări specific aplicat şi versiunea acestuia.
   e) Coloana 5: în cazul în care două seturi de standarde identificate sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercări în conformitate cu standardele de performanţă ale IMO. Astfel, încercarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare - virgula, se aplică toate standardele enumerate.
   f) Coloana 6: în cazul în care este menţionat modulul H, prin aceasta se înţelege modulul H plus certificatul de examinare EC de proiect.
   g) Cerinţele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.
   1. Mijloace de salvare
    Note aplicabile secţiunii 1 "Mijloace de salvare"
    Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplică, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.
   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Colaci de salvare - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/7,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, II a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70)
a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.2 Lumini de indicare a poziţiei pentru mijloacele de salvare:
a) pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă,
b) pentru colaci de salvare,
c) pentru veste de salvare
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/7,
- Regula III/22,
- Regula III/26,
- Regula III/32,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) II, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70)
a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.3 Semnale fumigene cu declanşare automată pentru colaci de salvare - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/7,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, II a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70)
a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.4 Veste de salvare - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/7,
- Regula III/22,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, II a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, - IMO MSC/Circulara 922
- Rezoluţia MSC.81(70)
a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.5 Costume
de imersiune şi costume
de protecţie neclasificate
ca veste de salvare:
- izolate sau neizolate
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/7,
- Regula III/22,
- Regula III/32,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, II a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70)
a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.6 Costume de imersiune şi costume de protecţie clasificate ca veste de salvare:
- izolate sau neizolate
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/7,
- Regula III/22,
- Regula III/32,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, II a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.7 Mijloace de protecţie termică - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/22,
- Regula III/32,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, II a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.8 Rachete-paraşută luminoase (pirotehnice) - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/6,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, III a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.9 Facle de mână
(pirotehnice)
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, III a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.10 Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice) - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, III a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.11 Aparate de lansare a bandulei - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/18,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VII a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.12 Plute de salvare gonflabile - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/13,
- Regula III/21,
- Regula III/26,
- Regula III/31,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, - IMO MSC/Circulara 811
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.13 Plute de salvare rigide - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/21,
- Regula III/26,
- Regula III/31,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, - IMO MSC/Circulara 811
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1006
B + D
B + E
B + F
A.1/1.14 Plute de salvare
cu redresare automată
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC 48(66)- (Cod LSA) I, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, - IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1, - IMO MSC/Circulara 811
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1
B + D
B + E
B + F
A.1/1.15 Plute de salvare închise, reversibile - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, - IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1,
- IMO MSC/Circulara 811
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1
B + D
B + E
B + F
A.1/1.16 Dispozitive de degajare liberă a plutelor
de salvare (dispozitive hidrostatice
de declanşare)
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/13,
- Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, - IMO MSC/Circulara 811
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.17 Bărci de salvare - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/21,
- Regula III/31,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1006
B + D
B + F
G
A.1/1.18 Bărci de urgenţă rigide - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/21,
- Regula III/31,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1006
B + D
B + F
G
A.1/1.19 Bărci de urgenţă gonflabile - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/21,
- Regula III/31,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- ISO 15372 (2000)
B + D
B + F
G
A.1/1.20 Bărci de urgenţă rapide - Regula III/4 - Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, V a IMO,
- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1,
- IMO MSC/Circulara 1016, - IMO MSC/Circulara 1094
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1006,
- ISO 15372 (2000)
B + D
B + F
G
A.1/1.21 Mijloace de lansare la apă care folosesc curenţi (gruie) - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/23,
- Regula III/33,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.22 Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcaţiunile
de salvare
Punctul a fost mutat la A.2/1.3.
A.1/1.23 Mijloace de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/16,
- Regula III/23,
- Regula III/33, - Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.24 Mijloace de lansare la apă a plutelor
de salvare (gruie)
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/12,
- Regula III/16,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.25 Mijloace de lansare la apă a bărcilor
de urgenţă rapide (gruie)
- Regula III/4 - Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.26 Mecanisme
de declanşare:
a) a bărcilor de salvare şi a bărcilor de urgenţă; şi b) a plutelor de salvare lansate prin folosirea unui curent sau curenţilor
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/16,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/1.27 Instalaţii de evacuare la apă - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/15,
- Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + F
G
A.1/1.28 Mijloace de salvare - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 810
B + D
B + F
A.1/1.29
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Scări de îmbarcare - Regula III/4,
- Regula III/11,
- Regula X/3
- Regula III/11,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO,
- ISO 5489 (2008)
B + D
B + F
A.1/1.30 Materiale reflectorizante - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia A.658(16)
a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.31 Aparat radiotelefonic de emisie-recepţie
în VHF pentru ambarcaţiunile de salvare
Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18.
A.1/1.32 Transponder SAR
în bandă de 9 GHz
(SART)
Punctul a fost mutat la A.1/4.18.
A.1/1.33 Reflector radar pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.164(78) a IMO
- EN ISO 8729 (1998) B + D
B + E
B + F
A.1/1.34 Compas pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă Punctul a fost mutat la A.1/4.23.
A.1/1.35 Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă Punctul a fost mutat la A.1/3.38.
A.1/1.36 Motoare de propulsie pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) IV, V a IMO
- Rezoluţia
MSC.81(70) a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.37 Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgenţă - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) V a IMO
- Rezoluţia
MSC.81(70) a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.38 Proiectoare pentru folosire la bărci
de salvare şi bărci de urgenţă
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia
MSC.81(70) a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/1.39 Plute de salvare reversibile deschise - Regula III/4,
- Regula X/3
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO, anexa 10,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO, anexa 11
- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994)
a IMO anexa 10,
- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO anexa 11
B + D
B + F
A.1/1.40 Instalaţie mecanică de ridicare a pilotului Punctul a fost mutat la A.1/4.48.
A.1/1.41 Vinciuri pentru ambarcaţiuni
de salvare şi bărci de urgenţă
- Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/16,
- Regula III/17,
- Regula III/23,
- Regula III/24,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia MSC.81(70) a IMO B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.42 Scară pentru pilot Punctul a fost mutat la A.1/4.49.
A.1/1.43
Echipament nou
Bărci de urgenţă rigide/gonflate - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/21,
- Regula III/31,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- Rezoluţia
MSC.81(70) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1006,
- ISO 15372(2000)
B + D
B + F
G
   2. Prevenirea poluării marine

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din MARPOL
73/78 prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din MARPOL 73/78, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.1/2.1 Echipament de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conţinut de hidrocarburi al efluentului care nu depăşeşte 15 ppm) - anexa I, regula 14 - anexa I, regula 14,
- IMO MEPC.1/Circulara 643
- Rezoluţia MEPC.107(49) a IMO,
- IMO MEPC.1/ Circulara 643
B + D
B + E
B + F
A.1/2.2 Detectoare ale suprafeţei de separaţie
hidrocarburi/apă
- anexa I, regula 32 - anexa I, regula 32 - Rezoluţia MEPC.5(XIII) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/2.3 Aparate de măsură a conţinutului
de hidrocarburi
- anexa I, regula 14. - anexa I, regula 14,
- IMO MEPC.1/Circulara 643
- Rezoluţia MEPC.107(49) a IMO,
- IMO MEPC.1/ Circulara 643
B + D
B + E
B + F
A.1/2.4 Elemente de procesare destinate ataşării la echipamentul de separare apă/hidrocarburi existent (pentru un conţinut de hidrocarburi al efluentului care nu depăşeşte 15 ppm) Spaţiu necompletat intenţionat.
A.1/2.5 Instalaţie de supraveghere şi control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere - anexa I, regula 31 - anexa I, regula 31 - Rezoluţia MEPC.108(49) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/2.6 Instalaţii de tratare a apelor uzate - anexa IV, regula 9 - anexa IV, regula 9 - Rezoluţia MEPC.159(55) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/2.7 Incineratoare de bord pentru nave - anexa VI, regula 16 - anexa VI, regula 16 - Rezoluţia MEPC.76(40) a IMO B + D
B + E
B + F
G
A.1/2.8
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Dispozitive de bord pentru controlul şi înregistrarea NOx - Anexa VI, regula
13,
- Codul tehnic
NOx,
- Rezoluţia
MEPC.177(58)
a IMO
- Anexa VI, regula 13,
- Codul tehnic NOx,
- Rezoluţia MEPC.177(58)
a IMO,
- IMO MEPC.1/Circulara 638
- Rezoluţia MEPC.103(49) a IMO,
- Rezoluţia MEPC.177(58) a IMO
B + D
B + E
B + F
G
A.1/2.9
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Alte metode tehnologice
de reducere a emisiilor de SOx
- anexa VI, regula 14 - anexa VI, regula 14 - Rezoluţia MEPC.170(57) a IMO. B + D
B + E
B + F
G
   3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor

   
Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Învelişul nedemontabil al punţii - Regula II-2/4,
- Regula II-2/6,
- Regula X/3
- Regula II-2/4,
- Regula II-2/6,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)-
(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 2 şi partea 6 sau anexa 2,
- IMO MSC/Circulara 1102,
- IMO MSC/Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.2 Stingătoare portabile de incendiu - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4
a IMO
- Regula II-2/4,
- Regula II-2/10,
- Regula II-2/19,
- Regula II-2/20,
- Rezoluţia A.951(23) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 4 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1239,
- IMO MSC/Circulara 1275
- EN 3-6 (1995), inclusiv A.1 (1999),
- EN 3-7 (2004), inclusiv A.1 (2007),
- EN 3-8 (2006), inclusiv AC (2007),
- EN 3-9 (2006), inclusiv AC (2007)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.3 Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecţie
(echipament pentru contactul cu focul)
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
Îmbrăcăminte de protecţie pentru combaterea incendiilor:
- EN 469 (2005), inclusiv A1 (2006) şi AC (2006), Îmbrăcăminte de protecţie pentru combaterea incendiilor - îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicaţii specializate de combatere a incendiilor:
- EN 1486 (2007), Îmbrăcăminte de protecţie pentru combaterea incendiilor - îmbrăcăminte de protecţie cu strat
exterior reflectorizant:
- ISO 15538 (2001)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.4 Echipament de pompieri: bocanci - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
- EN ISO 20344 (2004), inclusiv A1(2007) şi AC (2005),
- EN ISO 20345 (2004), inclusiv A1(2007) şi AC (2007)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.5 Echipament
de pompieri: mănuşi
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
- EN 659 (2003), inclusiv A1(2008) B + D
B + E
B + F
A.1/3.6 Echipament
de pompieri: cască
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
- EN 443 (2008) B + D
B + E
B + F
A.1/3.7 Aparat de respiraţie autonom acţionat cu aer comprimat
Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.98(73)-
(Cod FSS) 3 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
- EN 136 (1998), inclusiv AC (2003),
- EN 137 (2006)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.8 Aparat de respiraţie cu aer comprimat - Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 7 a IMO
Notă: Acest echipament este destinat numai navelor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din
1994.
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO - EN 14593-1 (2005),
- EN 14593-2 (2005), inclusiv AC (2005),
- EN 14594 (2005)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.9 Componente ale instalaţiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu şi posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenţia SOLAS 74 regula II-2/12 (numai pentru duze şi funcţionarea acestora) [Duzele pentru
instalaţii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]
- Regula II-2/7,
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO
- Regula II-2/7,
- Regula II-2/9,
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.44(65)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 8 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 912
- Rezoluţia A.800(19) a IMO B + D
B + E
B + F
A.1/3.10
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Duze pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, în încăperile de maşini şi în compartimentele pompelor de marfă - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 7 a IMO
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 7 a IMO
- IMO MSC/ Circulara 1165, Apendicele A B + D
B + E
B + F
A.1/3.11 Construcţii de tip "A" şi
"B" rezistente la foc:
a) construcţii de tip
"A",
b) construcţii de tip "B"
Tip "A":
- Regula II-2/3.2
Tip "B":
- Regula II-2/3.4
- Regula II-2/9 şi
Tip "A":
- Regula II-2/3.2
Tip "B":
- Regula II-2/3.4
- Rezoluţia MSC.61(67)-
(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3 şi anexa 2,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.12 Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la petroliere - Regula II-2/4,
- Regula II-2/16
- Regula II-2/4,
- Regula II-2/16
- EN 12874 (2001),
- ISO 15364 (2007),
- IMO MSC/ Circulara 677
B + F
A.1/3.13 Materiale incombustibile - Regula II-2/3,
- Regula X/3
- Regula II-2/3,
- Regula II-2/5,
- Regula II-2/9,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)-
(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 1,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.14 Materiale, altele decât oţelul, destinate tubulaturilor care traversează construcţii de tip "A" sau "B" Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27.
A.1/3.15 Materiale, altele decât oţelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi:
a) ţevi şi armături, b) valvule,
c) ansambluri de ţevi flexibile
- Regula II-2/4,
- Regula X/3
- Regula II-2/4,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7,10
a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7,10
a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1120
- Rezoluţia A.753(18) a IMO,
- ISO 15540 (1999), inclusiv Rectificarea 1 (1999),
- ISO 15541 (1999)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.16 Uşi antifoc - Regula II-2/9 - Regula II-2/9 - Rezoluţia MSC.61(67) - (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,
- IMO MSC/Circulara 1120,
- IMO MSC.1/ Circulara 1273
B + D
B + E
B + F
A.1/3.17 Componente ale sistemelor de comandă pentru uşi antifoc
Notă: În cazul în care în coloana 2 apare expresia "componente ale sistemelor", aceasta poate însemna că fie o singură componentă, fie un grup de componente, fie un întreg sistem trebuie încercat pentru a verifica conformitatea cu cerinţele internaţionale.
- Regula II-2/9,
- Regula X/3
- Regula II-2/9,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 4 B + D
B + E
B + F
A.1/3.18 Materiale de finisare şi acoperire a pardoselilor cu caracteristici de propagare lentă a flăcărilor:
a) furniruri decorative,
b) sisteme de vopsire,
c) materiale de acoperire a pardoselilor,
d) acoperiri de izolaţie pentru ţevi,
e) adezivi utilizaţi la construcţiile de tip "A", "B" şi "C", f) tubulaturi combustibile
- Regula II-2/3,
- Regula II-2/5,
- Regula II-2/6,
- Regula II-2/9,
- Regula X/3
- Regula II-2/3,
- Regula II-2/5,
- Regula II-2/6,
- Regula II-2/9,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1120
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 2 şi partea 5, ori anexa 2
- IMO MSC/ Circulara 1120,
- ISO 1716 (2002) Notă: În cazul în care este necesar ca materialele de finisare să aibă o anumită căldură specifică maximă, aceasta se măsoară în conformitate cu ISO 1716.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.19 Draperii, perdele şi alte elemente textile suspendate - Regula II-2/3,
- Regula II-2/9,
- Regula X/3
- Regula II-2/3,
- Regula II-2/9,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 7,
- IMO MSC/ Circulara 1102
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.20 Mobilier tapiţat - Regula II-2/3,
- Regula II-2/5,
- Regula II-2/9,
- Regula X/3
- Regula II-2/3,
- Regula II-2/5,
- Regula II-2/9,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 8,
- IMO MSC/ Circulara 1102,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.21 Cazarmament - Regula II-2/3,
- Regula II-2/9,
- Regula X/3
- Regula II-2/3,
- Regula II-2/9,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 9,
- IMO MSC/ Circulara 1102,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.22 Clapete antifoc - Regula II-2/9 - Regula II-2/9 - Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.23 Treceri incombustibile de tubulaturi prin construcţii de tip "A" Punctul a fost mutat la A.1/3.26.
A.1/3.24 Treceri de cabluri electrice prin construcţii de tip "A" Punctul a fost mutat la A.1/3.26.
A.1/3.25 Ferestre şi hublouri antifoc pentru construcţii de tip "A" şi "B" - Regula II-2/9 - Regula II-2/9,
- IMO MSC/Circulara 847,
- IMO MSC/Circulara 1120
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,
- IMO MSC/Circulara 1120,
- IMO MSC.1/ Circulara 1203
B + D
B + E
B + F
A.1/3.26 Treceri prin construcţii de tip "A": a) treceri de cabluri electrice,
b) treceri de tubulaturi, conducte, puţuri etc.
- Regula II-2/9 - Regula II-2/9,
- IMO MSC.1/Circulara 1276
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.27 Treceri prin construcţii de tip "B": a) treceri de cabluri electrice,
b) treceri de tubulaturi, conducte, puţuri etc.
- Regula II-2/9 - Regula II-2/9 - Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,
- IMO MSC/ Circulara 1120
B + D
B + E
B + F
A.1/3.28 Instalaţii cu sprinklere (limitate la capetele sprinklerelor)
[Duzele pentru instalaţii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]
- Regula II-2/7,
- Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.44(65)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 8 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 912
- ISO 6182-1 (2004)
sau
- EN 12259-1 (1999), inclusiv A1(2001), A2(2004) şi A3(2006)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.29 Furtunuri de incendiu - Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- EN 14540 (2004), inclusiv A.1(2007) B + D
B + E
B + F
A.1/3.30 Echipament portabil pentru analiza oxigenului şi detectarea gazelor - Regula II-2/4,
- Regula VI/3
- Regula II-2/4,
- Regula VI/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 15 a IMO
- EN 60945 (2002),
- CEI 60092-504 (2001),
- CEI 60533 (1999) şi, după caz, aplicabile pentru:
a) categoria 1: (zonă de securitate):
- EN 50104 (2002), inclusiv A.1 (2004) Oxigen,
- EN 60079-29-1 (2007).
b) categoria 2: (atmosfere gazoase explozive)
- EN 50104 (2002), inclusiv A.1 (2004) Oxigen,
- EN 60079-29-1 (2007),
- CEI 60079-0 (2007)
- CEI 60079-1 (2007),
- CEI 60079-10 (2002),
- CEI 60079-11 (2006),
- CEI 60079-15 (2005),
- CEI 60079-26 (2006)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.31 Duze pentru instalaţii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 şi A.1/3.28
