Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 251/2011

din 05/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 26/04/2011

privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea


 

    Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 6 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - În vederea coordonării traficului de nave maritime şi de căi navigabile interioare, a stabilirii ordinii de intrare/ieşire şi a tranzitului navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, precum şi a alocării danelor se înfiinţează comisiile de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, denumite în continuare comisii, ce îşi vor desfăşura activitatea în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea.
   Art. 2. - (1) Preşedinţii comisiilor sunt stabiliţi astfel:
   - directorul general al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, pentru portul Galaţi;
   - directorul Sucursalei Brăila a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, pentru portul Brăila;
   - directorul Sucursalei Tulcea a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, pentru portul Tulcea.
   (2) Componenţa comisiilor este prevăzută în anexa nr. 1.
   (3) Secretariatul comisiilor este asigurat de către:
   - Serviciul coordonare portuară din cadrul Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, în portul Galaţi;
   - Biroul coordonare portuară din cadrul Sucursalei Brăila a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, în portul Brăila;
   - Biroul coordonare portuară şi protecţia mediului din cadrul Sucursalei Tulcea a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, în portul Tulcea.
   Art. 3. - Comisiile se întrunesc zilnic şi stabilesc pentru următoarele 24 de ore:
   a) programul de intrare/plecare în/din porturi, de tranzitare fără oprire şi de manevrare de la o dană la alta a navelor, în funcţie de disponibilitatea danelor, de asigurare a condiţiilor de siguranţă a navigaţiei şi a serviciilor de siguranţă, precum pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi remorcajul de manevră al navelor maritime;
   b) alocarea danelor în funcţie de solicitările operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea.
   Art. 4. - (1) Măsurile stabilite de comisii sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea.
   (2) Ordinea de intrare/ieşire a navelor din porturi, stabilită de comisie, este obligatorie, indiferent de natura proprietăţii danelor.
   Art. 5. - Operatorii economici care asigură încărcarea, descărcarea sau transbordarea mărfurilor în porturi vor stabili zilnic, împreună cu reprezentanţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. din zonă, programul de încărcare şi descărcare a vagoanelor. Programul stabilit va fi prezentat în cadrul şedinţelor zilnice ale comisiilor.
   Art. 6. - (1) Operatorii economici vor înainta secretariatelor comisiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea navelor în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, documentele de avizare de sosire a navelor, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.
   (2) Pentru navele la care durata voiajului este mai mică de 24 de ore, operatorii economici au obligaţia să înainteze documentele de avizare cel mai târziu la momentul când nava părăseşte portul anterior.
   (3) Operatorii portuari vor comunica zilnic secretariatelor comisiilor datele operative privind operarea navelor.
   (4) Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi va edita zilnic, pe suport hârtie şi în formă electronică, în cadrul portalului porturilor româneşti, Buletinul informativ al navelor maritime şi de căi navigabile interioare, care va cuprinde în principal:
   a) date de identificare a navelor, precum: denumirea, pavilionul, lungimea, pescajul, portul de plecare, portul de destinaţie;
   b) date referitoare la desfăşurarea operaţiunilor portuare efectuate de nave, precum: data sosirii, data intrării la operare, data estimată a terminării operării, poziţia în port, operatorul portuar, agentul navei;
   c) date de identificare a mărfurilor, precum: felul mărfii, cantitatea totală de marfă, ţara de provenienţă, ţara de destinaţie, tipul operării, cantitatea operată în ultimele 24 de ore, restul de marfă rămas de operat.
   Art. 7. - (1) Pentru efectuarea manevrelor de intrare/ieşire în/din port, de tranzitare fără oprire sau de schimbare a danei, agenţii navelor vor întocmi în mod obligatoriu Buletinul de pilotaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
   (2) În cadrul şedinţelor comisiilor, buletinele de pilotaj vor fi avizate de reprezentantul căpităniei portului respectiv şi aprobate de reprezentantul Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi.
   (3) Nerespectarea modului de lucru prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 6 alin. (1)-(3) şi la art. 7 conduce la neprogramarea manevrelor solicitate.
   Art. 8. - (1) La acostarea navelor în danele porturilor Galaţi, Brăila şi Tulcea, reprezentanţii autorizaţi ai căpităniei portului respectiv vor elibera permisul de acostare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
   (2) Eliberarea permisului de acostare este condiţionată de obţinerea de către navă a permisului de intrare în port emis de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Modelul permisului de intrare în port este prevăzut în anexa nr. 5.
   Art. 9. - (1) În cazul în care este necesar se poate modifica sau completa programul de mişcare a navelor, modificare sau completare ce va fi făcută de preşedinţii comisiilor după consultarea prealabilă a operatorului portuar, iar în situaţia navelor maritime, şi cu avizul căpităniei din portul respectiv.
   (2) În cazul în care, în timpul derulării programului stabilit, se constată că este pusă în pericol siguranţa navigaţiei, căpitănia portului respectiv va lua orice măsură care să conducă la prevenirea evenimentelor de navigaţie sau a altor situaţii deosebite, în conformitate cu reglementările în vigoare.
   (3) În cazul impunerii restricţiilor de carantină, comisia de coordonare va stabili programul şi locul de staţionare a navei respective.
   Art. 10. - Trimestrial, preşedinţii comisiilor vor întocmi şi vor înainta Direcţiei generale infrastructură şi transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii un raport asupra activităţii comisiilor, însoţit de propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestora.
   Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 389/2003 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi fluviale în porturile fluvio-maritime Galaţi şi Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, se abrogă.
   Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 aprilie 2011.
    Nr. 251.

