romana
engleza

LEGISLATIE IN DOMENIUL SIGURANTEI MARITIME


ACQUIS-UL COMUNITAR IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Totalitatea normelor juridice ce reglementeaza activitatea institutiilor UE, actiunile si politicile comunitare formeaza Acquis-ul comunitar.

Acquis-ul comunitar consta în:

În conformitate cu Tratatul CEE, exista cinci tipuri de acte cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, în principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, în cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat: regulamente, directive, decizii, recomandari si opinii. Pe lânga acestea, practica institutionala a dezvoltat si alte acte nementionate în Tratat: avize, acorduri, rezolutii, programe, concluzii.

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm

Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare:

Pentru cautarea acquis-ului comunitar pe capitole cea mai utila facilitate este indexul alfabetic al directorului de legislatie (cuprinde 20 de capitole, împartite cel putin pe subcapitole).
La momentul aderarii României la Uniunea Europeana (1 ianuarie 2007), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat o editie speciala care cuprinde traducerea acquis-ului comunitar în limba româna
Cei interesati pot accesa baza de date a Institutului European din România, care cuprinde traducerile în limba româna ale actelor comunitare, realizate pâna în acest moment: http://80.96.220.95/start.htm

 

sus

 

REGULAMENTE SI DECIZII UE APLICABILE DOMENIULUI DE ACTIVITATE ANR

Decizia Comisiei din 29 iulie 1977 privind stabilirea listei căilor maritime navigabile pentru aplicarea Directivei 76/135 CEE a Consiliului…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 954/79 din 15 mai 1979 privind ratificarea de către statele membre sau aderarea la Convenţia Naţiunilor Unite asupra unui Cod de conduită al conferinţelor maritime….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro -http://80.96.220.95/pdf/31979R0954.PDF

Regulamentul nr. 2919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 1985 privind stabilirea condiţiilor de acces la regimul rezervat prin Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin a navelor care aparţin navigaţiei pe Rin…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2930/86 din 22 septembrie 1986 care defineşte caracteristicile navelor de pescuit….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro -http://80.96.220.95/pdf/31986R2930RO_IER.pdf

Regulamentul Consiliului (CE) NR.3259/94 de amendare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.2930/86 din 22 septembrie 1986 care defineşte caracteristicile navelor de pescuit

Decizia Comisiei din 20.03.1995 privitoare la implementarea Anexei Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2930/ 86 din 22 septembrie 1986 care defineşte caracteristicile navelor de pescuit….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/31995D0084-RO.doc

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 4060/89 din 21.12.1989 privind eliminarea controalelor efectuate la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/31989R4060.pdf

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3921/91 din 16.12.1991 privind condiţiile în care companiile de transport nerezidente pot transporta mărfuri sau pasageri pe căile navigabile interioare ale statelor membre….Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu/DDProvView.do?vol=false&dd_lng=RO&rep=07

Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulaţii a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim)- …. Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int- http://eur-lex.europa.eu/Result.do?mode=DD_PROV&RechType=RECH_repertoire&dd_lng=RO&rep=07.30.30.00&PgSize=10&page=1

REGULAMENTUL (CEE) nr. 3912/92 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 1992 privind controalele efectuate în interiorul Comunităţii în domeniul transporturilor rutiere şi transporturilor pe căile navigabile interioare efectuate cu mijloace de transport înmatriculate sau puse în circulaţie într-un stat terţ .... Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/31992R3912-RO.doc

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2158/93 din 28 iulie 1993 privind aplicarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi la Convenţia internaţională din 1973 privind prevenirea poluării de către nave, în sensul Regulamentului Consiliului (CEE) …. Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int- http://eur-lex.europa.eu/Result.do?mode=DD_PROV&RechType=RECH_repertoire&dd_lng=RO&rep=07.30.30.00&PgSize=10&page=1

Regulamentul (CE) nr. 2978/94 al Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind punerea în aplicare a Rezoluţiei OMI A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului cisternelor pentru balast de la bordul petrolierelor cu balast separat….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/31994R2978.pdf

REGULAMENTUL nr. 1356/96/CE AL CONSILIULUI din 8 iulie 1996 privind normele comune aplicabile transportului de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare între statele membre în vederea instituirii libertăţii de a furniza aceste servicii de transport.... Traducere luată de pe site-ul Institutului European din Romania, www.ier.ro - http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/31996R1356-RO.doc

Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Decizia Comisiei din 30 septembrie 1996 privind publicarea listei organizaţiilor recunoscute, notificate de statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/Ce al Consiliului…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Decizia Comisiei din 22 septembrie 2000 privind aplicarea articolului 3 alineatul 3 litera (e) din Directiva 1999/3/CE la echipamentele hertziene care intră sub incidenţa acordului regional privind serviciile de radiotelefonie în navigaţia interioară…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 417/2002 din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu coca simplă şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) 2978/94….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/32002R0417.pdf

Decizia 1346/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 de modificare a Deciziei 1692/96/CE privind porturile maritime, porturile interioare şi terminalele intermodale, precum şi proiectul nr. 8 din anexa III... Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2099/2002 din 5 noiembrie 2002 privind înfiinţarea Comitetului Mări sigure şi prevenirea poluării de către nave (COSS) şi amendarea Regulamentelor privind siguranţa maritima şi prevenirea poluării de către nave….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro -http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/32002R2099-RO.doc

Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0782:EN:NOT

Decizia Comisiei din 11 iunie 2003 de înfiinţare a unui grup de experţi în vederea consilierii Comisiei cu privire la o strategie de prevenire a accidentelor din sectorul transporturilor...Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 1726/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă- Traducere luată de pe siteul Institutului European Român: http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/32003R1726-RO.doc

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2003 privind cerinţele esenţiale pentru echipamentele de radiocomunicaţii maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi participării la Sistemul global de salvare şi siguranţă pe mare (GMDSS)... Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31.03.2004 privind întărirea securităţii navelor şi a facilităţilor portuare….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/32004R0725.pdf

Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind transferul navelor de mărfuri şi de pasageri de la un registru la altul în cadrul Comunităţii şi care abrogă Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 613/91….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/32004R0789.pdf

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2172/2004 din 17 decembrie 2004 care amendează Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.417/2002 privind introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativităţii corpului dublu sau aplicarea unor cerinţe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro -http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/32004R2172-RO.doc

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 884/2005 din 10.06.2005 pentru stabilirea procedurilor de efectuare a inspecţiilor de către Comisie, în domeniul securităţii maritime….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/32005R0884.pdf

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2006 privind implementarea Codului internaţional de management al siguranţei în cadrul Comunităţii şi abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3051/95….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro - http://80.96.220.95/pdf/32006R0336

Regulamentul (CE) nr. 1419/2006 al Consiliului din 25 septembrie 2006 de abrogare a Regulamentului CEE nr. 4056/86 de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a dispoziţiilor articolelor 85 şi 86 din tratatul transportului maritim şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1/2003 în sensul extinderii domeniului de aplicare al acestuia pentru a include cabotajul şi serviciile tramp internaţionale….Traducere luată de pe site-ul Institutului European din România, www.ier.ro -http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/RO/32006R1419-RO.doc

Regulamentul (CE) nr. 93/2007 al Comisiei din 30 ianuarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unui Comitet pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave (COSS)…Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 414/2007 al Comisiei din 13 martie 2007 privind orientările tehnice pentru planificarea, punerea în aplicare şi utilizarea operaţională a serviciilor de informaţii fluviale (RIS) menţionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii … Traducere luată de pe site-ul UE, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:105:SOM:RO:HTML

Regulamentul (CE) nr. 415/2007 al Comisiei din 13 martie 2007 privind specificaţiile tehnice pentru sistemele de urmărire şi reperare a navelor menţionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii…Traducere luată de pe site-ul UE, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:105:SOM:RO:HTML

Regulamentul (CE) nr. 416/2007 al Comisiei din 22 martie 2007 privind specificaţiile tehnice ale notificărilor transmise comandanţilor de nave menţionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii…Traducere luată de pe site-ul UE, -http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:105:SOM:RO:HTML

