romana
engleza

 

 ELIBERAREA CARNETULUI DE MARINAR

Înmatricularea personalului navigant român şi eliberarea carnetului de marinar pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar se efectuează de ANR prin serviciul înmatriculări şi certificare personal navigant maritim.

Cazurile pentru care se eliberează carnet de marinar sunt:

1. solicitantul este posesorul unui certificat de competenţă vechi şi cere reînmatricularea şi reconfirmarea certificatului de competenţă;
2. solicitantul îndeplineşte condiţiile de acordare a certificatului de competenţă prin examen sau din oficiu;
3. solicitantul este posesorul unui carnet de serviciu şi al unui document de atestare  în termen de valabilitate şi solicita eliberarea certificatului de competenţă;
4. solicitantul urmează să facă parte din personalul navigant auxiliar.

Documentele necesare sunt următoarele:

În plus pentru funcţiile auxiliare:

 Actele se vor prezenta şi în original.

 

PRESCHIMBAREA CARNETULUI DE MARINAR 

Preschimbarea carnetului de marinar se efectuează pentru deţinătorii de certificate de competenţă numai dacă acestea sunt în termen de valabilitate sau îndeplinesc condiţiile de acordare a valabilităţii (cu excepţia funcţiilor auxiliare).

Preschimbarea carnetului de marinar se face în cazul deteriorării sau epuizării rubricilor documentului.

Documentele necesare preschimbării carnetul de marinar sunt următoarele:

Actele se vor prezenta şi în original.

PRELUNGIREA VALABILITATII CARNETULUI DE MARINAR

Prelungirea valabilităţii carnetului de marinar se face în baza avizului medico-psihologic emis de cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale ale ministerului, cu verificarea condiţiei de valabilitate a certificatului de competenţă (cu excepţia funcţiilor auxiliare) deţinut.

În cazul în care solicitantul este deţinătorul mai multor certificate de competenţă valabile şi prezintă aviz medical numai pentru o funcţie, prelungirea carnetului de marinar se face cu restricţie, respectiv numai pe funcţia certificatului de competenţă pentru care a fost emis avizul medical.

Operaţiunea de prelungire a valabilităţii se poate efectua la compartimentul de specialitate în baza cererii. După verificarea îndeplinirii prevederilor legale solicitantul va achita contravaloarea operaţiunii, va prezenta chitanţa, persoana desemnată din cadrul compartimentului de specialitate va adnota avizul medical la rubrica alocată din carnetul de marinar, va prelungi valabilitatea acestuia şi va opera în foaia matricolă (registrul matricol şi baza electronică) operaţiunea, numărul procesului verbal şi data efectuării vizitei medicale, după care va aplica ştampila unităţii.

Valabilitatea carnetului de marinar se va acorda pentru o perioadă de maxim doi ani în funcţie de valabilitatea vizitei medicale.

 

ELIBERARE DUPLICAT CARNET DE MARINAR

Eliberarea unui duplicat de pe carnetul de marinar se face în cazul pierderii documentului, cu declararea împrejurărilor care au determinat-o, după completarea declaraţiei de pierdere (FO8ECPN05), cu verificarea înscrisurilor din foaia matricolă şi foaia electronică a valabilităţii acestuia şi achitarea contravalorii contravenţiei conform legislaţiei în vigoare.

Documentele necesare eliberării unui duplicat sunt următoarele:

 

ÎNSCRIEREA STAGIULUI DE IMBARCARE PE FOAIA MATRICOLA

Pentru înscrierea stagiului de îmbarcare (perioada de timp în care a fost efectuat un serviciu la bordul navei) în foaia matricolă, solicitantul se va prezenta la compartimentul de specialitate (Constanţa, Galaţi) sau la o căpitănie de port nominalizată de ANR, la persoana desemnată să efectueze această operaţiune, cu următoarele documente:

Pentru timonierii şi motoriştii care navigă la bordul navelor maritim-portuare, adnotarea perioadei de îmbarcare se va face numai cu prezentarea unei copii după cartea de muncă.

Adeverinţa de stagiu de îmbarcare în original pentru ofiţerii maritimi aspiranţi se vizează şi de instituţia de învăţământ unde aceştia sunt studenţi.