   
ANEXA Nr. 1

   
COMPONENŢA
Comisiei de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în portul Galaţi

   1. Directorul general al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi sau reprezentantul acestuia, în calitate de preşedinte
   2. Căpitanul-şef al Căpităniei Portului Galaţi sau reprezentantul acestuia
   3. Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. pentru Galaţi sau reprezentantul acestuia
   4. Reprezentantul Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" - Galaţi
   5. Reprezentantul Societăţii Comerciale Şantierul Naval "Damen" - S.A. Galaţi
   6. Reprezentanţii agenţilor de nave
   7. Reprezentanţii operatorilor economici de transport fluvial
   8. Reprezentanţii operatorilor economici de exploatare portuară şi expediţii de mărfuri
   9. Reprezentanţii operatorilor economici de pilotaj şi remorcaj de manevră
   10. Reprezentanţii organelor vamale din portul Galaţi
   11. Reprezentanţii poliţiei de frontieră din portul Galaţi
   12. Reprezentanţii altor operatori economici interesaţi care îşi desfăşoară activitatea în portul Galaţi
    Operatorii economici au obligaţia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele şi funcţia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă, şi pot dispune măsuri în numele acestora.

   
COMPONENŢA
Comisiei de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în portul Brăila

   1. Directorul Sucursalei Brăila a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi sau reprezentantul acestuia, în calitate de preşedinte
   2. Căpitanul-şef al Căpităniei Portului Brăila sau reprezentantul acestuia
   3. Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. pentru Brăila sau reprezentantul acestuia
   4. Reprezentantul Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" - pentru portul Brăila
   5. Reprezentantul Societăţii Comerciale Şantierului Naval "STX OSV" - S.A. Brăila
   6. Reprezentanţii agenţilor de nave
   7. Reprezentanţii operatorilor economici de transport fluvial
   8. Reprezentanţii operatorilor economici de exploatare portuară şi expediţii de mărfuri
   9. Reprezentanţii societăţilor de pilotaj şi remorcaj de manevră
   10. Reprezentanţii organelor vamale din portul Brăila
   11. Reprezentanţii poliţiei de frontieră din portul Brăila
   12. Reprezentanţii altor operatori economici interesaţi care îşi desfăşoară activitatea în portul Brăila
    Operatorii economici au obligaţia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele şi funcţia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă, şi pot dispune măsuri în numele acestora.

