Guvernul României

 
Ordonanţă nr. 4/2011

din 26/01/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31/01/2011

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

   Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
   1. La articolul 10, după litera u) se introduc trei noi litere, literele v)-x), cu următorul cuprins:
    "v) gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;
    w) desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;
    x) asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice."
   2. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
    "a1) îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României."
   Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea sa.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                         Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
    Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
    Nr. 4.