Regulamentul (CE) nr. 1490/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2007 de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 954/79 al Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la codul de conduită pentru conferinţele maritime sau aderarea acestor state la convenţie Text cu relevanţă pentru SEE...Traducere luată de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 181/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 de stabilire a anumitor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacita?ii flotelor comunitare în vederea promovarii transportului pe caile navigabile interioare... Traducere luata de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul CE 324/2008 de stabilire a procedurilor revizuite de desfasurare a inspectiilor desfasurate de Comisie in domeniul securitatii maritime

Regulamentul (CE) nr. 536/2008 al Comisiei din 13 iunie 2008 de stabilire a modalitatilor de aplicare a articolului 6 alineatul (3) si a articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European si al Consiliului privind interzicerea compusilor organostanici pe nave si de modificare a acestuia... Traducere luata de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 540/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea Codului International de Management al Sigurantei pe teritoriul Comunitatii în ceea ce priveste formatele sau modelele... Traducere luata de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 755/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarii profesionale….Traducere luata de pe site-ul UE, www.europa.eu.int -http://eur-lex.europa.eu

Regulamentul (CE) nr. 755/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarii profesionale Text cu relevanta pentru SEE

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevazute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveste procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea întâi

Decizia Comisiei 83 din 23 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste sistemul OMI de numere unice de identificare ale companiilor si ale proprietarilor înregistrati

Decizia Comisiei 240 din 4 martie 2009 de autorizare a statelor membre sa adopte anumite derogari în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de marfuri periculoase

Decizia Comisiei 354 din 30 martie 2009 privind prelungirea recunoasterii comunitare limitate a Hellenic Register of Shipping (HRS)

Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor (reformare), publicat în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 (face parte din pachetul ERIKA III) Data intrarii în vigoare: 17.06.2009

Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind raspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, publicat în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 (face parte din pachetul ERIKA III) Data intrarii în vigoare: 29.05.2009 Data aplicarii: data intrarii în vigoare, pentru Comunitate, a Conventiei de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 2002, dar, în orice caz, nu mai târziu de 31 decembrie 2012

Decizia Comisiei 491 din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide daca performanta unui organism care actioneaza în numele unui stat de pavilion poate fi considerata o amenintare inacceptabila pentru siguranta si mediu

Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevazute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveste procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra

Decizia Comisiei Nr. 584/2009 din 31 iulie 2009 de instituire a Grupului director la nivel înalt privind SafeSeaNet

Regulamentul (CE) nr. 169/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea regulilor de concurenta transporturilor feroviare, rutiere si pe caile navigabile interioare (versiune codificata) (Text cu relevanta pentru SEE)

Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii si practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consortii) (versiune codificata)

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a unor acte care fac obiectul procedurii mentionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveste procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a doua

2009/46/CE: Decizia Comisiei din 19 decembrie 2008 privind scutirea anumitor servicii din sectorul postal din Suedia de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale [notificata cu numarul C(2008) 8409] (Text cu relevanta pentru SEE)

Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei din 28 septembrie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii si practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consortii) publicat in Jurnalul Oficial L 256 , 29/09/2009 p. 0031 - 0034

Decizia Comisiei 2009/728/CE din 30 septembrie 2009 privind prelungirea nelimitata a recunoasterii comunitare acordate Registrului Naval Polonez Text cu relevanta pentru SEE

Regulamentul (CE) nr. 923/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program Marco Polo de acordare a asistentei financiare comunitare pentru îmbunatatirea performantelor de mediu ale sistemului de transport de marfuri ( Marco Polo II ) Text cu relevanta pentru SEE

Decizia Consiliului din 26 octombrie 2009 privind încheierea unui protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de alta parte (2009/825/CE), publicata în JOUE seria L nr. 294 din 11.11.2009

REGULAMENTUL (CE) NR. 1163/2009 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind accelerarea introducerii cerintelor referitoare la coca dubla sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu coca simpla

REGULAMENTUL (UE) NR. 1227/2009 AL CONSILIULUI din 15 decembrie 2009 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1859/2005 de impunere a unor masuri restrictive împotriva Uzbekistanului

Regulamentul (UE) nr. 164/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010 privind specificatiile tehnice pentru raportarea electronica a navelor în navigatia interioara mentionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile de informatii fluviale (RIS) armonizate pe caile navigabile interioare de pe teritoriul Comunitatii, publicat în JOUE seria L nr. 57 din 06.03.2010

