Guvernul României

 
Hotărâre nr. 1154/2011

din 16/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 30/11/2011

pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă pragurile critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice naţionale, prevăzute în anexa nr. 1*).
   Art. 2. - Se aprobă Metodologia pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate, prevăzută în anexa nr. 2*).
   Art. 3. - Identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice naţionale se realizează etapizat potrivit schemei logice prevăzute în anexa nr. 3.
   Art. 4. - Autorităţile publice responsabile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, potrivit competenţelor.
   Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ___________
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică instituţiilor interesate, fiind clasificate potrivit legii.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Valerian Vreme
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul sănătăţii,
Ritli Ladislau
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general

    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 1.154.

   
ANEXA Nr. 3*)
 

    ___________
   *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

   
SCHEMA LOGICĂ
privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice naţionale conform etapelor prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice