Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 249/2011

din 05/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 14/04/2011

privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale


 

    Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte măsurile privind relaţia dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Navală Română, pe de o parte, şi organizaţiile îndreptăţite să efectueze inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea conformităţii navelor cu prevederile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine, de cealaltă parte, promovând în acelaşi timp libertatea furnizării serviciilor.
   (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) includ elaborarea şi implementarea cerinţelor de siguranţă referitoare la corpul, maşinile şi instalaţiile electrice şi la dispozitivele de comandă ale navelor care intră în domeniul de aplicare a convenţiilor internaţionale.
   Art. 2. - (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
   a) Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă unele competenţe ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind punerea în aplicare a Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, cât şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009, denumită în continuare ANR;
   b) autorizaţie - contractul de mandat special încheiat între ANR şi o organizaţie recunoscută, prin care i se deleagă acesteia din urmă, parţial sau integral, competenţele pentru efectuarea activităţilor de inspecţie, supraveghere tehnică şi, după caz, de certificare a conformităţii navelor care arborează pavilionul român cu prevederile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine la care România este parte;
   c) certificat statutar - un certificat emis de către ANR sau de către o organizaţie recunoscută autorizată, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte;
   d) certificat de clasă - un document emis de o organizaţie recunoscută prin care se atestă că structura corpului, maşinile şi instalaţiile navei corespund tipului şi destinaţiei acesteia şi sunt în conformitate cu regulile şi procedurile elaborate şi publicate de către respectiva organizaţie;
   e) certificat de siguranţă radio pentru nava de marfă - certificatul prevăzut de regulile radio din Convenţia SOLAS 1974/1978, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 la aceasta şi prin amendamentele ulterioare;
   f) convenţii internaţionale:
   (i) Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu excepţia capitolului XI-2 din anexa la aceasta;
   (ii) Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;
   (iii) Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,
    împreună cu protocoalele şi amendamentele la acestea şi codurile conexe obligatorii în toate statele membre ale Uniunii Europene, în versiunile lor actualizate;
   g) inspecţii şi supravegheri tehnice - inspecţiile şi supravegherile tehnice care sunt efectuate obligatoriu în temeiul convenţiilor internaţionale;
   h) ministerul - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, care îşi exercită acest rol prin Direcţia generală infrastructură şi transport naval;
   i) navă - o navă maritimă care intră în domeniul de aplicare a convenţiilor internaţionale;
   j) navă care arborează pavilionul român - o navă care a obţinut dreptul de arborare a pavilionului român în conformitate cu legislaţia naţională, care este înregistrată în România şi care efectuează voiajuri internaţionale;
   k) organizaţie - o persoană juridică, subsidiarele acesteia şi oricare alte entităţi aflate sub controlul acesteia, care îndeplinesc, separat sau împreună, activităţi care se află sub incidenţa prezentului ordin. Prin control se înţelege drepturi, contracte sau oricare alte mijloace, legale ori în fapt, care, separat sau în combinaţie, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra persoanei juridice ori o împiedică pe aceasta să desfăşoare activităţi care sunt reglementate de prezentul ordin;
   l) organizaţie recunoscută - una dintre organizaţiile recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;
   m) organizaţie recunoscută autorizată - o organizaţie recunoscută care a încheiat un contract de mandat special cu ANR;
   n) reguli şi proceduri - cerinţele unei organizaţii recunoscute pentru proiectarea, construcţia, echiparea, întreţinerea şi supravegherea navelor;
   o) sediu - locul unde se află sediul social, administraţia centrală sau locul în care îşi desfăşoară în principal activitatea comercială o organizaţie;
   p) voiaj internaţional - un voiaj pe mare efectuat de o navă dintr-un port românesc către un port din alt stat sau invers ori între porturi din afara României, situate în state diferite sau în acelaşi stat.
   (2) Pentru simplificarea textului prezentului ordin, se utilizează următoarele abrevieri:
   a) Rezoluţia A.739(18) - Rezoluţia A.739(18) - Linii directoare pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele administraţiei, adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) la 4 noiembrie 1993;
   b) Rezoluţia A.996(25) - Rezoluţia A.996(25) - Codul din 2007 pentru implementarea instrumentelor IMO obligatorii, adoptată de Adunarea IMO la 29 noiembrie 2007;
   c) Rezoluţia A.1019(26) - Rezoluţia A.1019(26) - Amendamente la Codul din 2007 pentru implementarea instrumentelor IMO obligatorii, adoptată de Adunarea IMO la 2 decembrie 2009;
   d) Circulara MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 - Circulara comună a Comitetului pentru Siguranţă Maritimă şi a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 - Modelul acordului pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele administraţiei, publicată de IMO la 9 octombrie 1995;
   e) Regulamentul (CE) nr. 391/2009 - Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;
   f) Directiva 2009/15/CE - Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;
   g) Directiva 94/57/CE - Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele şi standardele comune pentru organismele cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 319 din 12 decembrie 1994, cu modificările ulterioare;
   h) Decizia 2009/491/CE - Decizia 2009/491/CE a Comisiei din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 25 iunie 2009.
   Art. 3. - (1) În România, administraţia competentă pentru punerea corespunzătoare în aplicare a prevederilor care revin statului din convenţiile internaţionale la care este parte, referitoare la inspecţia, supravegherea tehnică şi emiterea certificatelor statutare, precum şi a certificatelor de scutire pentru navele care arborează pavilionul român, este ANR.
   (2) Ministerul, în conformitate cu obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin administraţiilor din convenţiile internaţionale, urmăreşte ca ANR să asigure aplicarea corectă a prevederilor acestor convenţii, în special în privinţa activităţilor prevăzute la alin. (1).
   (3) În privinţa activităţilor prevăzute la alin. (1), ANR trebuie să acţioneze în conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Codul din 2007 pentru implementarea instrumentelor IMO obligatorii, adoptat de Adunarea Generală a IMO prin Rezoluţia A.996(25) şi modificat ulterior prin Rezoluţia A.1019(26).
   (4) În cazul în care ministerul hotărăşte, în folosul navelor care arborează pavilionul român:
   a) să fie autorizate unele organizaţii pentru a efectua, parţial sau integral, inspecţiile, supravegherea tehnică în vederea certificării, prevăzute în convenţiile internaţionale, precum şi, după caz, să emită, să confirme şi/sau să reînnoiască certificatele statutare pentru aceste nave; sau
   b) să fie încredinţată unor organizaţii efectuarea parţială sau integrală a inspecţiilor şi supravegherii tehnice în vederea certificării prevăzute la lit. a),
    ANR poate delega aceste competenţe numai unor organizaţii recunoscute pe baza prevederilor din Rezoluţia A.739(18), adoptată de Adunarea Generală a IMO.
   (5) Navele care arborează pavilionul român sunt obligate să posede un certificat de clasă emis de una dintre organizaţiile recunoscute.
   (6) Emiterea pentru prima dată, pentru fiecare navă, a certificatelor de scutire de către organizaţiile recunoscute autorizate, prevăzute în convenţiile internaţionale, se va face numai cu aprobarea ANR.
   (7) Efectuarea inspecţiilor necesare în vederea emiterii certificatului de siguranţă radio pentru nava de marfă poate fi încredinţată unui organism privat recunoscut de către ANR, autorizat în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru construcţii navale, cu modificările şi completările ulterioare, sau recunoscut de către o organizaţie recunoscută autorizată.
   (8) Organismul prevăzut la alin. (7) trebuie să aibă suficientă experienţă şi personal calificat pentru a realiza în numele ANR activitatea de evaluare a siguranţei în radiocomunicaţii.
   (9) Prevederile prezentului articol nu se aplică pentru certificarea echipamentului maritim.
   Art. 4. - (1) Autorizarea organizaţiilor recunoscute şi încredinţarea efectuării activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5) se fac în baza contractelor de mandat special prevăzute la art. 5 şi cu respectarea prevederilor art. 7.
   (2) ANR va încheia contracte de mandat special, în mod nediscriminatoriu, cu toate organizaţiile recunoscute care şi-au manifestat intenţia de a efectua activităţile prevăzute la alin. (1).
   (3) ANR poate limita numărul de contracte de mandat special prin care autorizează organizaţii recunoscute să efectueze activităţi de inspecţie, supraveghere tehnică şi certificare a navelor care arborează pavilionul român, în funcţie de numărul de nave aflate în serviciu, cu condiţia ca motivele limitării să fie transparente şi obiective.
   (4) ANR poate solicita Comisiei Europene să adopte măsurile corespunzătoare pentru a confirma aplicarea corectă a prevederilor Directivei 2009/15/CE în privinţa refuzului de a autoriza unele organizaţii recunoscute, precum şi în cazul suspendării sau retragerii autorizării unor organizaţii recunoscute.
