Guvernul României

 
Hotărâre nr. 306/2011

din 23/03/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 30/05/2011

privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 41 ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art.1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene ce armonizează condiţiile de comercializare a acestora.
   (2) Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi de supraveghere a pieţei nominalizate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.
   (3) Supravegherea pieţei acoperă întregul teritoriu al României.
   Art. 2. - (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, termenii "producător", "importator", "distribuitor", "rechemare", "retragere" şi expresiile "punere la dispoziţie pe piaţă", "introducere pe piaţă", "reprezentant autorizat", "operatori economici", "evaluare a conformităţii", "standard armonizat", "organism de evaluare a conformităţii", "supraveghere a pieţei", "autoritate de supraveghere a pieţei", "punere în liberă circulaţie", "marcaj CE" au semnificaţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008.
   (2) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu:
   a) termenul "consumator", stabilit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) expresiile "autoritate competentă", "legislaţia Uniunii Europene de armonizare" şi "specificaţie tehnică", precum şi cu termenul "standard", stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010.
   (3) În sensul prevederilor prezentei hotărâri, expresia supraveghere în utilizare se defineşte ca fiind ansamblul de măsuri prin care se asigură şi se confirmă siguranţa în funcţionare şi performanţele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a produsului, precum şi detectarea incidentelor în utilizare.
   Art. 3. - (1) Prin activitatea de supraveghere a pieţei se urmăreşte a se controla dacă:
   a) produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, denumite în continuare produse, astfel cum sunt definite la art. 15 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, îndeplinesc cerinţele prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aplicabile, după caz;
   b) operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aplicabile, după caz, şi pun în aplicare măsurile dispuse de autorităţile de supraveghere a pieţei, atunci când este cazul.
   (2) În situaţiile în care, conform prevederilor actelor normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să dispună sancţiunile şi/sau măsurile necesare, acestea se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
   (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să îndeplinească sarcinile privind supravegherea pieţei, cu respectarea principiului proporţionalităţii. Potrivit acestui principiu, măsurile stabilite de către autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să fie corelate cu gradul de risc sau de neconformitate al produsului, iar impactul asupra liberei circulaţii a mărfurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar pentru atingerea obiectivelor supravegherii pieţei.
   Art. 4. - (1) Pot fi autorităţi de supraveghere a pieţei structuri ale administraţiei centrale sau instituţii publice, organe de specialitate ale statului pentru anumite domenii.
   (2) Nu pot fi autorităţi de supraveghere a pieţei entităţile prevăzute la alin. (1) în cadrul cărora funcţionează organisme notificate.
   Art. 5. - (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei poate subcontracta activităţi tehnice, cum ar fi, de exemplu, încercări şi inspecţii, cu condiţia să îşi asume responsabilitatea luării deciziei privind rezultatul supravegherii şi numai dacă nu există niciun conflict de interese între sarcinile sale de supraveghere a pieţei şi activităţile de evaluare a conformităţii ale entităţii subcontractante.
   (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să se asigure că nu există conflicte de natura celor prevăzute la alin. (1).
   Art. 6. - (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să asigure respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea, în principal:
   a) în cazul în care o autoritate competentă sau o altă autoritate de supraveghere a pieţei care transmite informaţia precizează caracterul secret al informaţiei;
   b) în situaţia în care informaţia priveşte conţinutul documentaţiei tehnice;
   c) pe tot parcursul evaluării unui caz pentru care s-a declanşat procedura comunitară de salvgardare prevăzută în prezenta hotărâre;
   d) pentru protejarea datelor cu caracter personal.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), deciziile şi/sau măsurile luate pe baza informaţiilor obţinute de către autoritatea de supraveghere a pieţei pot fi făcute publice, dacă sunt impuse de circumstanţe, în scopul protecţiei sănătăţii şi securităţii utilizatorilor.

   
CAPITOLUL II

  Măsuri de supraveghere a pieţei

   Art. 7. - În cadrul activităţii de supraveghere a pieţei, autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să parcurgă, în principal, următoarele etape:
   a) monitorizarea produselor introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune;
   b) stabilirea măsurilor ce trebuie luate de către operatorul economic, după caz, pentru îndeplinirea conformităţii produselor;
   c) urmărirea modului de aplicare a măsurilor stabilite.
   Art. 8. - (1) Supravegherea produselor introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune se realizează, în principal, prin:
   a) verificarea periodică a locurilor unde se comercializează şi se depozitează produsele;
   b) verificarea periodică a locurilor unde produsele sunt puse în funcţiune;
   c) organizarea de controale inopinate şi de verificări punctuale;
   d) prelevarea de mostre de produse şi verificarea prin examinare şi încercare a acestora.
   (2) În cazul în care au fost identificate neconformităţi majore, pentru a stabili dacă erorile apar în mod sistematic, autoritatea de supraveghere a pieţei verifică produsele în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii corect alese pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile, după caz.
   (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei poate monitoriza produsele prezentate la târguri, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea şi verifică dacă pentru produsele care nu corespund cerinţelor prevăzute în legislaţia Uniunii Europene ori în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare sunt furnizate indicaţii vizibile care să precizeze clar că astfel de produse nu pot fi comercializate şi/sau puse în funcţiune în România ori în Uniunea Europeană înainte de a fi realizate conform cerinţelor din legislaţia Uniunii Europene sau din actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile.
   Art. 9. - Verificările realizate de către autoritatea de supraveghere a pieţei pot fi:
   a) verificări formale;
   b) verificări de fond.
   Art. 10. - Pot fi verificate prin verificări formale, după caz, prezenţa şi modul de aplicare a marcajului CE şi/sau a altor marcaje specifice prevăzute în legislaţia aplicabilă, disponibilitatea declaraţiei de conformitate, documentaţia tehnică, informaţiile ce însoţesc produsul şi/sau corecta alegere de către producător a procedurilor de evaluare a conformităţii aplicate produsului.
   Art. 11. - (1) În situaţia în care legislaţia Uniunii Europene ori actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare prevăd obligaţia întocmirii declaraţiei de conformitate şi/sau a documentaţiei tehnice, acestea trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, imediat ori, după caz, într-o perioadă rezonabilă, stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei, în funcţie de importanţa şi de riscul în cauză bazat pe principiul proporţionalităţii şi pe asigurarea protecţiei operatorilor economici împotriva sarcinilor inutile.
   (2) Neprezentarea declaraţiei de conformitate, respectiv a documentaţiei tehnice în condiţiile prevăzute la alin. (1) constituie un motiv suficient pentru a pune la îndoială conformitatea produsului cu cerinţele stabilite în legislaţia Uniunii Europene sau în actul normativ de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabil, după caz.
   (3) Documentaţia tehnică poate fi păstrată în orice format, inclusiv sub formă tipărită sau CD-ROM, cu condiţia să fie disponibilă pentru perioada şi în condiţiile prevăzute de legislaţia Uniunii Europene sau de actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile produsului.
   Art. 12. - (1) Declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei de către operatorul economic, potrivit obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene sau actelor normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile, după caz, produsului.
   (2) O autoritate de supraveghere a pieţei poate solicita traducerea în limba română a documentaţiei tehnice. În situaţia în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră traducerea necesară, aceasta trebuie să definească clar acea parte a documentaţiei ce se impune a fi tradusă şi să permită realizarea traducerii acesteia într-un timp rezonabil, luând în considerare proporţionalitatea cererii. Traducerea nu este necesar a se realiza de către un traducător autorizat.
   (3) Cerinţa privind traducerea în limba română se poate aplica şi declaraţiei de conformitate, dacă traducerea în limba română a acestui document nu este prevăzută de legislaţia Uniunii Europene sau de actul normativ de transpunere a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabil, după caz, produsului.
   (4) Autoritatea de supraveghere a pieţei poate cere organismelor notificate implicate în evaluarea conformităţii produsului informaţii relevante pentru scopul supravegherii pieţei.
   Art. 13. - Verificările de fond privesc verificarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale stabilite în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare. Aceste verificări pot fi axate numai pe anumite aspecte ale cerinţelor stabilite în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile produsului.
   Art. 14. - În situaţia în care autoritatea de supraveghere a pieţei stabileşte că un produs nu este în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene sau cu cele ale actelor normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile acestuia, aceasta trebuie să ia măsurile necesare şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformităţii. Acţiunile corective depind de gradul de neconformitate, care trebuie stabilit, de la caz la caz, în concordanţă cu principiul proporţionalităţii, şi sunt următoarele:
   a) autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic, potrivit obligaţiilor ce îi revin, să aducă produsul în conformitate;
   b) în situaţia în care măsurile iniţiale nu au condus la rezultatele aşteptate sau rezultatele obţinute sunt considerate insuficiente, autoritatea de supraveghere a pieţei va lua măsurile pentru a restricţiona ori a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produsului în cauză şi/sau pentru a asigura retragerea lui de pe piaţă şi/sau rechemarea acestuia. Retragerea de pe piaţă a produselor neconforme şi/sau rechemarea acestora va fi/vor fi realizată/realizate de către producător, reprezentantul său autorizat ori de către importator.
   Art. 15. - (1) În cadrul acţiunilor de supraveghere a pieţei, autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să analizeze şi să decidă, de la caz la caz, dacă neconformităţile constatate sunt minore sau majore.
   (2) În legătură cu neconformităţile constatate, înaintea oricărei decizii privind măsurile prevăzute la art. 14 lit. b), autoritatea de supraveghere a pieţei va anunţa operatorul economic, dându-i acestuia posibilitatea de a fi consultat. Dacă problema ce se impune a fi rezolvată este urgentă, dat fiind pericolul grav şi iminent, autoritatea de supraveghere a pieţei dispune măsurile necesare fără a consulta operatorul economic.
   (3) Lipsa de reacţie din partea operatorului economic în intervalul de timp stabilit de către autoritatea de supraveghere a pieţei, dar nu mai puţin de 10 zile, îndreptăţeşte autoritatea de supraveghere a pieţei să ia decizia pe care o consideră necesară.
   (4) Orice decizie luată privind restricţionarea sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune, privind retragerea de pe piaţă a unor produse şi/sau rechemarea acestora trebuie să fie motivată, operatorul economic trebuind să fie informat în scris în acest sens. Această comunicare va conţine şi informaţii în legătură cu dreptul celui în cauză de a contesta decizia, precum şi cu termenul în care contestaţia poate fi făcută, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
   Art. 16. - Pot fi considerate neconformităţi minore, după caz, fapte cum ar fi:
   a) folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte, de exemplu, forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje specifice prevăzute în legislaţia aplicabilă;
   b) neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului de acest document, în situaţia în care legislaţia aplicabilă prevede aceasta;
   c) neînsoţirea sau însoţirea incompletă a produsului de alte informaţii prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile;
   d) neînscrierea numărului de identificare al organismului notificat alături de marcajul CE, atunci când în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare este prevăzut acest lucru.
   Art. 17. - Sunt considerate neconformităţi majore neconformităţile produselor cu cerinţele care oferă un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea, stabilite în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile produsului.
   Art. 18. - Operatorii economici trebuie să fie capabili să furnizeze, după caz, la solicitarea autorităţii de supraveghere a pieţei, datele de identificare ale operatorilor economici cărora le-a fost furnizat produsul ori ale operatorului economic care le-a furnizat produsul.
   Art. 19. - (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să se asigure că măsurile stabilite în baza art. 14 sunt respectate şi îndeplinite de către operatorii economici.
   (2) Operatorii economici trebuie să se asigure că toate măsurile corective sunt luate.
   (3) Acţiunea de interzicere sau de restricţionare a punerii la dispoziţie pe piaţă ori a punerii în funcţiune a unui produs, prevăzută la art. 14 lit. b), poate fi la început o măsură temporară, limitată ca durată, pentru a permite autorităţii de supraveghere a pieţei să obţină dovezi suficiente cu privire la riscul sau la altă neconformitate majoră a produsului.
   (4) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei intenţionează să adopte o măsură în conformitate cu prevederile art. 14 şi consideră că motivele care au condus la adoptarea unei astfel de măsuri sau efectele măsurilor ce vor fi luate se extind în afara teritoriului naţional, autoritatea de supraveghere a pieţei informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre rezultatele evaluării conformităţii şi acţiunile pe care le-a solicitat operatorului economic să le întreprindă. Comunicarea se va face în conformitate cu procedura prevăzută la art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
   (5) În situaţia în care produsele prezintă risc grav care necesită intervenţia rapidă, autoritatea de supraveghere a pieţei comunică Comisiei Europene orice măsură adoptată de către aceasta sau orice măsură voluntar adoptată de către operatorul economic, în concordanţă cu procedura prevăzută la art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
   (6) În cazul în care un stat membru ridică obiecţii la adresa măsurii adoptate de autoritatea de supraveghere a pieţei sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că măsura adoptată contravine legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aceasta declanşează consultări cu statele membre şi cu operatorii economici relevanţi.
   (7) În situaţiile prevăzute la alin. (5), procedura comunitară de salvgardare se limitează numai la produsele considerate neconforme cu cerinţele aplicabile ce fac obiectul liberei circulaţii a mărfurilor, inclusiv cu cerinţele referitoare la marcajul CE, chiar dacă produsele sunt corect fabricate, instalate sau întreţinute şi sunt utilizate conform destinaţiei.
   (8) Măsura naţională de restricţionare ori de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă sau a punerii în funcţiune a unui produs ori de retragere a produsului de pe piaţă şi/sau rechemare trebuie să fie bazată pe dovezi care să constituie mijloace suficiente pentru demonstrarea erorilor privind proiectarea produsului ori fabricarea acestuia şi care să indice un pericol previzibil, potenţial sau actual ori altă neconformitate majoră, chiar şi în situaţia în care produsele sunt corect fabricate, instalate, întreţinute şi folosite conform scopului propus sau rezonabil prevăzut.
   (9) În situaţia în care motivele care au determinat declanşarea procedurii comunitare de salvgardare au fost eliminate ori în cazul în care motivele care au generat această măsură s-au dovedit nejustificate, autorităţile de supraveghere a pieţei retrag comunicarea prevăzută la alin. (4) şi întreprind măsurile necesare pentru restabilirea liberei circulaţii a mărfurilor.
   (10) Autorităţile de supraveghere a pieţei informează autorităţile competente în legătură cu invocarea clauzei de salvgardare şi, după caz, retrag comunicările în condiţiile prevăzute la alin. (8) şi primesc informaţii în legătură cu comunicările făcute de celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul autorităţilor competente care asigură relaţia cu Comisia Europeană şi cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.
   Art. 20. - Comunicarea prevăzută la art. 19 alin. (4) trebuie să cuprindă, în principal:
   a) o referinţă la legislaţia Uniunii Europene sau la actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare şi, în special, la cerinţele faţă de care a fost stabilită neconformitatea şi/sau riscul;
   b) numele şi adresa operatorului economic care a introdus pe piaţă produsul;
   c) o copie a declaraţiei de conformitate;
   d) numele şi numărul de identificare ale organismului notificat care a intervenit în procedura de evaluare a conformităţii, după caz;
   e) informaţii asupra procedurii folosite de către autoritatea de supraveghere a pieţei pentru verificarea conformităţii produsului.
   Art. 21. - Autoritatea de supraveghere a pieţei este obligată să aplice orice decizie a Comisiei Europene luată la nivel european care priveşte restricţionarea liberei circulaţii a mărfurilor.
   Art. 22. - În situaţia în care producătorul nu este stabilit pe teritoriul României sau al altui stat membru al Uniunii Europene, măsurile ce trebuie întreprinse de autoritatea vamală şi de autorităţile de supraveghere a pieţei în legătură cu produsele care trebuie să respecte cerinţele aplicabile acestora prevăzute în legislaţia Uniunii Europene ori în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare se realizează cu respectarea prevederilor art. 27-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În acest scop, autoritatea vamală şi autorităţile de supraveghere a pieţei încheie acorduri de colaborare care vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea îmbunătăţirii măsurilor de identificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor necesare în vederea eliminării acestora, chiar înainte de introducerea pe piaţă a produselor, pentru asigurarea protecţiei sănătăţii şi siguranţei şi pentru buna funcţionare a pieţei interne.
   Art. 23. - În plus faţă de activităţile ce fac obiectul etapelor prevăzute la art. 7, autoritatea de supraveghere a pieţei, atunci când este cazul, trebuie:
   a) să acţioneze în colaborare cu operatorii economici pentru prevenirea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a produselor neconforme şi pentru informarea utilizatorilor asupra aspectelor privind sănătatea şi securitatea;
   b) să prevină şi/sau să informeze ori să solicite operatorilor economici prevenirea şi/sau informarea persoanelor care ar putea fi expuse riscurilor ca urmare a introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a produselor neconforme.
   Art. 24. - (1) În situaţia în care producătorul nu îşi are sediul pe teritoriul României, în scopul de a obţine informaţii privind declaraţia de conformitate sau detalii în legătură cu documentaţia tehnică ori pentru a primi informaţii referitoare la lanţul de distribuţie a produsului, în vederea luării de măsuri justificate împotriva tuturor celor care sunt responsabili pentru introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui produs care nu respectă cerinţele aplicabile prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, autoritatea de supraveghere a pieţei va contacta autoritatea de supraveghere a pieţei din statul membru în care este înregistrat/stabilit acel producător, reprezentant autorizat al acestuia ori acea persoană responsabilă pentru introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor. Dacă un organism notificat a fost implicat, autoritatea de supraveghere a pieţei va contacta, de asemenea, şi autoritatea de supraveghere a pieţei din statul membru care a notificat organismul de evaluare a conformităţii.
   (2) În cazul produselor neconforme realizate de către producătorii prevăzuţi la art. 22, precum şi pentru produsele considerate de către autoritatea de supraveghere a pieţei ca potenţial periculoase pentru sănătatea şi securitatea persoanelor sau pentru protecţia mediului, în scopul de a întreprinde măsurile necesare pentru eliminarea neconformităţilor, autoritatea de supraveghere a pieţei şi autoritatea vamală colaborează şi asigură realizarea schimbului de informaţii necesar, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
   (3) Referitor la neconformităţile constatate şi la măsurile luate pentru îndeplinirea conformităţii unui produs, cu respectarea prevederilor art. 6, autoritatea de supraveghere a pieţei va asigura, la nivel naţional, schimbul de informaţii cu celelalte autorităţi de supraveghere a pieţei cu responsabilităţi în realizarea supravegherii pieţei pentru acelaşi produs. În măsura în care consideră necesar, autoritatea de supraveghere a pieţei va asigura schimbul de informaţii şi cu autorităţile de supraveghere a pieţei din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
   Art. 25. - (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei primeşte informaţii de la entităţile cu responsabilităţi privind supravegherea în utilizare a produselor cu privire la neconformităţile constatate în timpul exercitării funcţiei lor, dacă aceste neconformităţi privesc proiectarea sau fabricarea produselor ori dacă din analiza factorilor ce au generat un incident rezultă că produsul nu era conform cerinţelor aplicabile prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, în momentul introducerii produsului pe piaţă sau punerii acestuia în funcţiune.
   (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei este obligată să primească şi să analizeze reclamaţiile consumatorilor sau ale utilizatorilor produsului ori ale operatorilor economici şi să acţioneze în sensul întreprinderii măsurilor ce se impun. În toate situaţiile autoritatea de supraveghere a pieţei va comunica celor care au formulat reclamaţiile informaţii privind rezultatele obţinute în mod direct în urma investigării subiectului ce a făcut obiectul reclamaţiei, cu respectarea prevederilor art. 6.

   
CAPITOLUL III

  Contravenţii şi sancţiuni

   Art. 26. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
   a) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, prin împiedicarea, sub orice formă, a autorităţilor de supraveghere a pieţei de a-şi exercita atribuţiile de serviciu, prin refuzul accesului acestora în incinte, atunci când este necesar şi justificat, şi al prelevării mostrelor necesare din produse, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
   b) nerespectarea de către producător ori de către reprezentantul său autorizat a obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 referitoare la aplicarea abuzivă a marcajului de conformitate pe produsele pentru care legislaţia Uniunii Europene de armonizare specifică nu prevede aplicarea acestuia, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor marcate incorect.
   Art. 27. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor de supraveghere a pieţei nominalizate în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare.
   Art. 28. - Dispoziţiile art. 26 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   
CAPITOLUL IV

  Dispoziţii finale

   Art. 29. - (1) Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate pentru verificarea conformităţii produselor cu cerinţele aplicabile, precum şi cheltuielile ocazionate de examinarea şi încercarea produselor se suportă de către autoritatea de supraveghere a pieţei.
   (2) În situaţia în care în urma încercării produsului se stabileşte că producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul a introdus pe piaţă ori a pus în funcţiune un produs care nu respectă cerinţele prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile, autoritatea de supraveghere a pieţei recuperează cheltuielile efectuate de la cel care a introdus pe piaţă sau a pus în funcţiune produsul neconform.
   Art. 30. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care în mod premeditat împiedică, se opune, ameninţă ori furnizează informaţii false sau care nu acordă asistenţă ori sprijin sau nu pune în aplicare deciziile autorităţii de supraveghere a pieţei aflate în exercitarea sarcinilor ce îi revin conform prevederilor prezentei hotărâri şi ale actelor normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare va fi deferită autorităţilor judiciare competente pentru obstrucţionarea activităţii autorităţii de supraveghere a pieţei, conform prevederilor legale.
   (2) Punerea la dispoziţie contra cost sau gratuit a produselor dovedite neconforme potrivit prevederilor art. 14 determină autoritatea de supraveghere a pieţei să solicite organelor îndreptăţite ale statului aplicarea sancţiunilor complementare de confiscare a acestor produse sau de reţinere a produselor în locaţii stabilite, pe cheltuiala producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului produselor respective.
   Art. 31. - În exercitarea atribuţiilor ce îi revin în legătură cu supravegherea pieţei, personalul autorităţilor de supraveghere a pieţei are dreptul să sigileze produsele care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabile.
   Art. 32. - Pentru realizarea atribuţiilor sale, autoritatea de supraveghere a pieţei poate solicita sprijinul organelor de poliţie, în condiţiile legii.
   Art. 33. - În scopul realizării sarcinilor ce îi revin, autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie:
   a) să stabilească, în colaborare cu toate părţile implicate, şi să actualizeze periodic programe sectoriale de supraveghere a pieţei, parte din programul naţional de supraveghere a pieţei, pentru categoriile de produse aflate în responsabilitatea sa de control, cu luarea în considerare a riscurilor pe care acestea le au pentru protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi mediului, pe care le comunică Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, punându-le în acelaşi timp şi la dispoziţia publicului;
   b) să urmărească şi să acţioneze pentru actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice ale personalului angajat şi colaborator în ceea ce priveşte securitatea produselor;
   c) să întocmească rapoarte semestriale sau ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene ori actelor normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, în legătură cu rezultatele activităţilor de supraveghere a pieţei, pe care să le prezinte autorităţilor competente responsabile pentru reglementarea domeniului în care autoritatea de supraveghere a pieţei acţionează;
   d) să îşi revizuiască ori de câte ori este necesar procedurile, modul de organizare şi funcţionare, în scopul desfăşurării unei activităţi de control eficiente;
   e) să asigure realizarea schimbului de informaţii şi respectarea condiţiilor în legătură cu acestea, conform prevederilor prezentei hotărâri;
   f) să fie în măsură să intervină, prin reprezentantul său desemnat în acest scop, la notificarea autorităţii vamale privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a unui produs şi să îi comunice acesteia decizia cu privire la acţiunile ce vor fi întreprinse, în intervalul prevăzut la art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
   g) să emită declaraţii publice în care să specifice produsele care sunt sau pot fi nesigure, operatorii economici care au introdus pe piaţă şi/sau au pus în funcţiune ori au pus la dispoziţie pe piaţă astfel de produse şi/sau acei operatori economici ale căror practici ori activităţi privind anumite produse pot afecta negativ sănătatea şi siguranţa persoanelor, protecţia mediului, a animalelor domestice şi a proprietăţii sau alte interese acoperite de legislaţia Uniunii Europene ori de actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare şi/sau orice alte probleme care pot afecta negativ sănătatea şi siguranţa persoanelor, protecţia mediului, a animalelor domestice şi a proprietăţii sau alte interese acoperite de legislaţia Uniunii Europene ori de actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare.
   Art. 34. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile de supraveghere a pieţei vor lua măsurile necesare pentru alinierea procedurilor proprii privind supravegherea pieţei la prevederile prezentei hotărâri.
   Art. 35. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri coordonează activităţile de supraveghere a pieţei potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
   (2) În acest scop, pe lângă Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se înfiinţează Comitetul de coordonare pentru supravegherea pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare. Componenţa, atribuţiile, precum şi modul de organizare ale Comitetului de coordonare pentru supravegherea pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 36. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2007 pentru desemnarea autorităţilor naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind controalele de conformitate a produselor importate din ţări terţe cu regulile aplicabile în materie de securitate a produselor pentru produsele stabilite prin Decizia Comisiei nr. 93/583/CEE din 28 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, se abrogă.
   Art. 37. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton

    Bucureşti, 23 martie 2011.
    Nr. 306.

   
ANEXĂ

   
Componenţa, atribuţiile, precum şi modul de organizare ale Comitetului de coordonare pentru supravegherea pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare

   Art. 1. - (1) Comitetul de coordonare pentru supravegherea pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare, denumit în continuare Comitet de Coordonare, este o entitate fără personalitate juridică care funcţionează pe lângă Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
   (2) Membrii Comitetului de Coordonare sunt reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor competente, ai autorităţilor de supraveghere a pieţei nominalizate, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din hotărâre, ai autorităţii vamale, precum şi ai organismului naţional de standardizare.
   Art. 2. - Comitetul de Coordonare asigură cadrul adecvat de comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile competente şi autorităţile de supraveghere a pieţei, între autorităţile de supraveghere a pieţei şi autoritatea responsabilă cu controalele la frontierele externe, precum şi între autorităţile de supraveghere a pieţei, în vederea garantării că produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare îndeplinesc cerinţe care oferă un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.
   Art. 3. - (1) Comitetul de Coordonare are următoarele atribuţii:
   a) analizează şi propune mecanismele de coordonare a activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei care activează în domeniile reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare;
   b) evaluează periodic derularea activităţilor de supraveghere a pieţei desfăşurate de autorităţile de supraveghere a pieţei coordonate;
   c) instituie cadrul pentru elaborarea şi actualizarea, după caz, a programului naţional de supraveghere a pieţei;
   d) stabileşte cadrul procedural prevăzut la art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
   e) stabileşte cadrul adecvat pentru formarea profesională a personalului specializat pentru controlul pe piaţă al produselor;
   f) stabileşte modalităţile de informare şi comunicare care decurg din aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi, respectiv, art. 18 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
   g) participă la consultări privind cadrul legislativ şi instituţional în materie.
   (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Comitetul de Coordonare întocmeşte rapoarte privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare. Rapoartele se realizează cel puţin o dată la 4 ani, cu respectarea cerinţelor de informare prevăzute la art. 18 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
   (3) Deciziile Comitetului de Coordonare sunt duse la îndeplinire de autorităţile reprezentate în cadrul acestuia, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu legea în vigoare.
   Art. 4. - (1) Comitetul de Coordonare este condus de un preşedinte - reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, mandatat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, şi 2 vicepreşedinţi aleşi prin vot deschis în prima şedinţă.
   (2) În lipsa preşedintelui, conducerea Comitetului de Coordonare este asigurată de către unul dintre vicepreşedinţi.
   Art. 5. - Secretariatul Comitetului de Coordonare va fi asigurat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
   Art. 6. - Comitetul de Coordonare se întruneşte semestrial şi, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepreşedinţi.
   Art. 7. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, autorităţile şi entitatea menţionate la art. 1 alin. (2) îşi vor desemna reprezentanţii în Comitetul de Coordonare.
   Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii se va elabora proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Coordonare, care va fi analizat şi adoptat în prima şedinţă a acestuia.