Organizaţia Maritimă Internaţională

 
Rezoluţie nr. 194/2010

din 01/10/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 08/11/2011

privind amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP)


 

    Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin,
    amintind art. 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,
    luând notă de art. 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973), de art. VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) şi de art. 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumit în continuare Protocolul din 1997), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1997 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997,
    luând notă, de asemenea, de faptul că prin Protocolul din 1997 a fost adăugată la Convenţia din 1973 anexa VI, intitulată "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" (denumită în continuare anexa VI),
    luând notă, în plus, de faptul că prin Rezoluţia MEPC.176(58) a fost adoptată anexa VI revizuită şi că aceasta a intrat în vigoare la 1 iulie 2010,
    luând în considerare amendamentele propuse la anexa VI revizuită,
   1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexa VI, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
   2. stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 august 2011, în afara cazului în care înainte de această dată cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente;
   3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 februarie 2012, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
   4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor conţinut în anexă;
   5. solicită, în plus, secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

   
ANEXĂ
  la Rezoluţia MEPC.194(61)

   
AMENDAMENTE
la apendicele I al anexei VI revizuite la MARPOL (model revizuit al Suplimentului la Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei)

    Paragraful 2.3 al modelului Suplimentului la Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei este modificat după cum urmează:
    "2.3. Oxizi de sulf (SOx) şi particule materiale (regula 14)
    2.3.1. În cazul în care nava este exploatată în afara unei zone de control al emisiilor specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:
    .1 combustibil lichid al cărui conţinut de sulf, aşa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăşeşte valoarea-limită de:
    4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau ....... [ ]
    3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau ....... [ ]
    0,50% m/m şi/sau ...... [ ];
    .2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, aşa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel puţin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SOx în comparaţie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de conţinut de sulf de:
    4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau ....... [ ]
    3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau ....... [ ]
    0,50% m/m ....... [ ]
    2.3.2. În cazul în care nava este exploatată în interiorul unei zone de control al emisiilor, specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:
    .1 combustibil lichid al cărui conţinut de sulf, aşa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăşeşte valoarea-limită de:
    1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau....... [ ]
    0,10% m/m şi/sau ..... [ ];
    .2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, aşa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel puţin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SOx în comparaţie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de conţinut de sulf de:
    1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau ....... [ ]
    0,10% m/m ...... [ ]".