   
COMPONENŢA
Comisiei de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în portul Tulcea

   1. Directorul Sucursalei Tulcea a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi sau reprezentantul acestuia, în calitate de preşedinte;
   2. Căpitanul-şef al Căpităniei Portului Tulcea sau reprezentantul acestuia;
   3. Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. pentru Tulcea sau reprezentantul acestuia;
   4. Reprezentantul Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" - pentru portul Tulcea;
   5. Reprezentantul Societăţii Comerciale Şantierului Naval "STX OSV" - S.A. Tulcea;
   6. Reprezentanţii agenţilor de nave;
   7. Reprezentanţii operatorilor economici de transport pe căi navigabile;
   8. Reprezentanţii operatorilor economici de exploatare portuară şi expediţii de mărfuri;
   9. Reprezentanţii operatorilor economici de pilotaj şi remorcaj de manevră;
   10. Reprezentanţii organelor vamale din portul Tulcea;
   11. Reprezentanţii poliţiei de frontieră din portul Tulcea;
   12. Reprezentanţii altor operatori economici interesaţi care îşi desfăşoară activitatea în portul Tulcea.
    Operatorii economici au obligaţia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele şi funcţia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă şi pot dispune măsuri în numele acestora.

   
ANEXA Nr. 2

   
(faţă)

   
(Antet agent)
(Agent Header)
Tel/fax:
Nr. de înregistrare:
Registration Number:

   
AVIZARE DE SOSIRE
NOTICE OF ARRIVAL

   
Data ...................
Date .....................

    Detalii despre navă:
Details about the ship:
   
1. NAVA (*)
Ship's name
2. Număr IMO (*)
IMO number
3. Indicativ de apel radio (*)
Call sign
4. Tip navă (*)
Type of ship
5. Pavilion (*)
Flag state
6. Armator (*)
Name
7. Agent (*)
Name
8. Tonaj brut TRB (*) 11. Lungimea totală LOA (*)
9. Tonaj net TRN (*) 12. Lăţimea Breadth (*)
10. Deadweight DWT (*) 13. Pescajul Draught (*)
14. Puterea motoarelor (*)
Engine power

   
(verso)

    Se completează numai pentru remorchere.
Be completed only for Tugs:
   
15. Data estimată a sosirii
ETA (*)
16. Data estimată a plecării
ETD ( f )
17. Ultimul port (*)
Last port of call
18. Următorul port ( f )
Port of Destination
19. Pescaj la sosire (*)
Draft arrival
20. Scopul escalei (*)
Purposes of the call
21. Compania de pilotaj (*)
Pilot Company
22. Compania de remorcaj (*)
Towing company
23 Operator (*)
Operator

    Detalii despre marfă:
Details of cargo:
   
24. Tip marfă (*)
Cargo Type
25. Tipul operaţiunii (încărcare/descărcare) (*)
Type operations (Loading/Unloading)
26. Cantitatea (*)/Unitatea fluvială
Quantity/River Driver
27. Provenienţă/Destinaţie (*)
Origin/Destination

   
LEGENDĂ: (*) obligatoriu
(f) facultativ
LEGEND: (*) binding
(f) optional
   
ANEXA Nr. 3

   
Aprobat
Compania Naţională "Administraţia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A. Galaţi
Acceptat
Căpitănia Zonală.................................

   
AGENTUL NAVEI
OPERATORUL PORTUAR
ŞANTIERUL NAVAL
(dacă operaţiunea portuară se execută în incinta acestuia)

   
BULETIN DE PILOTAJ

    Prin prezentul solicităm companiei de pilotaj .................................................. să efectueze manevra navei ...................................................... de la .................................................... la ................................... în portul ........................... în baza hotărârii Comisiei de coordonare a mişcării navelor maritime şi fluviale în portul ......................................., în data ............................................. ora ...............

   
Datele caracteristice ale navei sunt:

   
1. Pavilionul
2. Tipul navei
3. Lungimea totală
4. Lăţimea
5. Pescajul maxim
6. Pescajul maxim la manevră
7. Tonajul brut
8. Tonajul net
9. Tonajul

    Plata prestaţiilor efectuate se va face de către ..............................
    din contul ................................................
    deschis la ................................................
   
Depus
DATA ..............................
ORA ...........................