După ce solicitantul a achitat contravaloarea operaţiunii, persoana desemnată din cadrul compartimentului de specialitate va înscrie stagiul în foaia matricolă din registrul de înmatriculare şi evidenţă, precum şi în foaia electronică, va semna şi va aplica ştampila instituţiei la rubrica corespunzătoare din carnetul de marinar.

Nu se vor efectua operaţiunile de înscriere stagiu de îmbarcare persoanelor care în perioada de îmbarcare deţineau certificate de competenţă/documente de atestare expirate. În cazul în care certificatele de competenţă/documentele de atestare au expirat în timpul voiajului, stagiul de îmbarcare se va înscrie până la data valabilităţii acestora.

Nu se vor efectua operaţiunile de înscriere stagiu de îmbarcare persoanelor deţinătoare de certificate de competenţă maritim portuare (ofiţer şi căpitan maritim portuar, ofiţer şi şef mecanic maritim portuar) care prestează servicii pe nave sub pavilion străin.

Comunicările referitoare la operaţiunile de înscriere a stagiilor de îmbarcare efectuate de către compartimentul de specialitate, altul decât cel unde este înmatriculat personalul navigant sau de către persoanele desemnate din cadrul căpităniilor de port nominalizate de ANR, se transmit pentru a fi înscrise în foaia matricolă la compartimentul de specialitate unde este înmatriculat.

 

sus

 

 

ELIBERARE CERTIFICAT DE COMPETENTA

 Eliberarea certificatului de competentă se efectuează de ANR prin Serviciul Inmatriculări si certificare personal navigant maritim.

Cazurile pentru care se eliberează certificat de competentă sunt:

1. solicitantul este posesorul unui carnet de marinar vechi si cere reînmatricularea si reconfirmarea certificatului de competentă;
2. solicitantul îndeplineste conditiile de acordare a certificatului de competentă prin examen sau din oficiu;
3. posesorul unui certificat de competentă în termen de valabilitate solicită eliberarea unui certificat de competentă inferior, inclus pe linia directă a promovării;
4. solicitantul este posesorul unui carnet de serviciu si al unui document de atestare  în termen de valabilitate si solicita înmatricularea si eliberarea certificatului de competentă.

Documentele necesare eliberării certificatului de competentă sunt următoarele:

În plus pentru cei care detin carnete de serviciu o copie legalizată după acesta. 

Actele se vor prezenta si în original.

PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE COMPETENTA

Preschimbarea certificatului de competentă se face ca urmare a deteriorării sau epuizării rubricilor documentului;

Preschimbarea certificatului de competentă necesită următoarele documente:

Persoana desemnată înscrie valabilitatea certificatului de competentă la rubrica din cererea tipizată.

În cazul în care trebuie prelungită valabilitatea certificatul de competentă, se verifică stagiul din foaia electronică si trebuie să prezinte în plus:

Actele se vor prezenta si în original.

 

PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE COMPETENTA

Prelungirea se face în cazul expirării valabilitătii certificatului de competentă detinut dacă solicitantul îndeplineste conditia de continuitate a competentei profesionale, respectiv:

1.  a efectuat un stagiu de îmbarcare de cel putin 12 luni în ultimii 5 ani pe functia corespunzătoare înscrisă în certificatul de competentă,
sau
2.  a promovat un test de evaluare a competentei, specific functiei înscrise în certificat,
sau
3.  a absolvit un curs aprobat de reconfirmarea competentei specific functiei înscrise în certificat.

Posesorul unui certificat de competentă în termen de valabilitate poate solicita eliberarea sau prelungirea oricărui certificat de competentă inferior aflat pe linia directă a promovării.

Valabilitatea certificatul de competentă este de maxim 5 ani si se acordă astfel:

Prelungirea valabilitătii certificatului de competentă se face în baza următoarelor documente:

Actele se vor prezenta si în original.

 

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT DE PE CERTIFICATUL DE COMPETENTA

Eliberarea unui duplicat de pe certificatul de competentă se face în cazul pierderii documentului, cu declararea împrejurărilor care au determinat-o, după completarea declaratiei de pierdere (FO8ECPN05), cu verificarea înscrisurilor din foaia matricolă si foaia electronică a valabilitătii acestuia.

Documentele necesare eliberării unui duplicat sunt următoarele:

În cazul în care trebuie prelungită valabilitatea certificatul de competentă, se verifică stagiul din foaia electronică si trebuie să prezinte în plus:

Actele se vor prezenta si în original.

 

sus

 

ATESTATELE DE RECUNOSTERE SI AUTENTIFICAREA DOCUMENTELOR PERSONALULUI NAVIGANT

ATESTATUL DE RECUNOASTERE

Recunoasterea certificatelor de competentă emise de alte autorităti maritime se va face numai pe baza unui protocol de recunoastere pentru Statele semnatare ale Conventiei STCW altele decât Statele Membre ale Uniunii Europene sau recunoastere mutuală pentru Statele Membre ale UE.

Pentru navigatorii care prezintă pentru recunoastere certificate de competentă nivel managerial, ANR va verifica dacă acestia posedă cunostinte corespunzătoare referitoare la legislatia în domeniul navigatiei maritime a României pentru functiile la care se solicită recunoasterea pentru efectuarea serviciului la bordul navelor care arborează pavilion român.

Nu vor fi recunoscute certificatele de competentă emise de/sau sub autoritatea unui stat care nu este parte la Convenția STCW.

Nu vor fi acceptate ca bază pentru recunoastere, atestatele de recunoastere a unui certificat de competentă emise anterior, conform Regulii I/10, de către o administratie sau autoritate maritimă a unui alt Stat Parte la Conventia STCW. ANR va transmite, la solicitarea celor abilitati, date cu privire la înscrisurile din atestatele de recunoastere sau copii după acestea, în conditiile legii.

Recunoasterea certificatului de competentă este autentificată prin emiterea unui atestat de recunoastere în baza următoarelor documente:

     

ELIBERAREA ATESTATULUI DE RECUNOASTERE

Modelul Si continutul atestatelor de recunoastere a unui certificat de competentă străin este cel aprobat prin Ordinul MTCT nr.1627/2006.
Eliberarea atestatului de recunoastere se face de către Serviciul ÎCPNM în baza dosarului aprobat.

Perioada de valabilitate a unui atestat de recunoastere nu va fi mai mare de 5 ani si în nici un caz mai mare decât perioada de valabilitate a certificatului de competentă pe care îl recunoaste.

Preschimbarea unui atestat de recunoastere se face în cazul deteriorării acestuia sau la solicitarea navigatorului. La preschimbare se eliberează un nou atestat de recunoastere cu anularea celui emis anterior, aplicându-se aceleasi proceduri ca la eliberare, inclusiv tarifarea.

Eliberarea unui duplicat de pe atestatul de recunoastere se face în cazul pierderii documentului, cu declararea împrejurărilor care au determinat-o, după completarea declaratiei de pierdere (FO8ECPN05), cu verificarea înscrisurilor din foaia matricolă si foaia electronică a valabilitătii acestuia.

Documentele necesare eliberării unui duplicat sunt următoarele:

Operatiunea se tarifează conform legislatiei în vigoare.

AUTENTIFICAREA DOCUMENTELOR PERSONALULUI NAVIGANT

a) La solicitarea scrisă a navigatorului sau la solicitarea scrisă a unui armator/companii/societăti de crewing

Eliberarea unei adeverinte care confirmă  autenticitatea documentelor personalului navigant emise de către ANR, necesită următoarele documente:

În cazul operatiunilor pentru care se cere prezentarea de copii legalizate, acestea pot fi prezentate în original însotit de copii, urmând ca persoana desemnată din cadrul compartimentului de specialitate să le confrunte cu originalul să aplice stampila “conform cu originalul” (folosita numai în cadrul serviciului), să dateze si să semneze pentru operatiunea efectuată, după ce în prealabil solicitantul a achitat tariful legal.                       

Documentul astfel întocmit se înmânează pe bază de semnătură solicitantului.

b) La solicitarea prin e-mail si/sau fax a autoritătilor competente ale celorlalte State Membre ale UE si ale Statelor terte cu care ANR a semnat protocoale de recunoastere 

Sunt necesare următoarele documente:

 

sus

 

ATESTATELE DE CONFIRMARE SI CERTIFICATELE DE SPECIALIZARE

ATESTATUL DE CONFIRMARE

Atestatul de confirmare se eliberează pentru personalul navigant maritim posesor de certificate de competentă ce intră sub incidenta Conventiei STCW,  conform Ordinul MTCT nr.1627/2006 pentru posesorul unui certificat de operator GMDSS precum si pentru posesorii de:

Atestatul de confirmare este un document separat care poartă un număr de serie unic si care are formatul similar cu cel prevăzut în paragraful 2, Sectiunea A - I/2 din Codul STCW.

