Guvernul României

 
Ordonanţă nr. 20/2012

din 23/08/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 30/08/2012

Ordonanţă privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

   
ARTICOLUL 1

  Scop

    Scopul prezentei ordonanţe este diminuarea descărcării deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii în apele naţionale navigabile, în special a descărcărilor ilegale de la navele care utilizează porturile româneşti, prin îmbunătăţirea disponibilităţii şi utilizării instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, în vederea îmbunătăţirii protecţiei mediului marin.

   
ARTICOLUL 2

  Definiţii

   (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) Autoritatea Navală Română - autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii căruia i-au fost delegate competenţe privind coordonarea activităţilor de prevenire şi răspuns la poluare, denumită în continuare ANR;
   b) administraţia portuară - entitatea responsabilă cu elaborarea, dezvoltarea şi implementarea planului de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
   c) ambarcaţiune de agrement- orice tip de navă, indiferent de mijlocul de propulsie, destinată activităţilor sportive şi de agrement;
   d) deşeuri generate de nave - toate deşeurile, inclusiv apele uzate şi alte reziduuri decât cele ale mărfii, care sunt generate în timpul exploatării navelor şi care se află sub incidenţa prevederilor anexelor I, IV şi V la MARPOL 73/78, precum şi deşeurile asociate mărfii, astfel cum sunt definite în liniile directoare ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) pentru implementarea anexei V la MARPOL 73/78;
   e) instalaţii portuare de preluare - orice instalaţie fixă, flotantă sau mobilă care poate servi pentru preluarea deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii;
   f) MARPOL 73/78 - Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, împreună cu amendamentele la aceasta, în versiunile lor actualizate şi liniile directoare pentru implementare;
   g) navă - orice tip de navă maritimă care operează în mediul marin, inclusiv ambarcaţiunile pe aripi portante, vehiculele pe pernă de aer, ambarcaţiunile submersibile şi plutitoare;
   h) navă de pescuit - orice navă echipată şi folosită în scopuri comerciale, pentru prinderea peştelui sau a altor resurse marine vii;
   i) port - un loc sau o zonă geografică amenajată şi echipată pentru a permite, în principal, accesul navelor, inclusiv al navelor de pescuit şi al ambarcaţiunilor de agrement;
   j) reziduurile mărfii - resturile de marfă din magaziile sau tancurile de marfă, care rămân la finalul operaţiunilor de descărcare şi curăţare, inclusiv surplusurile sau scurgerile de marfă ce pot apărea pe timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare.
   (2) Fără a aduce atingere definiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi j), deşeurile generate de nave şi reziduurile mărfii sunt considerate deşeuri în sensul Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

   
ARTICOLUL 3

  Domeniul de aplicare

   (1) Prezenta ordonanţă se aplică:
   a) tuturor navelor, inclusiv navelor de pescuit şi ambarcaţiunilor de agrement, indiferent de pavilionul arborat, care fac escală sau operează în unul dintre porturile româneşti, cu excepţia navelor militare, navelor militare auxiliare şi a navelor deţinute ori operate de stat şi care sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale;
   b) tuturor porturilor româneşti şi şantierelor navale localizate în acestea, în care în mod normal fac escală navele prevăzute la lit. a).
   (2) Navele care sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe şi care sunt prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să predea deşeurile generate şi reziduurile mărfii în conformitate cu protocoalele încheiate între instituţiile implicate.

   
ARTICOLUL 4

  Instalaţii portuare de preluare

   (1) Administraţiile portuare trebuie să asigure dotarea şi disponibilitatea permanentă a instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, în conformitate cu necesităţile navelor care fac escală în port, fără a produce întârzieri nejustificate acestora.
   (2) Pentru instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor, administraţiile portuare sunt obligate să deţină autorizaţie din punctul de vedere al protecţiei mediului emisă în condiţiile legii.
   (3) Instalaţiile portuare de preluare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   a) să poată prelua orice tip şi cantitate de deşeuri generate de nave şi de reziduuri ale mărfii de la navele care fac escală în acel port;
   b) să asigure necesităţile operaţionale ale utilizatorilor portului, luându-se în considerare mărimea şi locaţia geografică a portului, tipul navelor care fac escală şi exceptările prevăzute la art. 9.
   (4) Comandantul unei nave care a avut dificultăţi în predarea deşeurilor trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 3 şi să raporteze ANR deficienţele constatate.
   (5) ANR trebuie să verifice şi să analizeze cauzele deficienţelor reclamate de comandantul unei nave şi să transmită autorităţii competente pentru emiterea autorizaţiei de mediu care a aprobat planul de preluare şi gestionare a deşeurilor, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Comisiei Europene, Organizaţiei Maritime Internaţionale şi autorităţii statului de pavilion al navei un raport privind concluzia analizei efectuate.

   
ARTICOLUL 5

  Planurile de preluare şi gestionare a deşeurilor

   (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, fiecare administraţie portuară trebuie să elaboreze şi să implementeze un plan corespunzător de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii, în urma consultării cu părţile interesate, cu respectarea prevederilor art. 4, 6, 7,10 şi 12. Cerinţele detaliate pentru elaborarea acestor planuri sunt prevăzute în anexa nr. 1.
   (2) Din motive de eficienţă, planurile prevăzute la alin. (1) pot fi elaborate într-un context naţional, cu condiţia să fie specificate instalaţiile portuare de preluare existente şi cele necesare pentru fiecare port.
   (3) Autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului, prin structura sa organizatorică cu competenţe pentru emiterea autorizaţiilor de mediu, evaluează şi aprobă planurile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, avizate în prealabil de către ANR, monitorizează implementarea acestora prin intermediul activităţii de control pentru conformarea cu planurile şi autorizaţia de mediu existente şi le reaprobă la maximum 3 ani sau atunci când intervin modificări importante în modul de operare al portului.

   
ARTICOLUL 6

  Notificarea

   (1) Comandantul unei nave, alta decât o navă de pescuit sau o ambarcaţiune de agrement autorizată să transporte până la 12 pasageri, având ca destinaţie un port românesc trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 2 cu date exacte şi reale şi să îl transmită ANR şi administraţiei portului:
   a) cu cel puţin 24 de ore înainte de sosire, dacă portul de escală este cunoscut;
   b) imediat ce portul de escală este cunoscut, dacă această informaţie este disponibilă în mai puţin de 24 de ore înainte de sosire;
   c) cel mai târziu până la plecarea navei din portul anterior, dacă durata voiajului este mai mică de 24 de ore.
   (2) Comandanţii navelor trebuie să înregistreze în registrul de evidenţă a deşeurilor şi în registrul de evidenţă a hidrocarburilor toate datele, în conformitate cu realitatea, privind tipurile şi cantităţile de deşeuri şi/sau reziduurile mărfii aflate la bord, înaintea sosirii navei în port.
   (3) Formularul prevăzut la alin. (1) trebuie păstrat la bord cel puţin până în următorul port de escală şi trebuie pus la dispoziţie autorităţii competente a portului respectiv, la cerere.

   
ARTICOLUL 7

  Predarea deşeurilor generate de nave

   (1) Comandantul unei nave care face escală într-un port românesc trebuie să predea toate deşeurile generate de navă unei instalaţii portuare de preluare, autorizată din punctul de vedere al protecţiei mediului, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78, înaintea părăsirii portului. Operatorii instalaţiilor portuare de preluare trebuie să elibereze un document de confirmare a cantităţii şi tipurilor de deşeuri preluate, pe care îl vor înmâna comandantului navei.
   (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o navă poate fi autorizată de către ANR să îşi continue voiajul spre următorul port de escală, fără să predea toate deşeurile, dacă în urma informaţiilor furnizate în conformitate cu prevederile art. 6 şi ale anexei nr. 2 reiese că nava dispune de spaţiu suficient de stocare a deşeurilor care au fost acumulate şi care vor fi generate în timpul voiajului prognozat, până în următorul port de predare a deşeurilor.
   (3) Dacă există motive întemeiate pentru a se crede că în următorul port de predare nu sunt disponibile instalaţii corespunzătoare pentru preluarea deşeurilor sau dacă acest port este necunoscut, existând riscul ca deşeurile să fie aruncate în mare, pentru a preveni poluarea marină, ANR va dispune comandantului navei să predea toate deşeurile înainte de plecarea din port.
   (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive impuse navelor privind predarea deşeurilor, adoptate conform dreptului internaţional.

   
ARTICOLUL 8

  Tarife pentru deşeurile generate de nave

   (1) Administraţiile portuare trebuie să instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, care să acopere toate costurile aferente instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave, inclusiv pentru preluarea şi gestionarea deşeurilor/reziduurilor.
   (2) Sistemul de tarifare prevăzut la alin. (1) trebuie să încurajeze navele să predea deşeurile generate şi/sau reziduurile mărfii la instalaţiile portuare de preluare şi să nu le descarce în mare. În acest sens, următoarele principii vor fi aplicate tuturor navelor, cu excepţia navelor de pescuit şi a ambarcaţiunilor de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri:
   a) toate navele care fac escală într-un port românesc vor contribui în mod semnificativ la acoperirea costurilor prevăzute la alin. (1), chiar dacă instalaţiile portuare de preluare sunt sau nu sunt utilizate. Astfel, costul va fi inclus de regulă în tarifele portuare sau, prin excepţie, va putea fi aplicat un tarif separat pentru deşeuri. Tarifele pot fi aplicate diferenţiat, în funcţie de categoria, tipul şi dimensiunea navei;
   b) partea din costuri care nu este acoperită de tariful prevăzut la lit. a), dacă este cazul, va fi acoperită prin valorificarea deşeurilor efectiv predate de către nave, în funcţie de tipurile şi cantităţile acestora;
   c) tarifele pot fi reduse atunci când comandantul poate demonstra că nava sa generează cantităţi reduse de deşeuri, ca urmare a managementului de mediu aplicat, construcţiei navei, echipamentului şi operării efectuate.
   (3) Sistemul de tarifare trebuie să fie echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, să reflecte costurile instalaţiilor şi ale serviciilor puse la dispoziţie, chiar dacă acestea sunt sau nu sunt utilizate. Cuantumul tarifelor, modul de aplicare şi baza de calcul al acestora trebuie să fie puse la dispoziţie celor care le solicită.

   
ARTICOLUL 9

  Exceptări

   (1) Atunci când navele sunt angajate în condiţii de linie cu escale frecvente şi sunt probe suficiente care atestă existenţa unei înţelegeri privind predarea deşeurilor provenite din exploatarea şi plata tarifelor aferente într-un port situat pe itinerarul navei, ANR împreună cu administraţia portuară pot excepta aceste nave de la obligaţiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1) şi la art. 8.
   (2) Administraţiile portuare trebuie să informeze Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii despre exceptările acordate în temeiul prevederilor alin. (1). Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va informa despre aceste exceptări Comisia Europeană, în mod regulat, cel puţin o dată pe an.

   
ARTICOLUL 10

  Predarea reziduurilor mărfii

   (1) Comandantul unei nave care face escală într-un port românesc trebuie să predea toate reziduurile mărfii instalaţiilor portuare de preluare, autorizate din punctul de vedere al protecţiei mediului, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78.
   (2) Orice utilizator al instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor trebuie să plătească un tarif administraţiei portului sau operatorului instalaţiei portuare de preluare pentru predarea reziduurilor mărfii.

   
ARTICOLUL 11

  Mod de aplicare

   (1) ANR trebuie să creeze un sistem care:
   a) să facă posibilă inspectarea oricărei nave, pentru a verifica dacă se conformează prevederilor art. 7 şi 10;
   b) să permită efectuarea unui număr suficient de inspecţii, potrivit legii.
   (2) La selectarea navelor pentru inspecţie, altele decât cele de pescuit şi ambarcaţiunile de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri, ANR va acorda o atenţie specială:
   a) navelor care nu respectă cerinţele de notificare prevăzute la art. 6;
   b) navelor la care în urma examinării informaţiei furnizate de comandant în conformitate cu art. 6 sunt descoperite indicii că nu se conformează prevederilor prezentei ordonanţe.
   (3) Aceste inspecţii pot fi efectuate şi în cadrul activităţii de control al statului portului, când este cazul; indiferent care este cadrul legislaţiei în vigoare aplicabile inspecţiilor, se aplică obligaţia stabilită de a realiza inspecţii în procent de minimum 25%.
   (4) Dacă rezultatul acestor inspecţii nu este satisfăcător, ANR nu acordă permisul de plecare a navei până când aceasta nu a predat în totalitate deşeurile la instalaţiile portuare de preluare, în conformitate cu prevederile art. 7 şi 10.
   (5) În cazul în care o navă a părăsit un port românesc fără a se conforma prevederilor art. 7 sau 10, ANR trebuie să informeze autoritatea competentă din următorul port de escală.
   (6) În situaţia în care ANR este informată că o navă care intră într-un port românesc a părăsit ultimul port de escală fără să se conformeze prevederilor art. 7 sau 10, nu acordă permisul de plecare a navei până când nu va evalua în detaliu exactitatea informaţiilor primite.
   (7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu trebuie interpretate în sensul neaplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe.
   (8) ANR inspectează navele de pescuit şi ambarcaţiunile de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri în baza procedurii de control pe care o elaborează pentru a se asigura conformitatea acestor tipuri de nave cu prevederile prezentei ordonanţe.