    Semnătura persoanei care solicită prestarea operaţiunii de pilotaj

   
ANEXA Nr. 4

   
ROMÂNIA
ROMANIA

   
Căpitănia portului ................
Harbourmaster's Office
Căpitanul portului ...............
Harbourmaster

   
PERMIS DE ACOSTARE
BERTHING PERMIT

    Nr. .........................................
No
    Data ......................................
Date
    Având în vedere îndeplinirea formalităţilor de sosire cerute de legislaţia românească în vigoare,
Taking into account the fulfilment of the formalities on arrival required by the Romanian legislation in force,
    Nava ......................................
Ship .......................................
    Pavilion .................................
Flag .......................................
    Comandant ...........................
Master ...................................
    Echipaj (nr.) ...........................
Crew (no.) .................
    Marfă (felul, cantitatea) ..........................................
Cargo (type and quantity) ......................................
    are acceptul căpităniei portului pentru intrare în portul/dana ..............................
has been accepted by the harbourmaster's office to proceed alongside berth no.
    unde urmează a efectua operaţiunea de ..........................
where will commence ........................................................

   
ANEXA Nr. 5

   
(faţă)

   
PERMIS DE INTRARE ÎN PORT
PERMIT TO COME ALONGSIDE

   
ANLEGENERLAUBNIS

   
Nr. ........... data .................
No. ........... date .................
Nr. ........... datum ................

    Având în vedere îndeplinirea formalităţilor de sosire cerute de legislaţia românească în vigoare,
Taking into account the fulfilment of the formalities on arrival required by the romanian legislation in force,
Bestaetigen die Erfuellung der Ankunftformalitaeten in die gultige Rumanische Gesetze verlangen,

    Nava ............................................
Ship .............................................
Schiff ...........................................

    Pavilion ........................................
Flag .............................................
Flagge .........................................

    Comandant ..................................
Master .........................................
Kapitaen ......................................

    Echipaj (nr.) .................................
Crew (no.) ...................................
Besatzung (nr. ) ...........................

    Marfă (felul, tone) .......................
Cargo (kind, tons) ......................
Ladung (art, tonne) .....................

    are acceptul Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi pentru intrarea în portul Galaţi/Brăila/Tulcea.
has been accepted by the N.C The Ports Administration on the Maritime Danube Galaţi to proceed alongside in port Galaţi
hat die Anlegenerlaubnis von N.G Verwaltung der Hafen Galaţi A.G vor Einfahrten Galaţi

   
(verso)

   
OPERAŢIUNILE NAVEI
LOADING AND UNLOADING
LADEN UND AUSLADEN

   
Descărcare
Unloading
Ausladen
Încărcare
Loading
Laden
Pescaj sosire (m): prova .......... pupa .........
Draft on arrival fore ................. aft ...........
Tiefgang bei Ankunft vorn ........... hinten ...........
Pescaj sosire (m): prova .......... pupa .........
Draft on arrival fore ................. aft ...........
Tiefgang bei Ankunft vorn ........... hinten ...........
Început: data ........................ ora .............
Commencing: date ....................... hour ............
Begonnen: Datum .................. Stunde ..........
Început: data ........................ ora .............
Commencing: date ....................... hour ............
Begonnen: Datum .................. Stunde ..........
Felul mărfii: ........................................................
Kind of cargo: ....................................................
Art der Ladung: ....................................................
Felul mărfii: ........................................................
Kind of cargo: ....................................................
Art der Ladung: ....................................................
Cantitatea operată (tone) ....................................
Quantity unloaded (tons): ...................................
Ausgeladene Menge (tonne): ............................
Cantitatea operată (tone) ..................................
Quantity loaded (tons): .......................................
Geladene Menge (tonne): ..................................
Terminat: data ................................ ora .........
Completed date ................................ hour .......
Beendigt Datum ........................... Stunde ......
Terminat: data ................................. ora .........
Completed date ................................ hour .......
Beendigt Datum ........................... Stunde .......
Unghi de înclinare: .................................. Tb/Bd
Heeling angle: .................... Starboard/Portside
Krangungswinkel: ........... Steuerbord/Backbord
Unghi de înclinare: .................................. Tb/Bd
Heeling angle: .................... Starboard/Portside
Krangungswinkel: ........... Steuerbord/Backbord

   
Comandantul navei,
.................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
SHIP'S MASTER
.................................................
(name, surname, signature)
SCHIFFSKAPITAEN
...................................................
(Name, Vorname, Unterschrift)
Compania Naţională "Administraţia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A. Galaţi
Serviciul coordonare portuară
...........................................................
(numele, prenumele şi semnătura)