Guvernul României

 
Hotărâre nr. 318/2011

din 23/03/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 04/04/2011

pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 în 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, după punctul 42 se introduc trei noi puncte, punctele 43-45, cu următorul cuprins:
    "43. gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;
    44. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;
    45. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice."
   2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 74, cu următorul cuprins:
    "74. îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României."
   3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat."
   4. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Numărul maxim de posturi este de 516, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
   5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;".
   2. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 5 va avea următorul cuprins:
    "5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;".

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 23 martie 2011.
    Nr. 318.
   
ANEXA Nr. 11)
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

   1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

   
Numărul maxim de posturi = 516, exclusiv demnitarii
şi posturile aferente cabinetului ministrului

   
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

   

   
ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

   
A. UNITĂŢILE
care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat

   
Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bugetul de stat Bucureşti

   NOTĂ: Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi.
   
B. UNITĂŢILE
care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

   
Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Iaşi
Judeţul Iaşi
4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Cluj-Napoca
Judeţul Cluj
5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Timişoara
Judeţul Timiş
6. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Ploieşti
Judeţul Prahova
7. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Galaţi
Judeţul Galaţi
8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Constanţa
Judeţul Constanţa
9. Spitalul General Căi Ferate Braşov Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Braşov
Judeţul Braşov
10. Spitalul General Căi Ferate Paşcani Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Paşcani
Judeţul Iaşi
11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Simeria
Judeţul Hunedoara
12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Oradea
Judeţul Bihor
13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Craiova
Judeţul Dolj
14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Sibiu
Judeţul Sibiu
15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Drobeta-Turnu Severin
Judeţul Mehedinţi

   NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
   
C. UNITĂŢILE*)
care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

   *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 327.

   
Nr.
crt.
Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Clubul Sportiv "Rapid" Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Constanţa
Judeţul Constanţa
3. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
4. Aeroclubul României Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti

   
D. UNITĂŢILE
care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

   
Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanţa
Judeţul Constanţa
2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanţa
Judeţul Constanţa
3. Autoritatea Feroviară Română - AFER Venituri proprii Bucureşti
4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii Bucureşti
5. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS Venituri proprii Bucureşti

   
E. UNITĂŢILE
care funcţionează în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

   
Denumirea unităţii Localitatea
Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Bucureşti

   
F. UNITĂŢILE
care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

   
Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
1. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. Bucureşti
2. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Bucureşti
3. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. Bucureşti
4. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. Bucureşti
5. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. Bucureşti
6. Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. Bucureşti
7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. Bucureşti
8. Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. Otopeni
9. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu
Judeţul Constanţa
10. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. Timişoara
Judeţul Timiş
11. Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" Bucureşti
12. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" Bucureşti
13. Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. Otopeni
Judeţul Ilfov
14. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa Constanţa
Judeţul Constanţa
15. Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa
Judeţul Constanţa
16. Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa
Judeţul Constanţa
17. Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
Judeţul Galaţi
18. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi
Judeţul Galaţi
19. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu
Judeţul Giurgiu
20. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Bucureşti
21. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" Bucureşti
22. Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanţa Constanţa
Judeţul Constanţa
23. Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. Bucureşti
24. Societatea Comercială "Via Star" - S.A. Bucureşti