   
ARTICOLUL 12

  Măsuri complementare

   (1) Administraţiile portuare trebuie să notifice comandanţilor navelor, prin agenţii acestora, operatorilor instalaţiilor portuare de preluare şi tuturor celor interesaţi despre cerinţele prezentei ordonanţe.
   (2) ANR şi administraţiile portuare trebuie să coopereze cu toţi operatorii economici implicaţi pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei ordonanţe.
   (3) Administraţiile portuare trebuie:
   a) să examineze în mod corespunzător informaţia notificată de către comandanţii navelor, în conformitate cu prevederile art. 6;
   b) să se asigure că formalităţile legate de utilizarea instalaţiilor portuare de preluare sunt simple şi rapide, pentru a stimula comandanţii navelor să utilizeze aceste instalaţii şi pentru a evita cauzarea unor întârzieri inutile navelor.
   (4) ANR trebuie să verifice şi să analizeze reclamaţiile comandantului navei cu privire la deficienţele instalaţiilor portuare de preluare prevăzute la art. 4 alin. (4) şi să transmită Comisiei Europene un raport privind concluzia analizei efectuate.
   (5) Activitatea de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, după preluarea acestora potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   (6) Oricare parte implicată în predarea ori preluarea deşeurilor generate de nave sau a reziduurilor mărfii poate solicita despăgubiri pentru pagubele produse prin întârzieri nejustificate, în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare.
   (7) Predarea deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii constituie punere în liberă circulaţie în conformitate cu prevederile art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
   (8) ANR va coopera cu autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ce are competenţa de monitorizare şi raportare în domeniul deşeurilor şi cu Comisia Europeană în vederea stabilirii unui sistem adecvat de informare şi monitorizare, care să acopere cel puţin teritoriul naţional, pentru:
   a) a identifica într-un mod mai eficient navele care nu au predat deşeurile generate şi reziduurile mărfii conform prezentei ordonanţe;
   b) a se asigura că obiectivele prevăzute la art. 1 au fost atinse.
   (9) ANR va coopera cu Comisia Europeană în vederea stabilirii de criterii comune pentru identificarea navelor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).

   
ARTICOLUL 13

  Contravenţii

   (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
   a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fiecare administraţie portuară pentru lipsa planului de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii, aprobat conform art. 5 alin. (3);
   b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei fiecare administraţie portuară pentru lipsa vizei de reaprobare a planului de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii, conform art. 5 alin. (3).
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către autoritatea de control din cadrul autorităţii publice competente pentru protecţia mediului.
   (3) Dispoziţiile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   
ARTICOLUL 14

  Evaluarea

    O dată la 3 ani Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va transmite Comisiei Europene un raport privind stadiul de implementare a prezentei ordonanţe.

   
ARTICOLUL 15

  Dispoziţii finale

   (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 17 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi art. 4 alin. (1) pct. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

   
*

    Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 332 din 28 decembrie 2000, precum şi Directiva 2007/71/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2007.

   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
   

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ovidiu Ioan Silaghi
Ministrul mediului şi pădurilor,
Rovana Plumb
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Daniel Chiţoiu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Mircea Duşa
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 23 august 2012.
    Nr. 20.

   
ANEXA Nr. 1
 

   
CERINŢE
pentru elaborarea planurilor de preluare şi gestionare a deşeurilor în porturi

