Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 250/2011

din 05/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 11/04/2011

privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion


 

    Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
   
CAPITOLUL I

  Obiectiv

   Art. 1. - (1) Obiectivul prezentului ordin este:
   a) respectarea efectivă şi în mod sistematic de către România a obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat de pavilion; şi
   b) îmbunătăţirea siguranţei şi prevenirea poluării de către navele care arborează pavilionul român.
   (2) Prevederile prezentului ordin nu aduc atingere actelor legislative comunitare în domeniul maritim, astfel cum sunt enumerate în art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave (COSS) şi de modificare a regulamentelor privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 324 din 29 noiembrie 2002, şi nici Directivei 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 2 iulie 1999.
   
CAPITOLUL II

  Definiţii

   Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
   a) administraţie:
   (i) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MTI, care îşi exercită acest rol prin Direcţia generală infrastructură şi transport naval, denumită în continuare DGITN;
   (ii) Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MTI, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă competenţele pentru respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR;
   b) audit OMI - un audit desfăşurat în conformitate cu prevederile Rezoluţiei A.974(24), adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) la 1 decembrie 2005;
   c) certificate - certificatele statutare emise în conformitate cu convenţiile OMI relevante la care România este parte;
   d) navă - o navă sau o ambarcaţiune care arborează pavilionul român, care intră sub incidenţa convenţiilor OMI relevante, la care România este parte şi pentru care este cerut un certificat;
   e) organizaţie recunoscută - o organizaţie recunoscută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.
   
CAPITOLUL III

  Condiţii de autorizare pentru operarea unei nave după acordarea dreptului de a arbora pavilionul român

   Art. 3. - (1) Înainte de a permite operarea unei nave căreia i-a fost acordat dreptul de a arbora pavilionul român, ANR ia măsurile pe care le consideră adecvate pentru a se asigura că nava în cauză respectă normele şi reglementările internaţionale aplicabile în special prin:
   a) verificarea, prin toate mijloacele rezonabile, a înregistrărilor în materie de siguranţă ale navei;
   b) consultarea, dacă este cazul, cu administraţia statului de pavilion precedent pentru a stabili dacă deficienţele sau aspectele legate de siguranţă nesoluţionate, identificate de aceasta din urmă, au rămas nerezolvate.
   (2) În situaţia în care administraţia unui alt stat de pavilion solicită informaţii privind o navă care arbora anterior pavilionul român, ANR va trimite cu promptitudine informaţii detaliate privind deficienţele nerezolvate, precum şi alte informaţii relevante legate de siguranţă.

   
CAPITOLUL IV

  Reţinerea unei nave care arborează pavilionul român

   Art. 4. - (1) În situaţia în care administraţia este informată că o navă care arborează pavilionul român a fost reţinută de controlul statului portului - PSC, aceasta ia măsurile corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte convenţiile OMI relevante.
   (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANR va emite proceduri operaţionale în aplicarea prevederilor alin. (1).
   
CAPITOLUL V

  Măsuri de însoţire

   Art. 5. - ANR trebuie să păstreze şi să folosească cel puţin următoarele informaţii privind navele care arborează pavilionul român, într-un mod uşor accesibil:
   a) informaţii despre navă (denumirea, numărul OMI etc.);
   b) datele de efectuare a inspecţiilor, inclusiv a inspecţiilor suplimentare şi complementare, dacă au fost efectuate, precum şi a auditurilor;
   c) identitatea organizaţiilor recunoscute implicate în certificarea şi clasificarea navei;
   d) identitatea autorităţii competente care a inspectat nava în conformitate cu dispoziţiile privind controlul statului portului şi datele inspecţiilor;
   e) rezultatul inspecţiilor controlului statului portului (deficienţe: da sau nu; reţineri: da sau nu);
   f) informaţii privind accidentele maritime;
   g) identitatea navelor care au încetat să arboreze pavilionul român în decursul ultimelor 12 luni.
   
CAPITOLUL VI

  Procedura de audit a statului de pavilion

   Art. 6. - (1) MTI ia măsurile necesare pentru realizarea unui audit OMI cel puţin o dată la 7 ani.
   (2) Auditul prevăzut la alin. (1) se realizează după primirea unui răspuns pozitiv din partea OMI, iar rezultatele auditului pot fi publicate de către administraţie pe site-ul propriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante privind confidenţialitatea.
   (3) Prevederile prevăzute la alin. (1) îşi vor înceta aplicabilitatea la 17 iunie 2017 sau la o dată anterioară, astfel cum va fi stabilită de către Comisia Europeană, în cazul în care va deveni obligatoriu un sistem de audit OMI al statelor membre ale Uniunii Europene.
   
CAPITOLUL VII

  Sistemul de gestionare a calităţii şi de evaluare internă

   Art. 7. - (1) Până la 17 iunie 2012, ANR dezvoltă, pune în aplicare şi menţine un sistem de management al calităţii pentru domeniile operaţionale care fac parte din activităţile relevante pentru statul de pavilion. Un astfel de sistem de management al calităţii trebuie să fie certificat în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile în materie de calitate.
   (2) În situaţia în care România figurează pe lista neagră sau figurează timp de 2 ani consecutivi pe lista gri, publicată în cel mai recent raport anual al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, la care România a aderat prin Legea nr. 113/2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare, DGITN va trimite Comisiei Europene un raport privind performanţele administraţiei în calitate de stat de pavilion, în termen de 4 luni de la publicarea raportului anual respectiv. Raportul va identifica şi va analiza principalele motive ale neconformităţilor care au dus la reţinerile şi la deficienţele care au determinat includerea pe lista neagră sau pe lista gri.
   
CAPITOLUL VIII

  Dispoziţii finale

   Art. 8. - (1) După publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, DGITN va informa Comisia Europeană asupra datei la care prezentul ordin intră în vigoare.
   (2) DGITN va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion.
   Art. 9. - DGITN şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale.
   
*

 

    Prezentul ordin transpune Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 aprilie 2011.
    Nr. 250.