A.1/3.32 Materiale pentru limitarea incendiului (cu excepţia mobilierului) pentru navele de mare viteză - Regula X/3 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 10 B + D
B + E
B + F
A.1/3.33 Materiale pentru limitarea incendiului pentru mobilierul navelor de mare viteză - Regula X/3 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 10 B + D
B + E
B + F
A.1/3.34 Construcţii rezistente
la foc pentru navele de mare viteză
- Regula X/3 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11 B + D
B + E
B + F
A.1/3.35 Uşi antifoc pentru navele de mare viteză - Regula X/3 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11 B + D
B + E
B + F
A.1/3.36 Clapete antifoc pentru navele de mare viteză - Regula X/3 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1120
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11 B + D
B + E
B + F
A.1/3.37 Treceri prin construcţii rezistente la foc la navele de mare viteză: a) treceri de cabluri electrice,
b) treceri de tubulaturi, conducte, puţuri etc.
- Regula X/3 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11 B + D
B + E
B + F
A.1/3.38 Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă - Regula III/4,
- Regula X/3
- Regula III/34,
- Rezoluţia A.951(23) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
- EN 3-6 (1995), inclusiv A1 (1999),
- EN 3-7 (2004), inclusiv A1 (2007),
- EN 3-8 (2006), inclusiv AC (2007)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.39 Duze pentru instalaţiile echivalente de
stingere a incendiilor cu apă în încăperi de maşini şi în compartimentele pompelor de marfă
- Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 7 a IMO
- IMO MSC/Circulara 1165 B + D
B + E
B + F
A.1/3.40 Instalaţii de iluminat amplasate la joasă înălţime (numai componente) - Regula II-2/13,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 11 a IMO
- Regula II-2/13,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 11 a IMO
- Rezoluţia A.752(18) a IMO, sau
- ISO 15370 (2001)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.41 Aparate de respiraţie pentru evacuare în caz de urgenţă (EEBD) - Regula II-2/13 - Regula II-2/13,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 849
- EN 402 (2003),
- EN 1146 (2005),
- EN 13794 (2002),
- ISO 23269-1 (2008)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.42 Componente ale instalaţiilor cu gaz inert - Regula II-2/4 - Regula II-2/4,
- Rezoluţia A.567(14) a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 15 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 353,
- IMO MSC/Circulara 387,
- IMO MSC/Circulara 485,
- IMO MSC/Circulara 731,
- IMO MSC/Circulara 1120
- IMO MSC/Circulara 353,
- IMO MSC/Circulara 387,
- IMO MSC/Circulara 450 Rev.1,
- IMO MSC/Circulara 485,
- IMO MSC/Circulara 731
B + D
B + E
B + F
G
A.1/3.43 Duze pentru instalaţiile de stingere a
incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit cu grăsime
- Regula II-2/1,
- Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/1,
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- ISO 15371 (2009) B + D
B + E
B + F
A.1/3.44 Echipament pentru pompieri - saulă - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
- Rezoluţia MSC.61(67)- (Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 1,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 3 a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/3.45 Componente ale instalaţiilor echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenţi de stingere, valvule de capăt şi duze) pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 5 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 5 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 848,
- IMO MSC.1/Circulara 1317
- IMO MSC/Circulara 848,
- IMO MSC.1/Circulara 1317
B + D
B + E
B + F
A.1/3.46 Instalaţii echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru încăperile de maşini (instalaţii cu aerosol) - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 5 a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 5 a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1317
- IMO MSC.1/Circulara 1270 B + D
B + E
B + F
A.1/3.47 Concentrat pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare în
încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă Notă: Instalaţiile fixe
de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare sau cu aer interior pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă
trebuie să fie încercate cu concentratul
aprobat şi considerat conform de către Administraţie.
- Regula II-2/10 - Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 6 a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1239
- IMO MSC/Circulara 670 B + D
B + E
B + F
A.1/3.48 Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă şi cu acţiune directă destinate încăperilor de maşini de tip "A" (duze şi încercări ale performanţelor) - Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- IMO MSC/Circulara 913,
- IMO MSC.1/Circulara 1276
B + D
B + E
B + F
A.1/3.49
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Duze pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune în încăperile de categorie specială şi încăperile ro-ro menţionate în Rezoluţia A.123(V) - Regula II-2/19,
- Regula II-2/20,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO
- Regula II-2/19,
- Regula II-2/20,
- Rezoluţia A.123(V) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 7 a IMO
- IMO MSC.1/Circulara 1272 B + D
B + E
B + F
A.1/3.50 Îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la acţiunea substanţelor chimice Punctul a fost mutat la A.2/3.9.
A.1/3.51 Componente ale instalaţiilor fixe de detectare şi avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, încăperile de serviciu, încăperile de locuit, balcoanele cabinelor, încăperile
de maşini şi încăperile de maşini nesupravegheate
- Regula II-2/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9 a IMO
- Regula II-2/7,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9 a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1242
Echipament de control şi afişaj Instalaţii electrice de la bordul navelor:
- EN 54-2 (1997), inclusiv AC (1999) şi A1(2006) Echipament de alimentare cu energie electrică:
- EN 54-4 (1997), inclusiv AC (1999), A1(2002) şi A2(2006) Detectoare de căldură - detectoare punctuale:
- EN 54-5 (2000), inclusiv A1(2002) Detectoare de fum - detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:
- EN 54-7 (2000), inclusiv A1(2002) şi A2(2006)
Detectoare de flăcări - detectoare punctuale:
- EN 54-10 (2002), inclusiv A1(2005)
Puncte de apelare manuală:
- EN 54-11 (2001), inclusiv A1(2005) şi, după caz, instalaţii electrice şi electronice de la bordul navelor:
- CEI 60092-504 (2001),
- CEI 60533 (1999)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.52 Stingătoare de incendiu fixe şi mobile - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 4 a IMO
- Regula II-2/4,
- Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 4 a IMO
- EN 1866 (2005),
- EN 1866-1 (2007)
sau
- ISO 11601 (2008)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.53 Dispozitive de alarmă în caz de incendiu - Regula II-2/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9 a IMO
- Regula II-2/7,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9 a IMO
Dispozitive acustice
- EN 54-3 (2001), inclusiv A1(2002) şi A2(2006),
- CEI 60092-504 (2001),
- CEI 60533 (1999)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.54 Echipament fix pentru analiza oxigenului şi detectarea gazelor - Regula II-2/4,
- Regula VI/3
- Regula II-2/4,
- Regula VI/3,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 15 a IMO
- EN 60945 (2002),
- CEI 60092-504 (2001),
- CEI 60533 (1999)
şi, după caz, fie:
a) categoria 4 (zonă de securitate):
- EN 50104 (2002), inclusiv A.1 (2004) Oxigen,
b) categoria 3 (atmosfere gazoase explozive):
- EN 50104 (2002), inclusiv A.1 (2004) Oxigen,
- EN 60079-29-1 (2007)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.55
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Duze de tip combinat (jet pulverizat/jet compact) - Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO
- EN 15182-1 (2007),
- EN 15182-3 (2007)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.56
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Furtunuri de incendiu
(tip mosor)
- Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- EN 671-1 (2001), inclusiv AC (2002) B + D
B + E
B + F
A.1/3.57
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Componente ale instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare - dispozitive fixe cu spumă pentru punţile navelor-cisternă - Regula II-2/10 - Regula II-2/10.8.1,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 14 a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1239,
- IMO MSC.1/Circulara 1276
- IMO MSC/Circulara 798 B + D
B + E
B + F
A.1/3.58
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru
încăperile de maşini şi protecţia punţilor navelor-cisternă
- Regula II-2/10 - Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 6, 14 a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1239,
- IMO MSC.1/Circulara 1276
- IMO MSC.1/Circulara1312 B + D
B + E
B + F
A.1/3.59
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Spumă expandabilă pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor care transportă produse chimice - Rezoluţia MSC.4(48)- (Cod IBC) a IMO - Rezoluţia MSC.4(48)- (Cod IBC) a IMO - IMO MSC/Circulara 553,
- IMO MSC.1/Circulara 1312
B + D
B + E
B + F
A.1/3.60
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Duze pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate balcoanelor cabinelor - Regula II-2/10 - Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 7 a IMO
- IMO MSC.1/Circulara 1268 B + D
B + E
B + F
A.1/3.61
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă. Notă: Instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă cu
coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul
aprobat şi acceptate de către Administraţie.
- Regula II-2/10 - Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 6 a IMO
- IMO MSC.1/Circulara 1271 B + D
B + E
B + F