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor (reformare), publicata în JOUE seria L nr. 74 din 22.03.2010

Decizia Comisiei din 19 martie 2010 privind conditiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvente radio pentru exploatarea serviciilor de comunicatii mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeana (2010/166/UE), publicata în JOUE seria L nr. 72 din 20.03.2010

Decizia Comisiei din 25 martie 2010 de autorizare a statelor membre sa adopte anumite derogari în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de marfuri periculoase (2010/187/UE), publicata în JOUE seria L nr. 83 din 30.03.2010

Regulamentul (UE) nr. 428/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de punere în aplicare a articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind inspectiile extinse ale navelor, publicat în JOUE seria L nr. 125 din 21.05.2010 (directiva 2009/16/CE privind controlul statului portului face parte din pachetul ERIKA III) Data intrarii în vigoare: 10.06.2010 Data aplicarii: 01.01.2011

Decizia Comisiei din 28 iunie 2010 privind recunoasterea Israelului în materie de educatie, formare si certificare a navigatorilor în vederea recunoasterii certificatelor de competenta (2010/361/UE), publicata în JOUE seria L nr. 161 din 29.06.2010 Data intrarii în vigoare: data notificarii sale catre statele membre.

Decizia Comisiei din 28 iunie 2010 privind recunoasterea Algeriei în materie de educatie, formare si certificare a navigatorilor în vederea recunoasterii certificatelor de competenta (2010/363/UE), publicata în JOUE seria L nr. 163 din 30.06.2010 Data intrarii în vigoare: data notificarii sale catre statele membre.

Regulamentul (UE) nr. 801/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 privind aplicarea articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste criteriile privind statul de pavilion, publicat în JOUE seria L nr. 241 din 14.09.2010 Data intrarii în vigoare: 04.10.2010 Data aplicarii: 01.01.2011

Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 de punere în aplicare a articolului 10 alineatul (3) si a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta companiei, publicat în JOUE seria L nr. 241 din 14.09.2010 Data intrarii în vigoare: 04.10.2010 Data aplicarii: 01.01.2011

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2010 privind recunoasterea Sri Lanka în materie de educatie, formare si certificare a navigatorilor în vederea recunoasterii certificatelor de competenta (2010/704/UE), publicata în JOUE seria L nr. 306 din 23.11.2010 Data intrarii în vigoare: 13.12.2010

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2010 privind retragerea recunoasterii Georgiei în materie de educatie, formare si certificare a personalului navigant maritim în vederea recunoasterii certificatelor de competenta (2010/705/UE), publicata în JOUE seria L nr. 306 din 23.11.2010 Data intrarii în vigoare: 13.12.2010

Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care calatoresc pe mare si pe cai navigabile interioare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, publicat în JOUE seria L nr. 334 din 17.12.2010

Decizia Comisiei nr. 2010/769/UE din 13 decembrie 2010 privind stabilirea criteriilor pentru utilizarea de catre navele transportatoare de gaz natural lichefiat a metodelor tehnologice ca alternativa la utilizarea combustibililor marini cu continut redus de sulf care respecta cerintele articolului 4b din Directiva 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea continutului de sulf din anumiti combustibili lichizi, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la continutul de sulf al combustibililor marini, publicata în JOUE seria L nr. 328 din 14.12.2010

Decizia Comisiei Nr. 900 din 21.02.2011 de stabilire a formularului tip armonizat pentru rapoarte în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea Codului Interna?ional de Management al Siguran?ei pe teritoriul Comunitatii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului

Decizia Comisiei din 28 iunie 2011 privind recunoasterea Ecuadorului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a personalului navigant maritim (2011/385/UE), publicata în JOUE seria L nr. 170 din 30.06.2011

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 august 2011 privind recunoasterea Azerbaidjanului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a navigatorilor (2011/517/UE), publicata în JOUE seria L nr. 220 din 26.08.2011

Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui program de sustinere a continuarii dezvoltarii unei politici maritime integrate, publicat în JOUE seria L nr. 321 din 05.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1286/2011 al Comisiei din 9 decembrie 2011 de adoptare a unei metodologii comune de investigare a accidentelor si incidentelor maritime elaborate în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 328 din 10.12.2011