    Planurile trebuie să includă toate tipurile de deşeuri generate de navă şi reziduurile mărfii provenind de la navele care fac în mod obişnuit escală în porturile româneşti şi vor fi elaborate în funcţie de mărimea portului şi de tipurile de nave care fac escală.
   1. Planurile trebuie să cuprindă următoarele elemente:
   a) evaluarea necesităţii de instalaţii portuare de preluare, avându-se în vedere necesităţile navelor care fac în mod obişnuit escală în port;
   b) descrierea tipului şi a capacităţii instalaţiilor portuare de preluare;
   c) descrierea detaliată a procedurilor de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
   d) descrierea sistemului de tarifare;
   e) procedurile de raportare a deficienţelor apărute la instalaţiile portuare de preluare;
   f) procedurile de consultare permanentă cu utilizatorii portuari, operatorii economici care gestionează deşeuri, operatorii portuari şi cu alte părţi interesate; şi
   g) tipul şi cantităţile de deşeuri generate de nave şi de reziduuri ale mărfii preluate şi gestionate.
   2. Suplimentar, planurile trebuie să includă:
   a) legislaţia relevantă în vigoare şi formalităţile privind predarea;
   b) persoana sau persoanele responsabile cu implementarea planului;
   c) descrierea echipamentelor de pretratare şi procesare în port, dacă există;
   d) descrierea modului de înregistrare a preluărilor, folosit la instalaţiile portuare de preluare, a cantităţilor de deşeuri generate de nave şi de reziduuri ale mărfii preluate; şi
   e) descrierea modului de gestionare a deşeurilor generate de navă şi a reziduurilor mărfii.
    Procedurile privind preluarea şi gestionarea deşeurilor trebuie să fie conforme din toate punctele de vedere cu cerinţele de management corespunzătoare reducerii progresive a impactului asupra mediului.
    Se consideră că această conformitate este realizată dacă procedurile respectă Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.
   3. Informaţii care trebuie comunicate tuturor utilizatorilor portuari:
   a) referinţe asupra importanţei fundamentale a predării adecvate a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
   b) amplasarea instalaţiilor portuare de preluare corespunzătoare fiecărei dane, cu schemă/hartă;
   c) lista deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
   d) lista punctelor de contact, a operatorilor şi a serviciilor oferite;
   e) descrierea procedurilor de predare;
   f) descrierea sistemului de tarifare;
   g) procedurile de raportare a deficienţelor apărute la instalaţiile portuare de preluare.

   
ANEXA Nr. 2
 

   
NOTIFICARE
NOTIFICATION

    Informaţii ce trebuie comunicate înainte de intrarea în portul .................
Information to be notified before entry into the port of .......................
    (portul de destinaţie, după cum este definit în art. 6 din Directiva 2000/59)
(Port of destination as referred to in Article 6 of Directive 2000/59)
   a) Numele, indicativul de apel, după caz, numărul de identificare IMO al navei:
Name, call sign and, where appropriate, IMO Identification number of the ship:
   b) Statul de pavilion:
Flag State:
   c) Timpul estimat de sosire (ETA):
Estimated time of arrival:
   d) Timpul estimat de plecare (ETD):
Estimated time of departure:
   e) Portul anterior de escală:
Previous port of call:
   f) Următorul port de escală:
Next port of call:
   g) Ultimul port şi data la care s-au predat deşeurile generate de navă şi reziduurile mărfii:
Last port and date when ship-generated waste was delivered:
   h) Predaţi
Are you delivering

   
tot o parte nimic
all some none
[ ] [ ] [ ]*)
    ___________
   *) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.
Tick the appropriate box.

    din deşeurile dumneavoastră instalaţiilor portuare de preluare?
of your waste into a port reception facilities?
   i) Tipul şi cantitatea de deşeuri sau reziduuri ce trebuie predate şi/sau care vor rămâne la bord şi capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente:
Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:
    Dacă predaţi toate deşeurile, completaţi coloana a doua,
If delivering all waste, complete second column as appropriate.
    Dacă predaţi numai o parte sau nu predaţi deşeuri, completaţi toate coloanele.
If delivering, some or no waste, complete all columns.

