Guvernul României

 
Hotărâre nr. 635/2011

din 16/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 26/07/2011

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ___________
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. II. - În cazul în care liniile directoare prevăzute în regulile 4, 13, 15 şi 17 din anexa VI revizuită la MARPOL şi care urmează a fi adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională vor necesita o transpunere în legislaţia naţională, aceasta se va face prin grija Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
   Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul afacerilor externe,
Costea Romulus Doru,
secretar de stat
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton

    Bucureşti, 16 iunie 2011.
    Nr. 635.