   4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4 "Echipamente de navigaţie"
    Coloana 5: În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria CEI 61162, se are în vedere specificarea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.
   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere "aprobarea de tip" Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.1/4.1 Compas magnetic - Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.382(X) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002)
sau
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- CEI 60945 (2002)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.2 Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum THD (metoda magnetică) - Regula V/18,
- Regula V/19,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.116(73) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- ISO 22090-2 (2004), inclusiv Rectificarea 2005,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- ISO 22090-2 (2004), inclusiv Rectificarea 2005,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.3 Girocompas - Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.424(XI) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN ISO 8728 (1998),
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- ISO 8728 (1997),
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.4 Echipament radar Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36.
A.1/4.5 Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) Punctul a fost mutat la A.1/4.34.
A.1/4.6 Sondă ultrason - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.224(VII)
a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.74(69) a IMO, anexa 4,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN ISO 9875 (2001), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1: 2006,
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- EN ISO 9875 (2000), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1: 2006,
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.7 Echipament de măsurare a vitezei şi a distanţei (SDME) - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.824(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.96(72) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61023 (2007),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61023 (2007),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.8 Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotaţie a elicei, al pasului elicei Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22.
A.1/4.9
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Indicator al vitezei de giraţie - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.526(13) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- ISO 20672 (2007),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- ISO 20672 (2007),
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.10 Radiogoniometru Spaţiu necompletat intenţionat.
A.1/4.11 Echipament Loran-C - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.818(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61075 (1993),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61075 (1991),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.12 Echipament Chayka - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.818(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO - Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61075 (1993),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61075 (1991),
- seria CEI 61162
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.13 Echipament de navigaţie Decca Spaţiu necompletat intenţionat.
A.1/4.14 Echipament GPS - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- Rezoluţia MSC.112(73) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61108-1 (2003),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61108-1 (2003),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.15 Echipament
GLONASS
- Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.113(73) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61108-2 (1998),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61108-2 (1998),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.16 Sistem de control al direcţiei de deplasare (HCS) - Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.342(IX) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.64(67) a IMO, anexa 3,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- ISO 11674 (2006),
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- ISO 11674 (2006),
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.17 Instalaţie mecanică de ridicare a pilotului Punctul a fost mutat la A.1/1.40.
A.1/4.18 Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART) - Regula III/4,
- Regula IV/14,
- Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula III/6,
- Regula IV/7,
- Rezoluţia A.530(13) a IMO,
- Rezoluţia A.802(19) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8, 14 a
IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8, 14 a
IMO,
- UIT-R M.628-3 (11/93)
- EN 60945 (2002),
- EN 61097-1 (2007)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61097-1 (2007)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.19 Echipament radar pentru navele de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.37.
A.1/4.20
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Indicator al unghiului cârmei - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.526(13) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- ISO 20673 (2007),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- ISO 20673 (2007),
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.21
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Indicator al vitezei de rotaţie a elicei - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- ISO 22554 (2007),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- ISO 22554 (2007),
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.22
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Indicator al pasului elicei - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- ISO 22555 (2007),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- ISO 22555 (2007),
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.23 Compas pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă - Regula III/4,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) IV, V a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8, 13 a
IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8, 13
a IMO
- ISO 25862 (2009) B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.24 Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru navele de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.37.
A.1/4.25 Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) Punctul a fost mutat la A.1/4.35.
A.1/4.26 Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru navele de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.38.
A.1/4.27 Dispozitiv electronic de trasare (EPA) Punctul a fost mutat la A.1/4.36.
A.1/4.28 Sistem de punte integrat Punctul a fost mutat la A.2/4.30.
A.1/4.29 Înregistrator de date privind voiajul (VDR) - Regula V/18,
- Regula V/20,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/20,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.861(20) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- CEI 61996-1 (2007-11),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 61996-1 (2007-11),
- CEI 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.30 Sistem electronic de date şi vizualizare a hărţilor maritime cu dispozitiv de rezervă (ECDIS) şi sistem de vizualizare a hărţilor cu grafică raster (RCDS) - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.817(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO,
- Rezoluţia MSC.232(82)
a IMO,
- IMO SN.1/Circulara 266 [Copiile de siguranţă ECDIS şi RCDS sunt aplicabile numai în cazul în care această funcţie este inclusă în ECDIS. Certificatul pentru modulul B trebuie să indice dacă aceste opţiuni au fost testate.]
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 61174 (2008)
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 61174 (2008),
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.31 Girocompas pentru navele de mare viteză - Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.821(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- ISO 16328 (2001),
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- ISO 16328 (2001),
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.32 Echipament AIS (sistem automat de identificare) universal - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13
a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.74(69) a
IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a
IMO,
- UIT-R M.1371-3(2007) Notă: UIT-R M. 1371-3(2007) anexa 3 se aplică numai în conformitate cu dispoziţiile Rezoluţiei MSC.74(69) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 61993-2 (2001),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 61993-2 (2001),
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.33 Sistem de urmărire a drumului navei (funcţionează la viteza navei, de la viteza minimă de manevră până la viteza de 30
de noduri)
- Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.74(69) a
IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62065 (2002),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62065 (2002),
- IEC 62288 Ed.1.0 (2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.34 Echipament radar
CAT 1
- Regula V/18 - Regula V/19.
- Rezoluţia A.278(VIII) a
IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.823(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.192(79)
a IMO,
- UIT-R M. 628-3(11/93),
- UIT-R M. 1177-3(06/03)
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008),
- EN 62388 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008),
- CEI 62388
Ed.1.0(2007)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.35 Echipament radar
CAT 2
- Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.278(VIII) a
IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a
IMO,
- Rezoluţia MSC.192(79) a
IMO,
- UIT-R M. 628-3(11/93),
- UIT-R M. 1177-3(06/03)
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008),
- EN 62388 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008),
- CEI 62388
Ed.1.0(2007)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.36 Echipament radar
CAT 3
- Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.278(VIII) a
IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a
IMO,
- Rezoluţia MSC.192(79) a
IMO,
- UIT-R M. 628-3(11/93),
- UIT-R M. 1177-3(06/03)
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008),
- EN 62388 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008),
- CEI 62388
Ed.1.0(2007)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.37 Echipament radar pentru navele de mare viteză
(CAT 1H, CAT 2H şi
CAT 3H)
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Rezoluţia A.278(VIII) a
IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.820(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.192(79)
a IMO,
- UIT-R M. 628-3(11/93),
- UIT-R M. 1177-3(06/03)
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008),
- EN 62388 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008),
- CEI 62388
Ed.1.0(2007)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.38 Echipament radar aprobat cu opţiune de hartă nautică, respectiv:
a) CAT 1 cu opţiune de hartă nautică
b) CAT 2 cu opţiune de hartă nautică
c) CAT 1 pentru HSC cu opţiune de hartă nautică
d) CAT 2 pentru HSC cu opţiune de hartă nautică
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Rezoluţia A.278(VIII) a
IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.820(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a
IMO,
- Rezoluţia MSC.192(79) a
IMO,
- UIT-R M. 628-3(11/93),
- UIT-R M. 1177-3(06/03)
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008),
- EN 62388 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008),
- CEI 62388
Ed.1.0(2007)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.39 Reflector radar - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.164(78) a IMO
- EN ISO 8729 (1998),
- EN 60945 (2002)
sau
- ISO 8729 (1997),
- CEI 60945 (2002)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.40 Sistem de control al direcţiei de deplasare pentru navele de mare viteză - Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.822(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- ISO 16329 (2003),
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- ISO 16329 (2003),
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.41 Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum THD
(metoda GNSS)
- Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.116(73)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- ISO 22090-3 (2004),
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- ISO 22090-3 (2004),
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.42 Reflector pentru navele de mare viteză - Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- ISO 17884 (2004),
- EN 60945 (2002)
sau
- ISO 17884 (2004),
- CEI 60945 (2002)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.43 Echipament pentru vizibilitate nocturnă destinat navelor de mare viteză - Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.94(72) a
IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- ISO 16273 (2003),
- EN 60945 (2002)
sau
- ISO 16273 (2003),
- CEI 60945 (2002)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.44 Receptor diferenţial de baliză pentru echipament DGPS şi DGLONASS - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.114(73)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- CEI 61108-4 (2004),
- seria EN 61162 sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61108-4 (2004),
- seria CEI 61162
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.45
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Material cartografic pentru radarul de bord Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38
A.1/4.46 Dispozitiv
pentru transmiterea informaţiei de drum THD (metoda giroscopică)
- Regula V/18
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.116(73)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- ISO 22090-1 (2002), inclusiv Rectificarea 1 2005,
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- ISO 22090-1 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2005),
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1./4.47 Înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR) - Regula V/20 - Regula V/20,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.163(78)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a
IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 61996-2 (2008),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 61996-2 (2007),
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.48 Instalaţie mecanică de ridicare a pilotului - Regula V/23 - Regula V/23,
- Rezoluţia A.889(21) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 773
- Rezoluţia
A.889(21) a IMO
B + D
B + E
B + F
A.1/4.49 Scară pentru pilot - Regula V/23,
- Regula X/3
- Regula V/23,
- Rezoluţia A.889(21) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 773
- Rezoluţia
A.889(21) a IMO,
- ISO 799 (2004)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.50
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Echipament DGPS - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.114(73)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-4 (2004),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61108-1 (2003),
- CEI 61108-4 (2004),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.51
A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1
Echipament
DGLONASS
- Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.114(73)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61108-4 (2004),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61108-2 (1998),
- CEI 61108-4 (2004),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288
Ed.1.0 (2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.52
Anterior punctul A.2/4.4
Lampă de semnalizare pe timp de zi - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.95(72)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- EN 60945 (2002),
- ISO 25861 (2007)
sau
- CEI 60945 (2002),
- ISO 25861 (2007)
B + D
B + E
B + F
   5. Echipamente de radiocomunicaţii
    Note aplicabile secţiunii 5 "Echipamente de radiocomunicaţii"
    Coloana 5: În cazul în care dispoziţiile MSC/Circularei 862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispoziţiile MSC/Circularei 862 a IMO.
    În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria CEI 61162, se are în vedere specificarea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.
   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere "aprobarea de tip" Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.1/5.1 Instalaţie radio
în bandă VHF care permite transmisia
şi recepţia prin ASN
şi radiotelefonie
- Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.385(X) a IMO,
- Rezoluţia A.524(13) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.803(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/Circulara
32,
- UIT-R M.489-2 (10/95),
- UIT-R M.493-12(03/07),
- UIT-R M.541-9 (05/04),
- UIT-R M.689-2 (11/93)
- ETSI EN 300 162-1
V1.4.1 (2006-05),
- ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
- ETSI EN 300 828
V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 925
V1.2.1 (2006-12),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-3 (1994),
- CEI 61097-7 (1996),
- seria EN 61162,
- IMO MSC/ Circulara 862
B + D
B + E
B + F
A.1/5.2 Receptor de veghe prin ASN în bandă VHF - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.803(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO COMSAR/ Circulara 32,
- UIT-R M.489-2 (10/95),
- UIT-R M.493-12(03/07),
- UIT-R M.541-9 (05/04)
- ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
- ETSI EN 300 828
V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 033
V1.2.1 (2005-05),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-3 (1994),
- CEI 61097-8 (1998)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.3 Receptor NAVTEX - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.148(77)
a IMO,
- IMO COMSAR/Circulara 32,
- UIT-R M.540-2 (06/90),
- UIT-R M.625-3 (10/95)
- ETSI EN 300 065-
1 V1.2.1 (2009-01),
- ETSI EN 301 011
V1.1.1 (1998-09),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-6 (2005-12)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.4 Receptor EGC - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.570(14) a IMO,
- Rezoluţia A.664(16) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO COMSAR/ Circulara 32
- ETSI ETS 300 460
Ed.1 (1996-05),
- ETSI ETS 300
460/A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829
V1.1.1 (1998-03),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-4 (1994)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.5 Receptor în bandă HF pentru informaţii privind siguranţa maritimă (MSI) (receptor HF NBDP) - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.699(17) a IMO,
- Rezoluţia A.700(17) a IMO,
- Rezoluţia A.806(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO COMSAR/ Circulara 32,
- UIT-R M.491-1 (07/86),
- UIT-R M.492-6 (10/95),
- UIT-R M.540-2 (06/90),
- UIT-R M.625-3 (10/95),
- UIT-R M.688 (06/90)
- ETSI ETS 300 067
Ed.1 (1990-11),
- ETSI ETS 300
067/A1 Ed.1 (1993-
10),
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162
B + D
B + E
B + F
A.1/5.6 Radiobaliză în bandă de 406 MHz (COSPAS-SARSAT) - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.662(16) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.696(17) a IMO,
- Rezoluţia A.810(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/Circulara 32,
- UIT-R M.633-3 (05/04),
- UIT-R M.690-1 (10/95)
- ETSI EN 300 066
V 1.3.1 (2001-01),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-2 (2008),
- IMO MSC/Circulara
862
Notă: IMO MSC/Circulara 862 se aplică doar dispozitivului opţional care permite
activarea de la distanţă, nu şi radiobalizei propriu- zise.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.7 Radiobaliză în bandă-L (INMARSAT) Spaţiu necompletat intenţionat.
A.1/5.8 Receptor de veghe în bandă de 2 182 KHz Spaţiu necompletat intenţionat.
A.1/5.9 Generator de semnal de alarmă bitonal Spaţiu necompletat intenţionat.
A.1/5.10 Instalaţie radio în bandă MF care permite transmisia şi recepţia prin ASN şi radiotelefonie
Notă: În conformitate cu deciziile IMO şi UIT, cerinţele pentru generatorul de semnal de alarmă bitonal şi transmisie în H3E nu se mai aplică în standardele de încercări.
- Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/9,
- Regula IV/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.804(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO COMSAR/ Circulara 32,
- UIT-R M.493-12(03/07),
- UIT-R M.541-9 (05/04)
- ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
- ETSI ETS 300
373-1 V1.2.1 (2002-
10),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-3 (1994),
- CEI 61097-9 (1997),
- seria EN 61162,
- IMO MSC/ Circulara 862
B + D
B + E
B + F
A.1/5.11 Receptor de veghe prin ASN în bandă MF - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/9,
- Regula IV/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.804(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO COMSAR/ Circulara 32,
- UIT-R M.493-12(03/07),
- UIT-R M.541-9 (05/04),
- UIT-R M.1173 (10/95)
- ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
- ETSI EN 301 033
V1.2.1 (2005-05),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-3 (1994),
- CEI 61097-8 (1998)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.12 Inmarsat-B SES (staţie terestră pentru navigaţie) - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.570(14) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.808(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/
Circulara 32
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-10
(1999),
- IMO MSC/
Circulara 862
B + D
B + E
B + F
A.1/5.13 Inmarsat-C SES (staţie terestră pentru navigaţie) - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.570(14) a IMO,
- Rezoluţia A.664(16) a IMO
(se aplică doar dacă
Inmarsat-C SES include
funcţii EGC),
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.807(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/
Circulara 32
- ETSI ETS 300 460
Ed.1 (1996-05),
- ETSI ETS 300
460/A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829
V1.1.1 (1998-03),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-4
(2007),
- seria EN 61162,
- IMO MSC/
Circulara 862
B + D
B + E
B + F
A.1/5.14 Instalaţie radio în bandă MF/HF care permite transmisia şi recepţia prin ASN, NBDP şi radiotelefonie Notă: În conformitate cu deciziile IMO şi UIT, cerinţele pentru generatorul de semnal de alarmă bitonal şi transmisie în A3H nu
se mai aplică în cadrul standardelor de încercări.
- Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.806(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/Circulara 32,
- UIT-R M.476-5 (10/95),
- UIT-R M.491-1 (07/86),
- UIT-R M.492-6 (10/95),
- UIT-R M.493-12 (03/07),
- UIT-R M.541-9 (05/04),
- UIT-R M.625-3 (10/95),
- UIT-R M.1173 (10/95).
- ETSI ETS 300 067
Ed.1 (1990-11),
- ETSI ETS 300
067/A1 Ed.1 (1993-
10),
- ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
- ETSI EN 300 373-1
V1.2.1 (2002-10),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-3
(1994),
- CEI 61097-9
(1997),
- seria EN 61162,
- IMO MSC/
Circulara 862
B + D
B + E
B + F
A.1/5.15 Receptor de veghe prin ASN în bandă MF/HF - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.806(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO COMSAR/
Circulara 32,
- UIT-R M.493-12(03/07),
- UIT-R M.541-9 (05/04)
- ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
- ETSI EN 301 033
V1.2.1 (2005-05),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-3
(1994),
- CEI 61097-8
(1998)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.16 Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie- recepţie în VHF Punctul a fost mutat la A.2/5.8
A.1/5.17 Aparat radiotelefonic portabil de emisie- recepţie în VHF pentru ambarcaţiunile de salvare - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula III/6,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.809(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 8, 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.149(77) a
IMO,
- UIT-R M.489-2 (10/95)
- ETSI EN 300 225
V1.4.1 (2004-12),
- ETSI EN 300 828
V1.1.1 (1998-03),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-12
(1996)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.18 Aparat radiotelefonic fix de emisie-recepţie în VHF pentru ambarcaţiunile de salvare - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula III/6,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.809(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 8, 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO,
- UIT-R M.489-2 (10/95)
- ETSI EN 301 466
V1.2.1 (2001-01),
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-12
(1996)
B + D
B + E
B + F
A1/5.19 Inmarsat-F SES (staţie terestră pentru navigaţie) - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/10,
- Rezoluţia A.570(14) a IMO,
- Rezoluţia A.808(19) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/
Circulara 32
- EN 60945 (2002),
- CEI 61097-13
(2003),
- IMO MSC/
Circulara 862
B + D
B + E
B + F

