Guvernul României

 
Hotărâre nr. 1197/2010

din 02/12/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 21/12/2010

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) combustibil marin - orice combustibil lichid derivat din petrol, inclusiv acei combustibili definiţi în standardul român SR EN ISO 8217 destinaţi a fi utilizaţi la bordul navelor, precum şi orice combustibil lichid derivat din petrol destinat a fi utilizat la bordul navelor pentru navigaţia interioară prevăzute la art. 2 pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările ulterioare, sau la bordul ambarcaţiunilor de agrement, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, când navele respective se află pe mare;".
   2. La articolul 4, litera m) se abrogă.
   3. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se abrogă.
   4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se abrogă.
   5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 14. - Eşantionarea începe la data la care intră în vigoare limita aplicabilă privind conţinutul maxim de sulf al combustibilului. Aceasta se efectuează cu o frecvenţă suficientă, în cantităţi suficiente, astfel încât eşantioanele să fie reprezentative pentru combustibilul verificat şi pentru combustibilul utilizat de nave pe perioada în care acestea se află în zona maritimă, respectiv în porturile româneşti."
   6. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) numărul inspecţiilor făcute la nave, potrivit raportării făcute de Autoritatea Navală Română;".
   7. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Utilizatorii de combustibili lichizi, exclusiv cei de combustibili marini, sunt obligaţi să raporteze trimestrial Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pe suport hârtie şi electronic, informaţii privind cantităţile totale de combustibili lichizi utilizate."
   8. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Utilizatorii de combustibili lichizi, inclusiv cei de combustibili marini, sunt obligaţi să permită laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare produs sau organismelor de inspecţie independente, recunoscute de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, eşantionarea de combustibili lichizi."
   9. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (1) şi la art. 22 alin. (1) lit. b) şi c) pentru combustibilii lichizi utilizaţi la bordul navelor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Navale Române.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) pentru nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (5), art. 8 şi 10 şi la art. 22 alin. (1) lit. c) pentru combustibilii lichizi utilizaţi în alte scopuri decât cei utilizaţi la bordul navelor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri."
   10. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*
    Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 121 din 11 mai 1999, modificată şi completată prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 191 din 22 iulie 2005, precum şi prevederile art. 2 din Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi la navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009."
   11. În cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri".
   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 în 29 mai 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                      Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Borbely Karoly,
secretar de stat
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
    Bucureşti, 2 decembrie 2010.
    Nr. 1.197.