Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 506/2011

din 06/07/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 26/07/2011

privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru prima dată, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România


 

    În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se adoptă amendamentele necesare adaptării, pentru prima dată, la progresul ştiinţific şi tehnic, a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, aşa cum urmează:
   1. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
"ANEXA Nr. 1

    A.D.R.
    Anexele A şi B la A.D.R., aplicabil de la 1 ianuarie 2011, înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru»."
   2. În anexa nr. 2, secţiunea 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.1. R.I.D.*)
    Anexa la R.I.D., care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2011, înţelegându-se că sintagma «stat contractant la RID» se înlocuieşte cu sintagma «stat membru», după caz."
   3. În anexa nr. 3, secţiunea 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.1. A.D.N.
    Regulamentele anexate la A.D.N., aplicabil de la 1 ianuarie 2011, precum şi art. 3 lit. (f) şi (h), art. 8 alin. (1) şi (3) din A.D.N., înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru»."
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
*

 
    Prezentul ordin transpune Directiva 2010/61/UE a Comisiei din 2 septembrie 2010 de adaptare, pentru prima dată, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 233 din 3 septembrie 2010.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 6 iulie 2011.
    Nr. 506.