   6. Echipamente cerute de convenţia COLREG72

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din COLREG 72 prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din COLREG, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
A.1/6.1 Lumini de navigaţie - COLREG anexa
I/14
- anexa I/14,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.253(83)
a IMO
- EN 14744 (2005), inclusiv AC (2006),
- EN 60945 (2002)
sau
- EN 14744 (2005), inclusiv AC (2006),
- CEI 60945 (2002)
B + D
B + E
B + F
G

   7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere
    Nu există niciun astfel de echipament în prezenta anexă.
   8. Echipamente conform SOLAS cap. II-1. Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice
   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere "aprobarea de tip" Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
A.1/8.1 (echipament nou) Detectoare nivel apă - Rezoluţia MSC.188(79) a IMO,
- MSC.1/Circulara
1291 a IMO
- Regula II-1/22-1,
- Regula II-1/23-3,
- Regula XII/12,
- Rezoluţia MSC.188(79) a
IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1291
- CEI 60092-0504 (2001),
- CEI 60529 (2001),
- Rezoluţia
MSC.188(79) a IMO,
- IMO MSC.1/ Circulara 1291
B + D
B + E
B + F
   
ANEXA Nr. 2
  (Anexa A.2 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

   
ECHIPAMENTE
pentru care nu există standarde de încercări detaliate în instrumentele internaţionale

   1. Mijloace de salvare
    Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplică în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.
   
