Guvernul României

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 87/2011

din 12/10/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 19/10/2011

pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim


 

    Având în vedere faptul că Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au decis că ar trebui să se menţină un nivel general ridicat de siguranţă în transportul maritim din Europa şi că ar trebui să se depună toate eforturile pentru a reduce numărul de accidente şi incidente maritime, precum şi faptul că, în ciuda celor mai susţinute eforturi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, continuă să se producă accidente şi incidente maritime, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, pierderi de nave şi poluare a mediului marin,
    luând în considerare faptul că siguranţa navigatorilor şi a pasagerilor, precum şi protecţia mediului marin pot fi îmbunătăţite prin efectuarea unor investigaţii tehnice, care să identifice circumstanţele şi cauzele accidentelor şi incidentelor maritime,
    ţinând seama de faptul că efectuarea promptă a unor investigaţii tehnice în caz de accidente maritime îmbunătăţeşte siguranţa navigaţiei, întrucât contribuie la prevenirea repetării unor astfel de accidente care duc la pierderi de vieţi omeneşti şi de nave, precum şi la poluarea mediului marin, care sunt elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    întrucât neadoptarea transpunerii Directivei 2009/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului şi a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului până la data de 17 iunie 2011 prin ordonanţă de urgenţă ar conduce la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în constatarea încălcării obligaţiilor prevăzute de art. 258 şi 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la aplicarea de sancţiuni financiare substanţiale, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,
    având în vedere că acestea constituie o situaţie extraordinară, de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor sau incidentelor din sectorul de transport maritim şi are ca scop îmbunătăţirea siguranţei maritime, prevenirea poluării cauzate de nave şi reducerea riscului producerii unor accidente maritime pe viitor, prin următoarele măsuri:
   a) efectuarea promptă a unor investigaţii tehnice şi examinarea corespunzătoare a accidentelor şi incidentelor maritime în scopul determinării cauzelor acestora;
   b) comunicarea precisă şi în timp util a rezultatelor investigaţiilor tehnice privind siguranţa, precum şi a unor propuneri de remediere a situaţiei către părţile interesate.
   (2) Investigaţiile privind siguranţa, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu au ca obiect stabilirea răspunderii sau a culpei.
   (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), raportul investigaţiei privind siguranţa va prezenta concluziile referitoare la cauzele accidentului sau incidentului, chiar dacă din acestea s-ar putea stabili răspunderea ori vinovăţia.
   Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în cazul accidentelor şi incidentelor maritime care:
   a) implică o navă înmatriculată sub pavilion român;
   b) se produc în apele teritoriale şi apele interioare ale României, aşa cum sunt definite în Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996, denumită în continuare UNCLOS;
   c) implică interese majore ale statului român.
   (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul accidentelor sau incidentelor maritime care implică numai:
   a) nave de război şi militare sau alte nave care aparţin ori sunt în exploatarea unui stat membru al Uniunii Europene şi sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale;
   b) nave care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice, nave din lemn construite cu metode rudimentare, iahturi sau ambarcaţiuni de agrement neimplicate în activităţii comerciale, cu excepţia cazurilor în care acestea au ori vor avea un echipaj şi transportă sau vor transporta mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale;
   c) nave de navigaţie interioară care operează pe căi navigabile interioare;
   d) nave de pescuit cu o lungime mai mică de 15 metri;
   e) platforme fixe de foraj marin.
   Art. 3. - Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
   a) Codul pentru investigarea accidentelor şi incidentelor maritime - "Codul de investigaţie a accidentelor", aşa cum este definit în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 84/2010 privind publicarea acceptării Codului de standarde internaţionale şi practici recomandate pentru investigaţia privind siguranţa în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigaţie a accidentelor), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.255(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008, denumit în continuare Cod;
   b) stat care conduce investigaţia - statul care preia responsabilitatea pentru conducerea şi efectuarea investigaţiei tehnice privind siguranţa, aşa cum s-a stabilit de comun acord cu statul/statele interesat/interesate în mod deosebit;
   c) accident grav - un accident al unei nave, diferit de un accident maritim foarte grav, care implică foc, explozie, coliziune, eşuare, contact, pagube produse de vremea rea, pagube produse de gheţuri, fisuri ale corpului navei sau presupuse defecţiuni ale corpului navei, care au generat imobilizarea motorului principal, avarii extinse ale suprastructurii navei, avarii grave ale structurii navei, cum ar fi penetrarea corpului navei sub linia de plutire, care au dus la punerea navei în imposibilitate de continuare a voiajului, poluare, indiferent de cantitate, o avarie care necesită remorcarea navei sau intervenţia de la uscat;
   d) linii directoare ale OMI privind tratamentul echitabil al navigatorilor în caz de accident maritim - liniile directoare astfel cum sunt anexate la Rezoluţia LEG. 3(91) a Comitetului juridic al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 aprilie 2006 şi aprobate de organul de conducere al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în cadrul celei de-a 296-a reuniuni a sa din 12-16 iunie 2006;
   e) recomandare privind siguranţa - orice propunere, inclusiv în scopul înregistrării şi controlului, efectuată de structura de investigaţie a statului, care desfăşoară sau conduce investigaţiile tehnice privind siguranţa pe baza informaţiilor rezultate din investigaţia în cauză, ori de către Comisia Europeană acţionând pe baza unei analize abstracte a datelor şi a rezultatelor investigaţiilor tehnice privind siguranţa desfăşurate;
   f) structura de investigaţie privind siguranţa - organismul tehnic permanent, specializat, din structura Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aflat în subordinea directă a ministrului transporturilor şi infrastructurii, care este desemnat să efectueze investigaţia tehnică privind siguranţa în caz de accidente şi incidente maritime, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit în continuare SIPS;
   g) investigatori privind siguranţa - acele persoane din cadrul SIPS sau persoanele numite în comisia de investigaţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, denumite în continuare investigatori;
   h) accident foarte grav - un accident maritim aşa cum este definit în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 84/2010.

   
CAPITOLUL II

  Desfăşurarea investigaţiei tehnice privind siguranţa

   Art. 4. - (1) Investigaţiile tehnice privind siguranţa se efectuează cu operativitate, cât mai rapid şi eficient cu putinţă şi, după caz, în colaborare cu autorităţile competente în domeniul transportului naval, pentru desfăşurarea normală a investigaţiei.
   (2) SIPS poate colabora pe parcursul investigaţiei tehnice privind siguranţa cu autorităţile competente să desfăşoare anchetele judiciare, pentru asigurarea accesului la probele investigaţiei, această colaborare efectuându-se astfel încât să nu împiedice sau să nu îngreuneze activitatea organelor judiciare.
   (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), investigaţiile tehnice privind siguranţa, în cazul accidentelor sau incidentelor din sectorul de transport maritim, se desfăşoară independent de anchetele efectuate de autorităţile judiciare, companiile de asigurare, autorităţi de reglementare, precum şi de investigaţiile efectuate de orice altă parte, care au ca scop stabilirea răspunderii sau a vinovăţiei.
   (4) Investigaţiile tehnice privind siguranţa nu pot fi împiedicate, suspendate sau întârziate în mod nejustificat de anchetele ori investigaţiile menţionate la alin. (3).
   (5) În cadrul investigaţiilor tehnice privind siguranţa desfăşurate de către statele membre ale Uniunii Europene, SIPS poate coopera şi acorda asistenţă reciprocă, potrivit prevederilor art. 10, referitor la cadrul de cooperare permanentă, sau poate delega către un alt stat membru al Uniunii Europene sarcina de a desfăşura astfel de investigaţii tehnice privind siguranţa, potrivit prevederilor art. 7.
   Art. 5. - (1) Iniţierea unei investigaţii tehnice privind siguranţa şi constituirea comisiei de investigaţie, în cazul unui accident sau incident maritim, se fac prin ordin al ministrului transportului şi infrastructurii, la propunerea SIPS.
   (2) Potrivit prevederilor art. 8, SIPS va asigura efectuarea unei investigaţii tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor maritime foarte grave care:
   a) implică o navă înmatriculată sub pavilion român, indiferent de locul accidentului;
   b) se produc în marea teritorială sau pe căile navigabile interioare ale României, aşa cum sunt definite de UNCLOS, indiferent de pavilionul navei ori al navelor implicate în accident;
   c) implică un interes deosebit al statului român indiferent de locul accidentului şi de pavilionul navei sau al navelor implicate.
   (3) În cazul unor accidente maritime grave, SIPS realizează o evaluare preliminară a circumstanţelor şi, după caz, decide şi propune ministrului transporturilor şi infrastructurii efectuarea unei investigaţii tehnice privind siguranţa. În cazul în care, în urma evaluării circumstanţelor accidentului, nu consideră necesară efectuarea unei investigaţii tehnice privind siguranţa, SIPS va înregistra motivele şi va informa Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 18 alin. (2).
   (4) SIPS poate propune ministrului transporturilor şi infrastructurii efectuarea unei investigaţii tehnice privind siguranţa în orice alte cazuri de accidente sau incidente maritime.
   (5) În luarea deciziei de începere a unei investigaţii tehnice privind siguranţa, potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), SIPS va lua în considerare gravitatea accidentului ori a incidentului maritim, tipul navei şi/sau al mărfii în cauză şi rolul pe care rezultatele investigaţiei tehnice privind siguranţa îl pot avea în prevenirea unor accidente şi incidente pe viitor.
   (6) În situaţia în care României îi revine rolul de stat care conduce investigaţia tehnică privind siguranţa, SIPS, în cooperare cu structurile echivalente ale celorlalte state interesate în mod deosebit, va decide domeniul de aplicare şi modalităţile practice de desfăşurare a investigaţiei tehnice privind siguranţa, în modul cel mai potrivit pentru îndeplinirea obiectivului prezentei ordonanţe de urgenţă şi în vederea prevenirii unor accidente şi incidente maritime pe viitor.
   (7) SIPS iniţiază investigaţia tehnică privind siguranţa cât mai curând posibil după producerea accidentului sau incidentului maritim, dar nu mai târziu de două luni de la data producerii acestuia.
   Art. 6. - (1) Notificarea accidentelor maritime grave şi foarte grave se face telefonic către SIPS, de către:
   a) comandanţii navelor implicate în accident sau, în imposibilitatea de exerciţiu al acestora, de către înlocuitorii lor ierarhici, prompt, după producerea accidentului;