   
Tipul
Type
Deşeul ce va fi predat
Waste to be delivered
(m3)
Capacitatea maximă de stocare
Maximum dedicated storage capacity
(m3)
Cantitatea deşeurilor păstrate la bord
Amount of waste retained on board
(m3)
Portul în care deşeurile vor fi predate
Port at which remaining waste will be delivered
Cantitatea estimată de deşeuri ce va fi generată între notificare şi următorul port de escală
Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call
(m3)
1 2 3 4 5 6
Uleiuri uzate
Waste oils
Şlam
Sludge
Apă de santină
Bilge water
Altele (specificaţi)
Others (specify)
Gunoi
Garbage
Resturi alimentare
Food waste
Plastic
Plastic
Altele
Others
Ape uzate(1)
Sewage
Deşeuri asociate mărfii(2) (specificaţi)
Cargo-associated waste (specify)
Reziduurile mărfii(2) (specificaţi)
Cargo residues (specify)
   (1) Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regula 11 din anexa IV la Marpol 73/78. Căsuţele corespunzătoare nu se completează în cazul în care se intenţionează efectuarea unei deversări autorizate în mare.
Sewage maybe discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of Marpol 73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.
   (2) Pot fi estimate.
May be estimates.
   NOTĂ:
NOTES:
   1. Aceste informaţii pot fi utilizare pentru controlul statului portului, precum şi pentru alte activităţi de inspecţie.
This information may be used for Port State Control and other inspection purposes.
   2. Această notificare trebuie transmisă administraţiei portului de escală şi Autorităţii Navale Române.
This notification shall be communicated to the port administration of the port of call and to the Romanian Naval Authority.
   3. Completarea prezentului formular este obligatorie pentru toate navele, cu excepţia celor care beneficiază de o derogare în temeiul art. 9 din Directiva 2000/59/CE.
This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive 2000/59/EC.
    Confirm că:
I confirm that:
   - detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea şi corecte; şi
the above details are accurate and correct; and
   - există la bord spaţiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deşeurilor generate între momentul notificării şi momentul intrării în următorul port în care deşeurile vor fi predate.
there is sufficient dedicated capacity onboard to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

   
Data ....................
Date
Ora .....................
Time
Semnătura comandantului navei ...........................
Master's signature
   
ANEXA Nr. 3

   
FORMULAR PENTRU RAPORTAREA DEFICIENŢELOR INSTALAŢIEI PORTUARE DE PRELUARE
FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

    Comandantul unei nave care a întâmpinat dificultăţi în predarea deşeurilor va înainta Autorităţii Navale Române (ANR) acest raport standard, împreună cu documentele doveditoare.
The Master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with supporting documentation, to the Romanian Naval Authority (RNA).
    ANR va analiza cauzele deficienţelor reclamate şi va transmite Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Comisiei Europene, Organizaţiei Maritime Internaţionale şi autorităţii statului de pavilion un raport privind concluzia analizei efectuate.
RNA should analyze and consider the complaint and should communicate appropriately to the Ministry of Environment and Forests, Ministry of Transport and Infrastructure, European Commission, International Maritime Organization and flag State Authority the outcome of its investigation.
   1. CARACTERISTICILE NAVEI
SHIP'S PARTICULARS
   1.1. Numele navei: ..........................................
Name of ship:
   1.2. Proprietarul sau operatorul navei: ..........................................
Owner or operator:
   1.3. Indicativul navei: ..........................................
Distinctive number or letters:
   1.4. Număr IMO:..........................................
IMO Number:
   1.5. TRB: ..........................................
Gross tonnage:
   1.6. Portul de înmatriculare:..........................................
Port of registry:
   1.7. Statul de pavilion: ..........................................
Flag State:
   1.8. Tipul navei:
Type of ship:
   
|_| Tanc petrolier |_| Tanc chimicale |_| Vrachier |_| Alt tip de navă |_| Pasagere |_| Altele (specificaţi)
Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Other cargo ship Passenger ship Other (specify)
   2. CARACTERISTICILE PORTULUI
PORT PARTICULARS
   2.1. Numele portului sau zona: ...........................................
Name of port or area:
   2.2. Locaţia portului: ........................................... (de exemplu, dana/terminalul/locul de acostare)
Location/terminal name: (e.g. berth/terminal/jetty)
   2.3. Numele companiei care operează instalaţia de preluare: ...........................................
Name of company operating the reception facility (if applicable):
   2.4. Tipul portului de operare:
Type of port operation:
   
|_| Port de descărcare |_| Port de încărcare |_| Şantier naval |_| Altele (specificaţi)
Unloading port Loading port Shipyard Other (specify)
   2.5. Data sosirii: ...../..../......... (zz/ll/aaaa)
Date of arrival: (dd/mm/yyyy)
   2.6. Data constatării: ...../..../......... (zz/ll/aaaa)
Date of occurrence: (dd/mm/yyyy)
   2.7. Data plecării: ...../..../......... (zz/ll/aaaa)
Date of departure: (dd/mm/yyyy)
   3. DEFICIENŢELE INSTALAŢIILOR
INADEQUACY OF FACILITIES
   3.1. Tipul şi cantitatea de deşeuri pentru care instalaţia portuară de preluare este necorespunzătoare şi natura problemelor apărute:
Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered:
   