Nr.
Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
A.2/1.1 Reflector radar pentru plute de salvare - Regula III/4,
- Regula III/34,
- Regula X/3
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) a IMO
A.2/1.2 Materiale pentru costumele de imersiune Spaţiu necompletat intenţionat.
A.2/1.3 Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcaţiunile de salvare - Regula III/4,
- Regula III/34
- Regula III/13,
- Regula III/16,
- Regula III/26,
- Regula III/34,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 8 a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) I, IV, VI a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 8 a IMO
A.2/1.4 Scări de îmbarcare Punctul a fost mutat la A.1/1.29.
A.2/1.5 Instalaţii de alarmă generală în caz de urgenţă şi de comunicare cu publicul (în cazul utilizării ca dispozitiv de alarmă în caz de incendiu se aplică A.1/3.53). - Regula III/6 - Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.48(66)- (Cod LSA) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 808

   2. Prevenirea poluării marine

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din MARPOL 73/78 prin care se cere "aprobarea de tip" Regulile din MARPOL 73/78 precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
A.2/2.1 Dispozitive de bord pentru controlul şi înregistrarea NOx Punctul a fost mutat la A.1/2.8.
A.2/2.2 Instalaţii de bord pentru epurarea gazelor arse - anexa VI, regula 13,
- anexa VI, regula 14
- anexa VI, regula 13,
- anexa VI, regula 14
- Rezoluţia MEPC.170(57) a IMO
A.2/2.3 Alte metode echivalente de reducere a emisiilor de NO x la bord - anexa VI, regula 13 - anexa VI, regula 13
A.2/2.4 Alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx Punctul a fost mutat la A.1/2.9

   3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor

   
Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere "aprobarea de tip" Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Stingătoare de incendiu fixe şi mobile Punctul a fost mutat la A.1/3.52.
A.2/3.2 Duze pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune în încăperile de categorie specială, încăperile ro-ro pentru marfă, încăperile ro-ro şi încăperile pentru vehicule Punctul a fost mutat la A.1/3.49.
A.2/3.3 Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire) Punctul a fost mutat la A.2/8.1.
A.2/3.4 Duze de tip combinat (jet pulverizat/jet compact) Punctul a fost mutat la A.1/3.55.
A.2/3.5 Componente ale instalaţiilor fixe de detectare şi avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, încăperile de serviciu, încăperile
de locuit, încăperile de maşini şi încăperile de maşini nesupravegheate
Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
A.2/3.6 Detectoare de fum Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
A.2/3.7 Detectoare de căldură Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
A.2/3.8 Lampă electrică de siguranţă - Regula II-2/10,
- Regula X/3,
- Rezoluţia
MSC.98(73)-
(Cod FSS) a IMO
- Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)-
(Cod FSS) 3 a IMO
- Publicaţia CEI 79
A.2/3.9 Îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la acţiunea substanţelor chimice - Regula II-2/19 - Regula II-2/19,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 7 a IMO
- EN 943-1 (2002),
- EN 943-1 (2002)
inclusiv AC (2005),
- EN 943-2 (2002),
- EN ISO 6529
(2001),
- EN ISO 6530
(2005),
- EN 14605 (2005),
IMO MSC/Circulara
1120
A.2/3.10 Instalaţii de iluminat amplasate la joasă înălţime Punctul a fost mutat la A.1/3.40.
A.2/3.11 Duze pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune în încăperile de maşini Punctul a fost mutat la A.1/3.10.
A.2/3.12 Instalaţii echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă Punctul a fost mutat la A.1/3.45.
A.2/3.13 Aparat de respiraţie cu aer comprimat (nave de mare viteză - HSC). Punct anulat.
A.2/3.14 Furtunuri de incendiu
(tip mosor)
Punctul a fost mutat la A.1/3.56.
A.2/3.15 Componente ale instalaţiilor de detectare a fumului prin prelevare de eşantioane de aer - Regula II-2/7,
- Regula II-2/19,
- Regula II-2/20,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS)
10 a IMO
- Regula II-2/7,
- Regula II-2/19,
- Regula II-2/20,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 10 a IMO
- Rezoluţia
MSC.98(73)-
(Cod FSS) 10 a IMO
A.2/3.16 Detectoare de flăcări Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
A.2/3.17 Avertizoare de incendiu cu comandă manuală Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
A.2/3.18 Dispozitive de alarmă în caz de incendiu Punctul a fost mutat la A.1/3.53.
A.2/3.19 Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă şi cu acţiune directă destinate încăperilor de maşini de tip "A" Punctul a fost mutat la A.1/3.48.
A.2/3.20 Mobilier tapiţat Punctul a fost mutat la A.1/3.20.
A.2/3.21 Componente ale instalaţiilor de stingere a incendiilor pentru magazii de vopsele şi lichide inflamabile - Regula II-2/10 - Regula II-2/10,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1239
A.2/3.22 Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor pentru conductele de evacuare ale cuptoarelor din bucătării - Regula II-2/9 - Regula II-2/9
A.2/3.23 Componente ale instalaţiilor de stingere a incendiilor pentru eliporturi - Regula II-2/18 - Regula II-2/18,
- IMO MSC.1/Circulara 1239
- EN 13565-1 (2003), inclusiv A1(2007)
A.2/3.24 Dispozitive portabile de refulare a spumei - Regula II-2/10,
- Regula II-2/20,
- Regula X/3
- Regula II-2/10,
- Regula II-2/20,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 4 a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1239
A.2/3.25 Construcţii de tip "C" - Regula II-2/3 - Regula II-2/3 - Rezoluţia
A.653(16) a IMO,
- Rezoluţia
A.799(19) a IMO,
- Rezoluţia
MSC.61(67)-
(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 1 şi partea 5,
sau anexa 2,
- ISO 1716 (2002)
A.2/3.26 Instalaţii cu combustibil gazos pentru uz casnic (componente) - Regula II-2/4 - Regula II-2/4,
- IMO MSC.1/Circulara 1276
A.2/3.27 Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaz (CO2) - Regula II-2/5,
- Regula II-2/10,
- Regula X/3
- Regula II-2/5,
- Regula II-2/10,
- Regula II-2/20,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,
- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 7 a IMO
- EN 12094-1 (2003),
- EN 12094-2 (2003),
- EN 12094-3 (2003),
- EN 12094-4 (2004),
- EN 12094-5 (2006),
- EN 12094-6 (2006),
- EN 12094-7 (2000), inclusiv A1 (2005),
- EN 12094-8 (2006),
- EN 12094-10 (2003),
- EN 12094-11 (2003),
- EN 12094-13 (2001), inclusiv AC (2002),
- EN 12094-16 (2003)
A.2/3.28 Componente ale instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare - dispozitive fixe cu spumă pentru punţile navelor-cisternă Punctul a fost mutat la A.1/3.57.
A.2/3.29 Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru
încăperile de maşini şi protecţia punţilor navelor-cisternă
Punctul a fost mutat la A.1/3.58.
A.2/3.30 Spumă expandabilă pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor care transportă produse chimice Punctul a fost mutat la A.1/3.59.
A.2/3.31 Instalaţii manuale de pulverizare a apei - Regula II-2/10 - Regula II-2/10,
- Rezoluţia A.800(19) a IMO
A.2/3.32 (echipament nou) Stingătoare de incendiu cu pudră chimică uscată - Regula II-2/1 - Regula II-2/1,
- Codul internaţional pentru construcţia şi echiparea navelor care transportă gaze lichefiate în vrac -
capitolul 11
   4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloanele 3 şi 4: referirile la cap. V din SOLAS se vor considera ca referiri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.2/4.1 Girocompas pentru navele de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.31.
A.2/4.2 Sistem de control al direcţiei de deplasare pentru navele de mare viteză (anterior, pilot automat) Punctul a fost mutat la A.1/4.40.
A.2/4.3 Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum THD (metoda GNSS) Punctul a fost mutat la A.1/4.41.
A.2/4.4 Lampă de semnalizare pe timp de zi Punctul a fost mutat la A.1/4.52.
A.2/4.5 Reflector pentru navele de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.42.
A.2/4.6 Echipament pentru vizibilitate nocturnă destinat navelor de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.43.
A.2/4.7 Sistem de urmărire a drumului navei Punctul a fost mutat la A.1/4.33.
A.2/4.8 Sistem electronic de date şi vizualizare a hărţilor maritime (ECDIS) Punctul a fost mutat la A.1/4.30.
A.2/4.9 Dispozitiv de rezervă pentru sistemul electronic de date şi vizualizare a hărţilor maritime (ECDIS) Punctul a fost mutat la A.1/4.30.
A.2/4.10 Sistem de vizualizare a hărţilor cu grafică raster (RCDS) Punctul a fost mutat la A.1/4.30.
A.2/4.11 Echipament combinat
GPS/GLONASS
- Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.74(69) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-2 (1998), - seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- CEI 61108-1 (2003),
- CEI 61108-2 (1998),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.12 Echipament DGPS şi
DGLONASS
Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 şi A.1/4.51.
A.2/4.13 Girocompas pentru navele de mare viteză Punctul a fost mutat la A.1/4.31.
A.2/4.14 Înregistrator de date privind voiajul (VDR) Punctul a fost mutat la A.1/4.29.
A.2/4.15 Sistem de navigaţie integrat - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.86(70)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 61924 (2006),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 61924 (2006),
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.16 Sistem de punte integrat Spaţiu necompletat intenţionat.
A.2/4.17 Amplificator de radiolocaţie - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.164(78)
a IMO,
- UIT-R M.1176 (10/95)
- EN 60945 (2002)
sau
- CEI 60945 (2002)
A.2/4.18 Sistem de recepţie acustică - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.86(70) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162
A.2/4.19 Compas magnetic pentru navele de mare viteză - Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Rezoluţia A.382(X) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)-
(Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) a IMO
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002)
sau
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- CEI 60945 (2002)
A.2/4.20 Sistem de control al drumului - nave de mare viteză - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.21 Material cartografic pentru radarul de bord Punctul a fost mutat la A.1/4.45.
A.2/4.22 Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum THD (metoda giroscopică) Punctul a fost mutat la A.1/4.46.
A.2/4.23 Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum THD (metoda magnetică) Punctul a fost mutat la A.1/4.2.
A.2/4.24 Indicator de împingere - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.25 Indicatoare ale împingerii laterale, ale cârmei şi ale regimului de funcţionare - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia
MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) a
IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.26 Indicator al vitezei de giraţie Punctul a fost mutat la A.1/4.9.
A.2/4.27 Indicator al unghiului cârmei Punctul a fost mutat la A.1/4.20.
A.2/4.28 Indicator al vitezei de rotaţie a elicei Punctul a fost mutat la A.1/4.21.
A.2/4.29 Indicator al pasului elicei Punctul a fost mutat la A.1/4.22.
A.2/4.30 Sistem de punte integrat - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 15 a IMO,
- Rezoluţia MSC.64(67)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 15 a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 61209 (1999),
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 61209 (1999),
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.31 Dispozitiv pentru relevment - Regula V/18 - Regula V/19 - EN 60945 (2002)
sau
- CEI 60945 (2002)
A.2/4.32 Sistem de alarmă şi supraveghere a navigaţiei de punte (BNWAS) - Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.128(75) a
IMO,
- IMO MSC/Circulara 982,
- Rezoluţia MSC.191(79)
a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162,
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.33 Sistem de control pentru reperarea locaţiei (funcţionează la viteza navei de peste 30 de noduri) - Regula V/18 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162 sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162
A.2/4.34 Echipament având funcţii de identificare şi urmărire la distanţă mare a navelor (LRIT) - Regula V/19 - Regula V/19,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.813(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.202(81) a IMO,
- Rezoluţia MSC.211(81) a IMO,
- Rezoluţia MSC.263(84) a IMO,
- IMO MSC.1/Circulara 1307
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162 sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162
A.2/4.35 Receptor Galileo - Regula V/18,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000)
13 a IMO
- Regula V,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.813(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 13 a IMO,
- Rezoluţia MSC.233(82)
a IMO,
- Rezoluţia MSC.191(79) a
IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162
- EN 62288 (2008)
sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162,
- CEI 62288 Ed.1.0 (2008)
A.2/4.36 Echipament AIS SART - Regula III/4,
- Regula IV/14
- Regula III/6,
- Regula IV/7,
- Rezoluţia MSC.246(83) a IMO,
- Rezoluţia MSC.247(83) a IMO,
- Rezoluţia MSC.256(84) a IMO
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162 sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162
   5. Echipamente de radiocomunicaţii
   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74 prin care se cere "aprobarea de tip" Regulile din SOLAS 74, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz Standarde de încercări Module de evaluare a conformităţii
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 Radiobaliză EPIRB în bandă VHF - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula IV/8,
- Rezoluţia A.662(16) a IMO,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia A.805(19) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- UIT-R M.489-2 (10/95), - UIT-R M.693 (06/90)
- EN 60945 (2002)
sau
- CEI 60945 (2002)
A.2/5.2 Sursă de energie de rezervă pentru alimentare radio - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula IV/13,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- IMO COMSAR/Circulara16,
- IMO COMSAR/ Circulara 32
- EN 60945 (2002)
sau
- CEI 60945 (2002)
A.2/5.3 Inmarsat-F SES (staţie terestră pentru navigaţie) Punctul a fost mutat la A.1/5.19.
A.2/5.4 Panou pentru cazuri de sinistru - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula IV/6,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/Circulara 32
- EN 60945 (2002)
sau
- CEI 60945 (2002)
A.2/5.5 Panou pentru semnale de alertare sau semnalizare în caz
de sinistru
- Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO
- Regula IV/6,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 862,
- IMO COMSAR/ Circulara 32
- EN 60945 (2002)
sau
- CEI 60945 (2002)
A.2/5.6 Radiobaliză în bandă- L (INMARSAT) Spaţiu necompletat intenţionat.
A.2/5.7 Sistem de alarmă de securitate al navei - Regula XI-2/6,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.147(77) a IMO,
- IMO MSC/Circulara 1072
- EN 60945 (2002),
- seria EN 61162 sau
- CEI 60945 (2002),
- seria CEI 61162
A.2/5.8
Anterior punctul A.1/5.16
Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie- recepţie în VHF - Regula IV/14,
- Regula X/3,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994)
14 a IMO,
- Rezoluţia MSC MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000)
14 a IMO
- Regula IV/7,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO,
- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-
(Cod HSC 2000) 14 a IMO,
- Rezoluţia MSC.80(70) a IMO,
- IMO COMSAR Circulara 32,
- Convenţia OACI, anexa 10, reglementări privind radiocomunicaţiile
- ETSI EN 301 688
V1.1.1 (2000-07),
- EN 60945 (2002)
   6. Echipamente cerute de COLREG 72