   b) căpitanul şef al căpităniei portului românesc în a cărui zonă de jurisdicţie s-a produs accidentul, prompt, după primirea informaţiei despre producerea accidentului.
   (2) Notificarea telefonică prevăzută la alin. (1) va conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.
   (3) În maximum 24 de ore, după notificarea telefonică prevăzută la alin. (1), căpitanul şef al căpităniei portului românesc în a cărui zonă de jurisdicţie s-a produs accidentul va transmite către SIPS un mesaj fax sau e-mail care va conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
   (4) Pentru accidentele maritime, altele decât cele grave sau foarte grave, ori pentru incidentele maritime, căpitanul şef al căpităniei portului românesc în a cărui zonă de jurisdicţie s-a produs accidentul va transmite informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 prin mesaj fax sau e-mail către SIPS, în maximum 24 de ore de la data producerii accidentului ori incidentului.
   (5) Detaliile de contact pentru efectuarea notificării accidentelor sau incidentelor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
   (6) SIPS poate solicita detalii suplimentare asupra oricărui accident sau incident maritim pentru care a fost notificat, în condiţiile art. 6.
   Art. 7. - (1) În investigarea oricărui accident sau incident maritim, SIPS colaborează cu structurile de investigaţie ale altor state membre ale Uniunii Europene, pe principiul efectuării unei singure investigaţii tehnice privind siguranţa şi al acceptării participării la investigaţie a oricărui alt stat membru al Uniunii Europene interesat în mod deosebit.
   (2) SIPS cooperează cu structurile de investigaţie ale unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene interesate în mod deosebit, pentru a decide rapid şi de comun acord care este statul membru care să conducă investigaţia. În cadrul acestei cooperări, SIPS depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord comun asupra procedurilor de investigare.
   (3) În cadrul acordului încheiat potrivit prevederilor alin. (2), un alt stat interesat în mod deosebit are acelaşi drept de acces la martori şi probe cu statul care conduce investigaţia şi, de asemenea, are dreptul ca punctul său de vedere să fie luat în considerare de statul care conduce investigaţia tehnică privind siguranţa.
   (4) SIPS efectuează o investigaţie tehnică privind siguranţa în paralel cu structura de investigaţie a unui alt stat membru al Uniunii Europene asupra aceluiaşi accident sau incident maritim, doar în situaţii de excepţie, caz în care notifică Comisiei Europene despre motivele acestei acţiuni.
   (5) În cazul investigaţiilor menţionate la alin. (4), SIPS cooperează cu structura de investigaţie a altui stat, în special prin schimbul de informaţii pertinente culese pe parcursul investigaţiilor, pentru a ajunge la concluzii comune, în măsura în care acest lucru este posibil.
   (6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), SIPS este responsabil pentru desfăşurarea investigaţiei tehnice privind siguranţa şi a coordonării cu structurile de investigaţie ale altor state membre interesate în mod deosebit, până în momentul stabilirii de comun acord a statului care să conducă investigaţia.
   (7) Fără a aduce atingere obligaţiilor asumate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale dreptului internaţional, SIPS poate, după caz, să delege structurii de investigaţie a unui alt stat membru al Uniunii Europene, în baza unui acord reciproc, sarcina de a conduce o investigaţie tehnică privind siguranţa sau de a îndeplini misiuni precise în cadrul unei astfel de investigaţii.
   (8) SIPS iniţiază şi răspunde de investigaţia tehnică privind siguranţa, precum şi de coordonarea cu structurile de investigaţie ale altor state membre ale Uniunii Europene interesate în mod deosebit, până în momentul în care, potrivit prevederilor alin. (2), se stabileşte de comun acord statul care să conducă investigaţia, în cazul în care:
   a) o navă tip feribot Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident ori incident maritim produs în apele teritoriale sau interioare ale României, aşa cum sunt definite de UNCLOS;
   b) o navă tip feribot Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident ori incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale statelor membre ale Uniunii Europene, iar înainte de producerea accidentului sau incidentului, ultima escală a navei a fost într-un port românesc.