Functia pe care detinătorul unui brevet este autorizat să o execute la bordul navei va fi indicată prin atestatul de confirmare. La bordul navei trebuie să fie disponibil si certificatul de competentă în forma originală.

Perioada de valabilitate a unui atestat de confirmare nu va fi mai mare de 5 ani si se acordă de la data celui mai vechi curs IMO obligatoriu impus de Conventia STCW. Perioada de valabilitate a atestatului de confirmare nu poate fi mai mare decât cea a certificatului de competentă pe care îl confirmă.

ANR va transmite, la solicitarea celor abilitați, date cu privire la înscrisurile din atestatele de confirmare sau copii după acestea, în conditiile legii.

 

ELIBERAREA ATESTATULUI DE CONFIRMARE A CERTIFICATULUI DE COMPETENTA 

Actele necesare eliberării atestatului de confirmare sunt următoarele:

Atestatul pentru functia de operator GMDSS se eliberează în baza următoarelor documente:

În cazul operatiunilor pentru care se cere prezentarea de copii legalizate, acestea pot fi prezentate si în copii urmând a fi verificate si semnate pentru “conformitate cu originalul” de către persoana desemnată care primeste documentele în cadrul operatiunii respective, după ce în prealabil solicitantul a achitat tariful legal.

Valabilitatea atestatului de confirmare a competentei este de maxim 5 ani de la data absolvirii celui mai vechi curs IMO obligatoriu dar nu mai mare decât valabilitatea certificatului de competentă. 

PRESCHIMBAREA SAU PIERDEREA ATESTATULUI DE CONFIRMARE

Preschimbarea unui atestat de confirmare se face în cazul deteriorării acestuia sau la solicitarea navigatorului. La preschimbare se eliberează un nou atestat de confirmare cu anularea celui emis anterior, aplicându-se aceleasi proceduri ca la eliberare, inclusiv tarifarea.

Eliberarea unui duplicat de pe atestatul de recunoastere se face în cazul pierderii documentului, cu declararea împrejurărilor care au determinat-o, după completarea declaratiei de pierdere (FO8ECPN05), cu verificarea înscrisurilor din foaia matricolă si foaia electronică a valabilitătii acestuia.

Documentele necesare eliberării unui duplicat sunt următoarele:

Operatiunea se tarifează conform legislatiei în vigoare.

 

 

CERTIFICATUL DE SPECIALIZARE

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SPECIALIZARE

Certificatul de specializare se eliberează conform OMTCT nr.1627/2006 pentru personalul navigant maritim care a efectuat  cursurile de:

I. Perioada de valabilitate a unui certificat de familiarizare tancuri nu va fi mai mare de 5 ani si este limitată de data valabilitătii cursului respectiv.

Acordarea unui nou certificat de familiarizare tancuri se face în următoarele conditii:

II. Perioada de valabilitate a unui certificat de specializare tancuri petroliere/tancuri transportoare de produse chimice/ tancuri transportoare de gaze lichefiate nu va fi mai mare de 5 ani si se acordă de la data efectuării cursului respectiv, cu conditia de a avea cursul de familiarizare tancuri efectuat la CERONAV si certificat familiarizare tancuri eliberat ANR .

III. Perioada de valabilitate a unui certificat de bărci rapide de salvare nu va fi mai mare de 5 ani si se acordă de la data efectuării cursului respectiv.

Documentele necesare eliberării certificatelor de specializare sunt următoarele:

 

PRESCHIMBAREA SAU PIERDEREA CERTIFICATULUI DE SPECIALIZARE

Preschimbarea unui certificatului de specializare se face în cazul deteriorării acestuia. La preschimbare se eliberează un nou certificatului de specializare cu anularea si returnarea celui emis anterior, aplicându-se aceleasi proceduri ca la eliberare, inclusiv tarifarea.

Eliberarea unui duplicat de pe atestatul de recunoastere se face în cazul pierderii documentului, cu declararea împrejurărilor care au determinat-o, după completarea declaratiei de pierdere (FO8ECPN05), cu verificarea înscrisurilor din foaia matricolă si foaia electronică a valabilitătii acestuia.

Documentele necesare eliberării unui duplicat sunt următoarele:

Operatiunea se tarifează conform legislatiei în vigoare

 

 

sus

 

PROTOCOALE SEMNATE DE ANR CONFORM STCW 1978 /95 SI MSC 950/2000


Protocoale de recunoastere a certificatelor de competenta romanesti:

1. Antigua & Barbuda – Department of Marine Services and Merchant Shipping*
2. Olanda – Ministry of Transports, Public Works and Water Management *
3. Liberia – Bureau of Maritime Affairs*
4. Marshall Island – Office of Maritime Administrator*
5. Bahamas – Bahamas Maritime Authority*
6. Rep. Vanuatu – Deputy Commissioner of Maritime Affairs*
7. Barbados – Barbados Ships’ Registry*
8. Commonwealth of Dominica – Maritime Administration*
9. Panama – Panama Maritime Authority*
10. Germania – Maritime Authority of The Federal Republic of Germany*
11. Franta – Ministere de L’Equipment, des Transports et du Logement*
12. Belize – International Merchant Marine Registry of Belize*
13. Isle of Man – Marine Administration*
14. Luxembourg – Commissariat aux affaires Maritimes*
15. Norvegia – Norwegian Maritime Directorate*
16. Japonia – International Affairs, Seafarers Policy Division, Maritime Bureau
17. Portugalia- Instituto Portuario e dos Transportes Maritimos
18. Cambodgia – Ministry of Public Works and Transport*
19. St. Vincent and the Grenadines – St. Vincent and the Grenadines Maritime Administration
20. Vietnam- Vietnam Maritime Administration
21. St. Kitts & Nevis – St. Kitts and Nevis International Ship Registry
22. New Zealand – Maritime New Zealand
23. Republica Serbia – Ministry for Infrastructure, Sector for Waterborne Transport and Safety of Navigation


Protocoale de recunoastere reciproca:

1. Hong Kong – Marine Department*
2. Singapore – Maritime and Port Authority of Singapore*
3. United Kingdom – Maritime and Coast Guard Agency*
4. Italia – Ministerio delle Infrastrutture e dei Transporti*
5. Federatia Rusa – Ministry of Transport of the Russian Federation*
6. Philipine – Maritime Training Council*
7. Australia – Australian Maritime Safety Authority*
8. Ukraina – Inspectorate for Training and Certification for Seafarers*
9. Polonia – Ministry of Infrastructure*
10. Malaiezia – Marine Department*
11. Grecia– Ministry of Mercantile Marine*
12. Malta – Malta Maritime Authority*
13. Indonezia – Directorate General of Sea Communication*
14. Turcia – Undersecretariat for maritime affairs*
15. South Africa – South African Administration
16. Georgia – Maritime Transport Administration
17. Cipru – Department of Merchant Shipping
18. Belgia – Directorate-General Maritime Transport
19. Iordan – Jordan Maritime Authority

 

sus


LOCATII SI PERSOANE DE CONTACT

Directia de Certificare si Examinari Personal Navigant
Director: Liviu Grigore
Tel: 0372/419808, int.1156
E-mail: lgrigore@rna.ro

Serviciul Înmatriculare si Certificare Personal Navigant Maritim
Persoana de contact: Ioan Pana
Tel: 0372/419808, int.1252; 0372/754352
E-mail: ipana@rna.ro

Serviciul Înmatriculare si Certificare Personal Navigant Fluvial
Sediul: CZ Galati, str.Domneasca, nr.40, bl.5U1-5U2, Galati
Persoana de contact: Nucu Aurelian Stefanescu
Tel: 0236/46.05.38
Fax: 0236/46.05.38
E-mail: astefanescu@rna.ro

Serviciul Examinari si Confirmari STCW
Persoana de contact: Catalina Coval
Tel: 0372/419808, int.1253; 0372/754353
E-mail: ccoval@rna.ro

Compartiment Autorizari Crewing
Persoana de contact: Alina Tudor
Tel: 0372/419808, int.1157; 0372/419857
E-mail: atudor@rna.ro


Pagina actualizata la 27.01.2014

| Flash Player | Adobe Reader |                      Copyright 2008 - Autoritatea Navala Romana                     | Home | Contact|                    Webmaster - Iulia Ionel