   (5) În cazul în care ANR primeşte solicitarea încheierii unui contract de mandat special din partea unei organizaţii recunoscute care îşi are sediul într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, înainte de încheierea contractului, ministerul solicită administraţiei competente din respectivul stat să acorde acelaşi tratament organizaţiilor recunoscute care au sediul în Uniunea Europeană.
   Art. 5. - (1) Relaţia de colaborare dintre ANR şi organizaţia recunoscută care acţionează în numele său trebuie să fie bazată pe un instrument juridic nediscriminatoriu, în formă scrisă, denumit contract de mandat special, prin care se stabilesc atribuţiile şi funcţiile specifice asumate de către organizaţia recunoscută autorizată, incluzând cel puţin:
   a) dispoziţiile din apendicele II la Rezoluţia A.739(18), inspirându-se din anexa şi apendicele la Circulara MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307;
   b) următoarele dispoziţii privind răspunderea financiară:
   (i) în cazul în care se stabileşte, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti ori ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, răspunderea ANR pentru un accident maritim şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru o pierdere sau o daună materială ori pentru vătămare corporală sau deces dovedită/dovedit în faţa instanţei respective a fi cauzată/cauzat de o acţiune ori o omisiune intenţionată sau de o neglijenţă gravă a organizaţiei recunoscute, a organelor sale, a angajaţilor, a agenţilor ori a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, ANR este îndreptăţită să primească o despăgubire financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care pierderea, dauna, vătămarea sau decesul menţionate mai sus a fost provocată/provocat, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută;
   (ii) în cazul în care se stabileşte, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, răspunderea ANR pentru un accident maritim şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru vătămare corporală ori deces dovedită/dovedit în faţa instanţei respective a fi cauzată/cauzat de un act de neglijenţă sau imprudenţă ori de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor săi, a agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, ANR este îndreptăţită să fie despăgubită de către organizaţia recunoscută, în măsura în care vătămarea corporală ori decesul a fost provocată/provocat, conform hotărârii instanţei, de către organizaţia recunoscută; suma maximă plătibilă de către organizaţia recunoscută trebuie să fie cel puţin egală cu 4 milioane euro;
   (iii) în cazul în care se stabileşte, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, răspunderea ANR pentru un accident maritim şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru o pierdere ori o daună materială dovedită în faţa instanţei respective a fi cauzată de un act de neglijenţă sau imprudenţă ori de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor săi, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, ANR este îndreptăţită să fie despăgubită de către organizaţia recunoscută, în măsura în care pierderea ori dauna materială menţionate mai sus a fost cauzată, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută; suma maximă plătibilă de către organizaţia recunoscută trebuie să fie cel puţin egală cu 2 milioane euro;
   c) dispoziţii privind un control periodic, efectuat de către ANR sau de către un organism extern imparţial desemnat de către ANR, privind atribuţiile pe care organizaţiile recunoscute autorizate le îndeplinesc în numele acesteia, prevăzute la art. 7 alin. (1);
   d) posibilitatea de a supune navele care arborează pavilionul român şi care au beneficiat de prestaţia organizaţiei recunoscute autorizate unor inspecţii aleatorii şi amănunţite, efectuate de către personalul de specialitate al ANR;
   e) dispoziţii privind raportarea obligatorie a informaţiilor esenţiale referitoare la flota de nave cărora organizaţia recunoscută autorizată le-a acordat clasă, precum şi la schimbările, suspendările şi retragerile de clasă, indiferent de pavilionul pe care navele respective îl arborează.
   (2) Contractul de mandat special poate stabili cerinţa ca organizaţia recunoscută autorizată să fie reprezentată pe teritoriul României de o reprezentanţă locală cu personalitate juridică în conformitate cu legislaţia României şi care să se afle sub jurisdicţia instanţelor de judecată româneşti.
   (3) ANR informează Comisia Europeană imediat ce încheie un contract de mandat special cu oricare dintre organizaţiile recunoscute şi îi comunică acesteia informaţiile relevante referitoare la respectivul contract.
   Art. 6. - (1) ANR poate să suspende sau să înceteze executarea contractului de mandat special încheiat cu o organizaţie recunoscută autorizată, dacă are motive întemeiate care demonstrează că respectiva organizaţie recunoscută, deşi îndeplineşte criteriile minime specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 391/2009, nu mai poate fi autorizată să exercite atribuţiile conferite prin contract pentru navele care arborează pavilionul român.