   
CAPITOLUL III

  Structura de investigaţie privind siguranţa

   Art. 8. - (1) Au calitatea de investigatori persoanele din cadrul SIPS şi persoanele numite în comisia de investigaţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea SIPS.
   (2) Comisia de investigaţie şi membrii numiţi în comisia de investigaţie îşi desfăşoară activitatea sub conducerea şi coordonarea SIPS.
   (3) Propunerea persoanelor care vor fi numite membri în comisia de investigaţie are în vedere competenţa în chestiunile legate de accidente şi incidente maritime, calificarea şi experienţa practică în domeniul transportului maritim, al navelor şi al navigaţiei.
   (4) SIPS poate culege şi analiza date tehnice care privesc siguranţa în transportul maritim, în scopul prevenirii accidentelor, în măsura în care aceste activităţi nu afectează capacitatea de a efectua investigaţiile tehnice privind siguranţa şi nu determină asumarea de responsabilităţi în probleme de reglementare, administrative sau de standardizare.
   (5) Persoanele din cadrul SIPS au dreptul la legitimaţia de investigator, iar membrii comisiei de investigaţie au dreptul la legitimaţia provizorie de investigator.
   (6) Forma, modelul şi conţinutul legitimaţiei de investigator, ale legitimaţiei provizorii de investigator şi ale insignei de investigator se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
   (7) Legitimaţia provizorie de investigator are o durată a valabilităţii limitată, durată care se va stabili prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii prevăzut la alin. (6).
   (8) Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi competenţelor investigatorilor se face în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a actelor normative emise în aplicarea acesteia şi a legitimaţiei de investigator sau a legitimaţiei provizorii de investigator.
   (9) Ministrul transporturilor şi infrastructurii, la propunerea SIPS, poate aproba ca investigatorilor unei alte structuri de investigaţie, căreia i-a fost delegată sarcina de investigare tehnică privind siguranţa potrivit prevederilor art. 7 alin. (8), să li se pună la dispoziţie toate informaţiile pertinente pentru desfăşurarea investigaţiei tehnice privind siguranţa şi să li se asigure accesul la probe.
   (10) În desfăşurarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa, acţionând independent sau, după caz, în colaborare cu autorităţile competente să efectueze anchetele judiciare, investigatorii posesori ai legitimaţiilor prevăzute la alin. (5) au acces la toate informaţiile pertinente pentru desfăşurarea investigaţiei şi, prin urmare, sunt autorizaţi:
   a) să aibă acces liber la orice zonă relevantă sau la locul accidentului, precum şi la orice navă, epavă ori structură, inclusiv la încărcătură, echipament sau resturi;
   b) să asigure alcătuirea imediată a unei liste de probe, precum şi căutarea şi înlăturarea controlată a epavei, a resturilor sau a altor componente ori substanţe, în vederea examinării sau analizării acestora;
   c) să solicite examinarea sau analizarea elementelor prevăzute la lit. b) şi să aibă acces liber la rezultatele examinării ori analizării respective;
   d) să aibă acces liber la toate informaţiile utile şi datele înregistrate, inclusiv la datele înregistratorului parametrilor de navigaţie, denumit în continuare VDR/S-VDR, legate de navă, voiaj, încărcătură, echipaj sau orice altă persoană, obiect, condiţie ori circumstanţă, precum şi să copieze şi să utilizeze informaţiile şi datele respective;
   e) să aibă acces liber la rezultatele examinării corpurilor victimelor sau ale testelor realizate asupra probelor prelevate de la acestea;
   f) să solicite şi să aibă acces liber la rezultatele examinărilor asupra persoanelor implicate în manevrarea navei sau asupra oricărei alte persoane implicate ori ale testelor efectuate asupra probelor care provin de la persoanele respective;
   g) să examineze martorii în absenţa oricărei persoane ale cărei interese s-ar putea considera că împiedică investigaţia tehnică privind siguranţa;
   h) să ia declaraţii de la părţile implicate şi de la martorii la evenimentul în cauză;
   i) să obţină registrele de control şi orice altă informaţie relevantă deţinută de statul de pavilion, armatori, societăţi de clasificare sau orice altă parte implicată, ori de câte ori părţile respective ori reprezentanţii lor sunt stabilite/stabiliţi într-un stat membru al Uniunii Europene;
   j) să solicite şi să li se acorde asistenţă în cadrul investigaţiei tehnice privind siguranţa de către autorităţile şi instituţiile publice, companiile naţionale, regiile autonome sau operatorii economici care desfăşoară activitate în domeniul transportului maritim, aflaţi în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi de către autorităţile de supraveghere şi pază a coastei, operatorii serviciului de trafic maritim, autorităţile responsabile cu operaţiunile de căutare şi salvare, piloţii şi personalul altor servicii portuare sau maritime;
   k) să efectueze măsurători, fotografii sau înregistrări pe care le consideră necesare investigaţiei tehnice privind siguranţa;
   l) să solicite prezentarea, inspectarea şi efectuarea de copii ale oricăror probe materiale sau documentare menţionate la art. 13;
   m) în contextul lit. l), pentru copiile efectuate sau probele prelevate, să solicite persoanelor competente autentificarea copiei conform cu originalul ori autenticitatea probei prelevate.
   (11) Pe perioada în care o investigaţie tehnică privind siguranţa se desfăşoară la bordul unei nave, comandantul acelei navei, în calitate de reprezentant legal al proprietarului sau al operatorului navei, are obligaţia şi responsabilitatea de a asigura accesul investigatorilor la probele investigaţiei potrivit prevederilor alin. (10).
   (12) SIPS este autorizat să acţioneze pentru culegerea şi analizarea probelor unui accident sau incident imediat după ce a primit notificarea despre producerea acestuia.
   (13) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii alocă resurse materiale şi financiare suficiente, pentru ca SIPS să îşi îndeplinească funcţiile în mod independent, şi menţine un număr corespunzător de angajaţi, în particular investigatori calificaţi, cu atribuţii în investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim, astfel încât aceştia să îşi poată duce la îndeplinire sarcinile şi să fie în permanenţă disponibili pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa.
   (14) În cazul catastrofelor navale, Guvernul României alocă SIPS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru investigaţia tehnică privind siguranţa evenimentului.
   (15) SIPS poate îmbina sarcinile pe care i le atribuie prezenta ordonanţă de urgenţă cu activitatea de investigare legată de alte evenimente decât accidentele maritime, cu condiţia ca astfel de investigaţii să nu îi pună în pericol independenţa.
   Art. 9. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele informaţii au caracter confidenţial şi nu se folosesc decât în scopurile investigaţiei tehnice privind siguranţa, exceptând cazurile în care autorităţile competente hotărăsc că există un interes public prioritar în favoarea divulgării acestora:
   a) orice declaraţii ale martorilor, alte declaraţii, proceseverbale, precum şi probe sau documente probatorii, înregistrate ori primite de către SIPS în cursul investigaţiilor tehnice privind siguranţa;
   b) informaţii care dezvăluie identitatea persoanelor care au furnizat probe în contextul investigaţiei tehnice privind siguranţa;
   c) informaţii privind persoanele implicate în accidentul sau incidentul maritim, care sunt deosebit de sensibile, ori informaţii de natură privată, inclusiv informaţiile privind sănătatea acestora.
   (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), analizele tehnice independente asupra unei investigaţii în curs, considerate de către SIPS, pot fi făcute publice.

   
CAPITOLUL IV

  Colaborarea SIPS cu structurile de investigaţie ale altor state

   Art. 10. - (1) SIPS colaborează cu structurile de investigaţie ale statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, în Cadrul de cooperare permanentă, în măsura necesară realizării obiectivului prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) SIPS colaborează cu structurile de investigaţie ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a stabili de comun acord cele mai bune modalităţi de cooperare care să permită:
   a) folosirea în comun a aparaturii, a spaţiilor şi a echipamentului necesar investigaţiilor de natură tehnică asupra epavei şi a echipamentului navei şi asupra altor obiecte utile investigaţiei tehnice privind siguranţa, inclusiv extragerea şi analiza informaţiilor din VDR/S-VDR şi din alte dispozitive electronice;
   b) asistenţa tehnică reciprocă sau expertiza necesară îndeplinirii unor anumite sarcini;
   c) obţinerea şi utilizarea în comun a informaţiilor relevante pentru analiza datelor privind accidentele şi pentru a face recomandările adecvate privind siguranţa la nivel comunitar;
   d) elaborarea de principii comune pentru monitorizarea respectării recomandărilor privind siguranţa şi pentru adaptarea metodelor de investigare la progresul tehnic şi ştiinţific;
   e) gestionarea în mod adecvat a alertelor de urgenţă potrivit prevederilor art. 17;
   f) instituirea normelor de confidenţialitate pentru utilizarea în comun, cu respectarea reglementărilor naţionale, a declaraţiilor martorilor şi pentru prelucrarea datelor şi a altor informaţii prevăzute la art. 9, inclusiv în relaţie cu statele terţe;
   g) organizarea, în cazul în care este necesar, a activităţilor individuale de formare a investigatorilor;
   h) promovarea cooperării cu structurile de investigaţie ale statelor terţe şi cu organizaţiile internaţionale de investigare a accidentelor maritime în domeniile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă;
   i) punerea la dispoziţia structurilor de investigaţie care desfăşoară investigaţiile tehnice privind siguranţa a oricăror informaţii pertinente.
   Art. 11. - (1) Activităţile desfăşurate de SIPS în cadrul unei investigaţii tehnice privind siguranţa, care implică două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, se efectuează cu titlu gratuit.
   (2) În condiţiile în care SIPS nu este implicată în investigaţia tehnică privind siguranţa împreună cu structura de investigaţie a unui alt stat membru şi se solicită asistenţa, către sau de către acel stat, modul în care sunt suportate cheltuielile ocazionate se stabilesc de comun acord.
   Art. 12. - (1) În investigaţiile tehnice privind siguranţa, SIPS cooperează cu structurile de investigaţie ale statelor terţe interesate în mod deosebit şi autorizează participarea de comun acord a acestora în orice stadiu al investigaţiilor pe care le conduce.
   (2) Pe parcursul cooperării cu structurile de investigaţie ale statelor terţe interesate în mod deosebit, care efectuează o investigaţie tehnică privind siguranţa, SIPS nu va aduce modificări modului de desfăşurare a investigaţiilor tehnice privind siguranţa şi cerinţelor de raportare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
   (3) SIPS poate decide neefectuarea unei investigaţii paralele în cazul unei investigaţii tehnice privind siguranţa, desfăşurate de un stat terţ interesat în mod deosebit, cu condiţia ca investigaţia respectivă să fie efectuată potrivit Codului.

   
CAPITOLUL V

  Protejarea probelor şi documentelor probatorii

   Art. 13. - (1) În urma producerii unui accident sau incident maritim potrivit prevederilor art. 2, comandanţii navelor implicate sau, în imposibilitatea de exerciţiu a acestora, înlocuitorii lor ierarhici au obligaţia şi responsabilitatea să se asigure că sunt păstrate în siguranţă şi că nu se face niciun fel de modificare, adăugire, înregistrare, supraînregistrare sau înscrisuri privind perioada anterioară ori ulterioară accidentului, precum şi perioada concomitentă cu acesta, în următoarele probe şi documente probatorii:
   a) hărţi maritime;
   b) jurnale de bord;
   c) înregistrările scrise, electronice şi magnetice sau realizate în orice alt mod şi în mod prioritar informaţiile de la VDR/S-VDR;
   d) alte documente sau înregistrări care se consideră că ar putea avea legătură cu accidentul.
   (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se iau măsuri astfel încât:
   a) să fie prevenită supraînregistrarea datelor provenind din VDR/S-VDR, prin oprirea înregistrării după momentul producerii accidentului sau incidentului maritim;
   b) să se prevină interferenţa cu orice alt echipament care ar putea fi, în mod rezonabil, considerat util investigaţiei tehnice privind siguranţa.
   (3) Prevederile alin. (1)-(2) sunt obligatorii până când:
   a) nava sau navele implicate în accidentul ori incidentul maritim primeşte/primesc notificare de la SIPS că nu se iniţiază o investigaţie sau că investigaţia tehnică privind siguranţa s-a încheiat;
   b) se scurge un interval de timp de 60 zile de la data notificării accidentului sau incidentului potrivit prevederilor art. 6, în acest interval neprimindu-se nicio informare privind iniţierea unei investigaţii tehnice privind siguranţa;
   c) se primeşte o notificare scrisă de la SIPS în care se menţionează că probele materiale specificate nu mai sunt necesare.
   Art. 14. - Ulterior producerii unui accident maritim foarte grav, toate acţiunile de remediere a situaţiei generate de accident şi toate acţiunile sau deciziile în legătură cu nava ori navele implicate se iau cu informarea prealabilă a SIPS.

   
CAPITOLUL VI

  Raportul de investigaţie şi raportarea către Comisia Europeană

   Art. 15. - (1) Investigaţiile tehnice privind siguranţa desfăşurate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se finalizează în termen de 12 luni de la data accidentului, cu elaborarea unui raport final, în conformitate cu secţiunile relevante prevăzute în anexa nr. 3.
   (2) În cazul unei investigaţii tehnice privind siguranţa care nu priveşte un accident maritim foarte grav sau, după caz, un accident maritim grav, ale cărei rezultate nu ar putea contribui la prevenirea accidentelor şi incidentelor pe viitor, SIPS poate decide elaborarea unui raport simplificat.
   (3) După ce este aprobat de către ministrul transporturilor şi infrastructurii, raportul menţionat la alin. (1) şi (2), inclusiv concluziile lui şi orice eventuale recomandări, fără a conţine nume şi date personale care ar putea duce la identificarea persoanelor implicate în accidentul maritim sau în investigaţia tehnică privind siguranţa, va fi pus la dispoziţia publicului şi în special sectorului de transport maritim, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de 12 luni de la data accidentului.
   (4) În cazul în care raportul final nu poate fi elaborat în termen de 12 luni de la data producerii accidentului, SIPS elaborează un raport intermediar.
   (5) SIPS va trimite Comisiei Europene o copie a raportului final, a raportului simplificat sau a celui intermediar, potrivit prevederilor alin. (3).
   (6) SIPS va lua în considerare eventualele observaţii tehnice ale Comisiei Europene privind raportul final, care nu privesc fondul constatărilor, pentru îmbunătăţirea calităţii raportului, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Art. 16. - (1) După aprobarea de către ministrul transporturilor şi infrastructurii a raportului de investigaţie, împreună cu recomandările privind siguranţa, după caz, SIPS urmăreşte respectarea, în mod adecvat, a recomandărilor privind siguranţa de către destinatarii acestora şi, după caz, monitorizează corespunzător respectarea acestora, potrivit dreptului comunitar şi internaţional.
   (2) SIPS sau Comisia Europeană pot, după caz, elabora recomandări de siguranţă pe baza analizei abstracte a datelor şi rezultatelor generale ale investigaţiilor tehnice desfăşurate privind siguranţa.
   (3) Recomandările privind siguranţă elaborate de SIPS nu stabilesc în niciun caz culpa sau răspunderea pentru un accident.
   Art. 17. - SIPS va informa Comisia Europeană în orice stadiu al unei investigaţii tehnice privind siguranţa, atunci când consideră că este necesară adoptarea unor măsuri urgente la nivel comunitar pentru prevenirea riscului de producere de noi accidente.
   Art. 18. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va comunica Comisiei Europene structurile autorizate să acceseze baza de date electronice Platforma europeană de informare cu privire la accidentele maritime, denumită în continuare EMCIP.
   (2) SIPS va transmite Comisiei Europene, prin intermediul EMCIP, date referitoare la accidentele şi incidentele maritime, precum şi informaţii provenite din investigaţiile tehnice întreprinse privind siguranţa, cu respectarea modelul prevăzut în anexa nr. 4.

   
CAPITOLUL VII

  Dispoziţii finale

   Art. 19. - În desfăşurarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa, SIPS ia în considerare dispoziţiile relevante ale liniilor directoare ale OMI privind tratamentul echitabil al navigatorilor în cazul unui accident maritim petrecut în apele teritoriale şi apele interioare ale României.
   Art. 20. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni potrivit legii penale şi se sancţionează după cum urmează:
   a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) şi ale art. 8 alin. (10) şi (11), prin orice demers, acţiune sau lipsă de acţiune a unei persoane fizice ori juridice, din care rezultă împiedicarea, suspendarea sau întârzierea în mod nejustificat a unei investigaţii tehnice privind siguranţa, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
   b) nerespectarea prevederilor art. 6 referitor la obligaţia de notificare a accidentelor sau incidentelor maritime, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;
   c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) referitor la caracterul confidenţial al datelor investigaţiei tehnice privind siguranţa, cu amendă de la 1000 lei la 5.000 lei;
   d) nerespectarea prevederilor art. 13 şi 14 referitor la protejarea probelor şi documentelor probatorii, precum şi furnizarea de date eronate, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către investigatorii din cadrul SIPS, în baza legitimaţiei de investigator emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii potrivit prevederilor art. 8 alin. (6).
   (3) Sancţiunea se aplică contravenienţilor, persoane fizice sau juridice.
   (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   (5) Acolo unde fapta contravenţională nu prevede în mod expres persoana care se face vinovată de săvârşirea faptei şi este trecut în raport la modul generic "nava" sau "la bordul navei", sancţiunea contravenţională se aplică comandantului navei care este reprezentantul legal al proprietarului ori operatorului navei.
   (6) Contravenienţii persoane juridice achită amenzile la unităţile Trezoreriei Statului sau la CEC Bank - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale", iar contravenienţii persoane fizice achită amenzile la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale sau la CEC Bank - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului local 21.35.02.01 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale".
   Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
   a) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 3 noiembrie 2010;
   b) art. 12 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006.
   Art. 22. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin structurile cu atribuţii specifice în domeniu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului şi a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 23. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
   (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoarea a prezentei ordonanţe, pot fi elaborate norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
   (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu excepţia prevederilor art. 20, care intră în vigoare la 10 de zile de la data publicării.

   
*
    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului şi a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 12 octombrie 2011.
    Nr. 87.

   
ANEXA Nr. 1
 

   
NOTIFICARE
Informaţii care trebuie furnizate telefonic în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim

   1. Numele navei şi pavilionul ..........................................................................................................
Name of the ship and flag ..............................................................................................................
   2. Numărul OMI ...........................................................................................................................
IMO number .................................................................................................................................
   3. Natura accidentului maritim .....................................................................................................
Nature of marine casualty ...........................................................................................................
   4. Locul producerii accidentului ..................................................................................................
Location of the marine casualty ..................................................................................................
   5. Ora şi data producerii accidentului ..............................................................................................
Time and date of the marine casualty ..............................................................................................
   6. Numărul persoanelor grav rănite/decedate ..............................................................................
Number of serious injured/killed persons .......................................................................................
   7. Consecinţele accidentului asupra persoanelor, proprietăţii şi mediului ......................................
Consequences of the marine casualty to individuals, property and the environment .....................
   8. Identificarea altor nave implicate ..............................................................................................
Identification of other ships involved ............................................................................................

   
ANEXA Nr. 2

   
    Către:
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Direcţia Generală de Control - Compartimentul Investigaţii Transport Naval
    Nr. fax: 021 319 61 68/021 311 12 20
    e-mail: dgiattn@mt.ro

    Ref.: Raportare accidente/incidente în care sunt implicate nave maritime

   1. Date referitoare la notificarea evenimentului:
   - Data şi ora la care a fost notificată căpitănia:
   
zz ll aaaa hh mm

   - Persoana fizică sau juridică ce a efectuat notificarea
   
   - Dacă, în urma evenimentului, au fost implicate autorităţi de căutare şi salvare:
   
Da Nu

   2. Date referitoare la eveniment:
   - Natura evenimentului:
   
Răsturnare/Înclinare Coliziune Eşuare Incendiu/Explozie Alte evenimente (specificaţi)


Scufundare Accident de muncă Poluare Inundare compartimente

   - Numărul de nave implicate:
   

   - Locul producerii evenimentului:
   

   - Latitudine/Longitudine:
   
Lat.
Grade Minute N/S Long.
Grade Minute E/V

   - Data şi ora producerii evenimentului:
   
zz ll aaaa hh mm

   - Dacă, în urma evenimentului, a rezultat poluare:
   
Da Nu Nu se cunoaşte Cantitatea (t)
Poluare rezultată din marfă
Poluare din tancurile navei
Poluare a atmosferei

   - Numărul persoanelor rănite/decedate ca urmare a evenimentului
   
Echipaj Pasageri Alţii
Decedaţi
Răniţi
Dispăruţi

   - Dacă, în urma evenimentului, au fost alte părţi afectate:
   
Da Nu Nu se cunoaşte
   3. Date despre navă:
   
(Se completează pentru fiecare navă implicată)
- Numele navei:
- Tipul de navă:
- Tonaj brut:
- Număr Organizaţia Maritimă Internaţională:
- Pavilion:
- Număr naţional de înmatriculare:
- Port de plecare:
- Port destinaţie:
- Activitatea desfăşurată de navă la momentul
accidentului*

    ___________
   * În marş, ancorare, sosire, plecare, balastare, încărcare, descărcare, reparaţii, bunkerare etc.

   - Dacă în zona producerii evenimentului există reglementări de navigaţie şi care sunt acestea.**
    ___________
   ** Pase recomandate, zone de separaţie trafic, zone de pilotaj, restricţii etc.
   

   4. Descriere pe scurt a evenimentului***:
    ___________
   *** În cazul în care au fost constatate avarii ale navei/navelor implicate, să se menţioneze poziţia acestor avarii şi compartimentul afectat.
   


    Observaţii:
   

   
Întocmit:
...............
Căpitan şef de port,
   
ANEXA Nr. 3
 

   
CONŢINUTUL RAPORTULUI INVESTIGAŢIEI PRIVIND SIGURANŢA

    Introducere
    Această parte defineşte obiectivul unic al investigaţiei privind siguranţa şi indică faptul că o recomandare privind siguranţa nu dă naştere, în niciun caz, unei prezumţii de răspundere sau culpă şi că raportul nu a fost întocmit, atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi forma, cu intenţia de a fi folosit pentru acţiuni în justiţie.
    (Raportul nu ar trebui să facă nicio referire la vreo depoziţie a martorilor şi nici să stabilească vreo legătură între persoanele menţionate în raport şi persoanele care au adus dovezi pe parcursul investigaţiei privind siguranţa.)
   1. Rezumat
    Această parte expune faptele esenţiale ale accidentului sau incidentului maritim: când, unde, ce şi cum s-a întâmplat; menţionează, de asemenea, dacă în urma accidentului au rezultat decese, vătămări, pagube aduse navei, încărcăturii, unor terţe părţi sau mediului.
   2. Informaţii faptice
    Această parte include mai multe subcategorii distincte care furnizează suficiente informaţii pe care organul de anchetă le consideră ca fiind faptice, conferind consistenţă analizei şi facilitând înţelegerea.
    Subcategoriile menţionate includ, în special, următoarele informaţii:
   2.1. Informaţii privind nava
   - pavilionul/registrul de înmatriculare;
   - datele de identificare;
   - principalele caracteristici;
   - armatorul şi administratorul;
   - informaţii privind construcţia;
   - echipajul minim de siguranţă;
   - încărcătura autorizată.
   2.2. Informaţii privind voiajul
   - porturile de escală;
   - tipul voiajului;
   - informaţii privind încărcătura;
   - echipajul.
   2.3. Informaţii privind accidentul sau incidentul maritim
   - tipul accidentului sau al incidentului maritim;
   - data şi ora;
   - poziţia şi locul accidentului sau ale incidentului maritim;
   - contextul extern şi intern;
   - exploatarea navei şi segmentul voiajului;
   - locul la bord;
   - informaţii referitoare la factorul uman;
   - consecinţe (suferite de oameni, navă, încărcătură, mediu şi altele).
   2.4. Intervenţia autorităţii de coastă şi măsuri de urgenţă
   - persoanele implicate;
   - mijloacele folosite;
   - viteza de reacţie;
   - măsurile întreprinse;
   - rezultatele obţinute.
   3. Expunere
    Această parte reconstituie accidentul sau incidentul maritim cu ajutorul unei serii ordonate cronologic de evenimente care au condus la accidentul ori incidentul maritim, s-au desfăşurat în timpul sau după accidentul ori incidentul respectiv, precum şi rolul fiecărui factor (de exemplu: persoana, materialul, mediul, echipamentul sau agenţii externi). Perioada acoperită de expunere depinde de momentul în care s-au produs evenimentele care au contribuit în mod direct la producerea accidentului sau incidentului maritim. Această parte mai include şi orice informaţii relevante asupra investigaţiei privind siguranţa efectuate, inclusiv rezultatele examenelor sau testelor.
   4. Analiză
    Această parte include mai multe subcategorii distincte care furnizează o analiză a fiecărui eveniment legat de accident, însoţită de comentarii referitoare la rezultatele tuturor testelor şi examinărilor relevante realizate pe parcursul investigaţiei privind siguranţa şi la acţiunile privind siguranţa care ar fi putut fi deja întreprinse pentru a preveni producerea altor accidente maritime.
    Aceste subcategorii ar trebui să includă subiecte precum:
   - contextul şi cadrul accidentului;
   - erorile umane şi omisiunile, evenimente implicând materiale periculoase, efectele asupra mediului, avarii ale echipamentelor şi factori externi;
   - factorii contributivi care implică funcţii legate de persoane, operaţiuni la bord, gestionarea de pe uscat sau influenţa mediului de reglementare.
    Analiza şi comentariul fac posibilă elaborarea, în cadrul raportului, de concluzii logice care expun toţi factorii contributivi, inclusiv cei care implică riscuri pentru care măsurile de protecţie existente ce vizează prevenirea evenimentelor care pot conduce la accident şi/sau eliminarea ori reducerea consecinţelor acestora sunt considerate a fi inexistente sau neadecvate.
   5. Concluzii
    Această parte rezumă factorii contributivi determinaţi şi măsurile de protecţie inexistente sau neadecvate (materiale, funcţionale, simbolice ori de procedură) faţă de care ar trebui întreprinse acţiuni privind siguranţa pentru a preveni accidentele maritime pe viitor.
   6. Recomandări de siguranţă
    Dacă este cazul, această parte a raportului conţine recomandări de siguranţă care decurg din analiză şi concluzii şi sunt legate de anumite domenii specifice, cum ar fi legislaţia, concepţia, procedurile, inspecţia, gestionarea, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, formarea, reparaţiile, întreţinerea, asistenţa pe uscat şi măsurile de urgenţă.
    Recomandările de siguranţă se adresează persoanelor care sunt cel mai bine plasate pentru a le pune în aplicare, cum ar fi armatorii, managerii, organizaţiile recunoscute, autorităţile maritime, serviciile de trafic maritim, organele de intervenţie în cazuri de urgenţă, organizaţiile maritime internaţionale şi instituţiile europene, în vederea prevenirii producerii altor accidente maritime.
    Această parte include de asemenea toate recomandările intermediare privind siguranţa care ar fi putut fi făcute sau orice acţiuni privind siguranţa care ar fi putut fi întreprinse în cursul investigaţiei privind siguranţa.
   7. Anexe
    Atunci când este cazul, următoarea listă neexhaustivă de informaţii se ataşează la raport, în formă tipărită şi/sau în format electronic:
   - fotografii, imagini video, înregistrări audio, hărţi maritime şi planuri;
   - standarde aplicabile;
   - termeni tehnici şi abrevieri utilizate;
   - studii speciale privind siguranţa;
   - informaţii diverse.

   
ANEXA Nr. 4
 

   
INFORMAŢII
cuprinse în notificarea privind accidentele şi incidentele maritime

   
(fragment din Platforma europeană de informare cu privire la accidentele maritime)

   NOTĂ: Numerele subliniate indică faptul că informaţiile respective ar trebui furnizate pentru fiecare navă în parte, în cazul în care sunt implicate mai multe nave în accidentul sau incidentul maritim respectiv.
   1. Statul membru responsabil/Persoana de contact
   2. Statul membru însărcinat cu investigarea
   3. Rolul statului membru
   4. Statul de coastă afectat
   5. Numărul de state interesate în mod deosebit
   6. Statele interesate în mod deosebit
   7. Entitatea care notifică
   8. Momentul notificării
   9. Data notificării
   10. Denumirea navei
   11. Numărul/Literele distinctive ale Organizaţiei Maritime Internaţionale
   12. Pavilionul navei
   13. Tipul accidentului sau incidentului maritim
   14. Tipul navei
   15. Data accidentului sau incidentului maritim
   16. Ora accidentului sau incidentului maritim
   17. Poziţia - latitudinea
   18. Poziţia - longitudinea
   19. Locul accidentului sau incidentului maritim
   20. Portul de plecare
   21. Portul de destinaţie
   22. Sistemul de separare a traficului
   23. Segmentul voiajului
   24. Exploatarea navei
   25. Locul la bord
   26. Pierderile de vieţi omeneşti:
   1. echipaj
   2. pasageri
   3. altele
   27. Rănirile grave:
   1. echipaj
   2. pasageri
   3. altele
   28. Poluarea
   29. Pagubele asupra navei
   30. Pagubele asupra încărcăturii
   31. Alte pagube
   32. Scurtă descriere a accidentului sau incidentului maritim
   33. Scurtă descriere a motivelor de a nu desfăşura o investigaţie privind siguranţa.