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din COLREG 72
prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din COLREG,
precum şi rezoluţiile şi circularele
corespunzătoare ale IMO, după caz
Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
A.2/6.1 Lumini de navigaţie Punctul a fost mutat la A.1/6.1.
A.2/6.2 Mijloace de semnalizare acustică - anexa III/3 - anexa III/3,
- Rezoluţia A.694(17) a IMO
- EN 60945 (2002),
- Fluiere - COLREG 72 anexa III/1 (funcţionare),
- Clopote sau gonguri - COLREG 72 anexa III/2 (funcţionare)
sau
- CEI 60945 (2002),
- Fluiere - COLREG 72 anexa III/1 (funcţionare),
- Clopote sau gonguri - COLREG 72 anexa III/2 (funcţionare)
   7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74
prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din SOLAS 74,
precum şi rezoluţiile şi circularele
corespunzătoare ale IMO, după caz
Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
A.2/7.1 Calculator de încărcare - Regula XII/11,
- Conferinţa SOLAS 1997, Rez. 5
- Regula XII/11,
- Conferinţa SOLAS 1997,
Rez. 5
- IMO
MSC.1/Circulara 1229
A.2/7.2 Indicatoare ale nivelului apei pentru vrachiere Punct anulat.
   8. Echipamente conform SOLAS cap. II-1

   
Nr. Denumirea echipamentului Regula din SOLAS 74
prin care se cere
"aprobarea de tip"
Regulile din SOLAS 74,
precum şi rezoluţiile şi circularele
corespunzătoare ale IMO, după caz
Standarde de încercări Module
de evaluare
a conformităţii
A.2/8.1
Anterior
punctul
A.2/3.3
Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece
(dispozitive de pornire)
- Regula II-1/44,
- Regula X/3
- Regula II-1/44,
- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,
- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO