Guvernul României

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 51/2011

din 08/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 10/06/2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României


 

    Având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor Directivei 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni de încălcare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280 din 27 octombrie 2009,
    ţinând cont de faptul că România trebuia să transpună în legislaţia românească Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni de încălcare prin modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la 16 noiembrie 2010,
    luând în considerare că transpunerea urgentă a directivei poate conduce la reducerea poluării Mării Negre datorită introducerii unor prevederi mai stricte în ceea priveşte sancţionarea faptelor de poluare de la nave făcute cu intenţie sau din neglijenţă,
    ţinând cont că necesitatea transpunerii acestei directive europene vizează interesul public şi constituie situaţie de urgenţă extraordinară,
    având în vedere faptul că netranspunerea, în regim de urgenţă, a dispoziţiilor acestei directive conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, putând avea ca efect declanşarea procedurii de infringement şi aplicarea de penalităţi pecuniare, în conformitate cu legislaţia UE, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Articol unic. - Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează aşa cum urmează:
   1. La articolul 47 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. prin persoană juridică se înţelege orice entitate juridică având acest statut în temeiul legislaţiei naţionale în vigoare, cu excepţia statelor sau a organismelor publice care acţionează în exerciţiul autorităţii statului, precum şi a organizaţiilor internaţionale publice."
   2. La articolul 484, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Nu intră sub incidenţa art. 481 şi 483 deversările de substanţe poluante care au fost produse în condiţiile prevăzute de regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 din anexa I revizuită ori de regulile 13, 3.1.1 sau 3.1.3 din anexa II revizuită la Convenţia Marpol 73/78.
    (3) Nu intră sub incidenţa art. 481 şi 483 faptele săvârşite de proprietar, de comandant sau de echipajul navei, dacă deversarea de substanţe poluante a fost produsă în condiţiile prevăzute de Regula 4.2 din anexa I revizuită sau de Regula 3.1.2 din anexa II revizuită la Convenţia Marpol 73/78."
   3. Menţiunea de transpunere se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune art. 2-5, 8 şi 16 din Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005, şi art. 1 pct. 3 şi 4 din Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 280 din 27 octombrie 2009."

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului şi pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Dascălu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

    Bucureşti, 8 iunie 2011.
    Nr. 51.