Tipul deşeului
Type of waste
Cantitatea pentru descărcare
Amount for discharge
(m3)
Cantitatea neacceptată
Amount not accepted
(m3)
Problemele apărute
Problems encountered
Indicaţi problemele apărute folosind unul sau mai multe din următoarele coduri:
Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate:
A. Nici o instalaţie disponibilă
A. No facility available
B. Întârziere nejustificată
B. Undue delay
C. Imposibilitatea folosirii instalaţiei din punct de vedere tehnic
C. Use of facility technically not possible
D. Locaţie necorespunzătoare
D. Inconvenient location
E. Nava trebuia să schimbe dana, implicând întârzieri şi costuri suplimentare
E. Vessel had to shift berth involving delay/cost
F. Costuri nejustificate pentru folosirea instalaţiilor
F. Unreasonable charges for use of facilities
G. Altele (a se specifica la pct. 3.2.)
G. Other (please specify in paragraph 3.2)
1 2 3 4
MARPOL 73/78 Anexa I - privind
MARPOL 73/78 Annex I - related
Tipurile de reziduuri de hidrocarburi:
Type of oily waste:
Apă de santină
Oily bilge water
Şlam/uleiuri arse
Oily residues (sludge)
Reziduuri rezultate după spălarea tancurilor
Oily tank washings (slops)
Apă de balast murdară
Dirty ballast water
Reziduuri solide rezultate după curăţarea tancurilor
Scale and sludge from tank cleaning
Altele (rugăm specificaţi)
Other (please specify)
MARPOL 73/78 Anexa II - privind
MARPOL 73/78 Annex II - related
Tipul de reziduuri ale substanţelor lichide toxice1)/apă amestecată pentru descărcare la instalaţii provenită din tancurile de spălare
Type of NLS1) residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:
Substanţă de categoria A
Category A substance
Substanţă de categoria B
Category B substance
Substanţă de categoria C
Category C substance
Substanţă de categoria D
Category D substance
MARPOL 73/78 Anexa IV - privind
MARPOL 73/78 Annex IV - related
Ape uzate
Sewage
MARPOL 73/78 Anexa V - privind
MARPOL Annex V - related
Tipul de gunoi:
Type of garbage:
Plastic
Plastic
Material de fardaj plutitor, de amaraj sau ambalaje
Floating dunnage, lining, or packing materials
Cartoane, cârpe, sticlă, metal, ceramică etc.
Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery etc.
Reziduuri ale mărfii, produse din hârtie, cârpe, sticlă, metal, ceramică
Cargo residues, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery etc.
Resturi alimentare
Food waste
Cenuşa după incinerare
Incinerator, ash
Altele (specificaţi)
Other (please specify)
MARPOL 73/78 Anexa VI - privind
MARPOL 73/78 Annex VI - related
Fum, noxe şi filtre conţinând astfel de substanţe
Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
Reziduuri rezultate din curăţarea instalaţiilor de evacuare gaze
Exhaust gas-cleaning residues
   1) Indicaţi la pct. 3.2 denumirea substanţei lichide toxice la care se face referire şi starea de solidificare sau de vâscozitate.
1) Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or "high viscosity".

   3.2. Informaţii suplimentare cu privire la problemele identificate în tabelul de mai sus:
Additional information with regard to the problems identified in the above table.
   3.3. Aţi discutat aceste probleme sau le-aţi raportat operatorilor instalaţiilor portuare de preluare?
Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?
   
|_| Da |_| Nu
Yes No
    Dacă da, specificaţi cu cine.
If yes, with whom (please specify)
    Dacă da, care a fost răspunsul operatorului instalaţiilor portuare de preluare la sesizarea dumneavoastră?
If yes, which was the response of the port reception facility to your concerns?
   3.4. Aţi transmis notificarea înainte de sosire (în conformitate cu regulile portului) despre solicitarea navei privind folosirea instalaţiilor portuare de preluare?
Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements for reception facilities?
   
|_| Da |_| Nu |_| Nu este cazul
Yes No Not applicable
    Dacă da, aţi primit confirmarea disponibilităţii instalaţiilor portuare de preluare la sosire ?
If yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?

   
|_| Da |_| Nu
Yes No
   4. OBSERVAŢII SUPLIMENTARE/COMENTARII
ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS

   
Semnătura comandantului ..................................
Master's signature
Data: ....../......./.......... (zz/ll/aaaa)
Date: (dd/mm/yyyy)