Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 252/2011

din 05/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13/04/2011

pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari


 

    În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Metodologia de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare vor elibera carnete de lucru în port conform Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari, aprobată prin prezentul ordin.
   Art. 3. - (1) Carnetele de lucru în port eliberate de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.908/2002 pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari, rămân valabile până la data expirării.
   (2) Consiliile de administraţie ale administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile vor stabili şi vor aproba tarife pentru eliberarea carnetelor de lucru în port, pentru acordarea vizei anuale, cât şi pentru schimbarea specialităţii muncitorilor portuari, care vor fi aduse la cunoştinţă operatorilor economici interesaţi şi a agenţiilor de ocupare şi formare profesională a muncitorilor portuari.
   Art. 4. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 67 lit. u) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, se fac de către persoane împuternicite de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare.
   (2) Persoanele împuternicite prevăzute la alin. (1) pot solicita muncitorilor portuari prezentarea la control a carnetelor de lucru în port şi le pot reţine pentru verificări dacă constată nerespectarea prevederilor prezentului ordin în modul de completare a oricărei rubrici din acestea.
   Art. 5. - Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.908/2002 pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, se abrogă.
   Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 aprilie 2011.
    Nr. 252.

   
ANEXĂ

   
METODOLOGIE

de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari