Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 974/2011

din 29/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 15/12/2011

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim şi maritim-portuar care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW


 

    În temeiul art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim şi maritim-portuar care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifică după cum urmează:
   - Articolul 4 va avea următorul cuprins:
   
 
"ARTICOLUL 4 Ofiţer maritim aspirant

    (1) Persoanele aflate în curs de educare şi instruire în cadrul unei forme de pregătire aprobată, pentru a putea desfăşura activitatea de pregătire practică la bordul navelor maritime, trebuie să deţină un brevet valabil de ofiţer maritim aspirant.
    (2) Brevetul de ofiţer maritim aspirant se acordă din oficiu la solicitarea instituţiilor prevăzute la alin. (1) oricărui candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    1. are vârsta minimă de 18 ani;
    2. a absolvit primele două semestre de studiu."
   Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2011.
    Nr. 974.