   (2) ANR are obligaţia să informeze fără întârziere Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene în legătură cu decizia suspendării sau retragerii autorizării respectivei organizaţii recunoscute şi să furnizeze motivele întemeiate care au stat la baza acestei decizii.
   Art. 7. - (1) ANR are obligaţia să monitorizeze activitatea organizaţiilor recunoscute autorizate şi să efectueze controale periodice pentru a se asigura că acestea îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile preluate în temeiul contractului de mandat special şi să întocmească periodic rapoarte pe care să le transmită ministerului.
   (2) Monitorizarea activităţii tuturor organizaţiilor recunoscute autorizate trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 2 ani.
   (3) ANR trebuie să transmită celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene un raport cu privire la rezultatele monitorizării, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor anului pentru care a fost efectuată monitorizarea.
   Art. 8. - (1) ANR are obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin privind controlul statului portului (PSC) cu privire la modul în care sunt respectate cerinţele convenţiilor internaţionale, să raporteze Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene:
   a) faptul că anumite organizaţii recunoscute, care acţionează în numele statului pavilionului navei controlate, au emis certificate statutare valabile unei nave care nu îndeplineşte cerinţele relevante ale convenţiilor internaţionale;
   b) constatarea unei defecţiuni a unei nave care deţine un certificat de clasă valabil, emis de o organizaţie recunoscută, iar defecţiunea priveşte elemente cuprinse în certificatul de clasă.
   (2) Raportarea către Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se întocmeşte în conformitate cu prevederile Deciziei 2009/491/CE, respectiv art. 5 şi anexa II la aceasta, pentru modelul armonizat al raportului.
   (3) Fac obiectul raportărilor prevăzute la alin. (1) numai cazurile navelor care reprezintă o ameninţare reală la adresa siguranţei şi a mediului, precum şi cazurile în care se prezintă dovezi ale unei neglijenţe grave din partea organizaţiilor recunoscute.
   (4) Asupra faptelor constatate prevăzute la alin. (1) ANR trebuie să informeze administraţia competentă a statului al cărui pavilion îl arborează nava în cauză.
   (5) ANR are obligaţia să informeze organizaţia recunoscută care a emis certificatele statutare sau certificatul de clasă, după caz, imediat după constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1), în cadrul inspecţiilor PSC iniţiale, pentru ca aceasta să poată întreprinde imediat măsurile de remediere corespunzătoare.
   Art. 9. - (1) Navele care arborează pavilionul român trebuie să fie proiectate, construite, echipate şi întreţinute în conformitate cu regulile şi procedurile referitoare la corp, maşini, instalaţii electrice şi dispozitive de comandă ale unei organizaţii recunoscute.
   (2) ANR cooperează cu organizaţiile recunoscute autorizate la elaborarea regulilor şi procedurilor organizaţiilor respective.
   (3) ANR se consultă cu organizaţiile recunoscute autorizate în vederea asigurării unei interpretări uniforme a convenţiilor internaţionale.
   Art. 10. - (1) Ministerul va comunica Comisiei Europene data la care prezentul ordin intră în vigoare până cel târziu la data de 17 iunie 2011.
   (2) Ministerul va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispoziţii ale prezentului ordin, care demonstrează transpunerea Directivei 2009/15/CE, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de aceasta.
   Art. 11. - (1) ANR face publică pe pagina sa de internet lista cuprinzând organizaţiile recunoscute autorizate.
   (2) Proprietarii sau operatorii navelor care arborează pavilionul român trebuie să solicite ANR sau numai organizaţiilor recunoscute autorizate efectuarea activităţilor de inspecţie, supraveghere tehnică şi certificare a conformităţii cu prevederile convenţiilor internaţionale.
   (3) Contractele de mandat special încheiate între ANR şi unele organizaţii recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă este cazul, vor fi modificate sau reînnoite, pentru a fi în concordanţă cu prevederile prezentului ordin.
   (4) ANR va notifica prezentul ordin organizaţiilor recunoscute cu care a încheiat anterior emiterii acestuia contracte de mandat special.
   Art. 12. - Ministerul şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 13. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 722/2006 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 15 mai 2006.
   (2) Trimiterile din legislaţia naţională şi actele administrative la Directiva 94/57/CE, astfel cum a fost modificată până la adoptarea Directivei 2009/15/CE, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/15/CE.
   (3) Trimiterile din legislaţia naţională şi actele administrative la ordinul abrogat prevăzut la alin. (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul ordin.
   (4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale.
   
*

 

    Prezentul ordin transpune Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 aprilie 2011.
    Nr. 249.