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 decembrie 2011 privind recunoasterea Republicii Capului Verde în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a navigatorilor (2011/821/UE), publicata în JOUE seria L nr. 327 din 09.12.2011

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 decembrie 2011 privind recunoasterea Bangladesh-ului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a navigatorilor (2011/822/UE), publicata în JOUE seria L nr. 327 din 09.12.2011

Decizia Autoritatii AELS de Supraveghere nr. 397/09/COL din 14 octombrie 2009 de modificare, pentru a saptezeci si doua oara, a normelor procedurale si de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol privind ajutoarele de stat pentru societatile de administrare a navelor, publicata în JOUE seria L nr. 318 din 01.12.2011

Declaratie politica comuna din 28 septembrie 2011 a statelor membre si a Comisiei privind documentele explicative (2011/C 369/02), publicata în JOUE seria C nr. 369 din 17.12.2011

Declaratie politica comuna din 27 octombrie 2011 a Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei privind documentele explicative (2011/C 369/03), publicata în JOUE seria C nr. 369 din 17.12.2011

Decizia Consiliului din 12 decembrie 2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, cu exceptia articolelor 10 si 11 din acesta (2012/22/EU), publicata în JOUE seria L nr. 8 din 12.01.2012

Decizia Consiliului din 12 decembrie 2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, în ceea ce priveste articolele 10 si 11 din acesta (2012/23/EU), publicata în JOUE seria L nr. 8 din 12.01.2012

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 februarie 2012 privind recunoasterea RINA s.p.a (Registrul Naval Italian) în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigatie interioara (2012/64/UE), publicata în JOUE seria L nr. 33 din 04.02.2012


Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 februarie 2012 privind recunoasterea Registrului Naval Rus în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigatie interioara (2012/65/UE), publicata în JOUE seria L nr. 33 din 04.02.2012


Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 februarie 2012 privind recunoasterea Polski Rejestr Statków S.A. (Registrul Naval Polonez) în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigatie interioara (2012/66/UE), publicata în JOUE seria L nr. 33 din 04.02.2012


Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 februarie 2012 privind recunoasterea Ghanei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a personalului navigant maritim (2012/75/UE), publicata în JOUE seria L nr. 38 din 11.02.2012


Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 februarie 2012 privind recunoasterea Uruguayului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a personalului navigant maritim (2012/76/UE), publicata în JOUE seria L nr. 38 din 11.02.2012

Decizia delegata a Comisiei din 3 februarie 2012 de modificare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind raportarile statistice cu privire la transportul maritim de marfuri si pasageri (2012/186/UE), publicata în JOUE seria L nr. 101 din 11.04.2012

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 4 aprilie 2012 de autorizare a statelor membre sa adopte anumite derogari în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de marfuri periculoase (2012/188/UE), publicata în JOUE seria L nr. 101 din 11.04.2012

Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerintelor referitoare la coca dubla sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu coca simpla (reformare), publicat în JOUE seria L nr. 172 din 30.06.2012

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 802/2010 în ceea ce priveste performanta companiei, publicat în JOUE seria L nr. 347 din 15.12.2012

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 316 din 14.11.2012

Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicata în JOUE seria L nr. 312 din 10.11.2012

Directiva 2012/33/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea continutului de sulf din combustibilii marini, publicata în JOUE seria L nr. 327 din 27.11.2012

Directiva 2012/48/UE a Comisiei din 10 decembrie 2012 de modificare a anexelor la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicata în JOUE seria L nr. 6 din 10.01.2013

Directiva 2012/49/UE a Comisiei din 10 decembrie 2012 de modificare a anexei II la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicata în JOUE seria L nr. 6 din 10.01.2013

Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agentii Europene pentru Siguranta Maritima, publicat în JOUE seria L nr. 39 din 09.02.2013

Rectificare la „Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului” publicata în JOUE seria L nr. 32 din 01.02.2013

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronica a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat în JOUE seria L nr. 69 din 13.03.2013

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 mai 2013 de autorizare a statelor membre sa adopte anumite derogari în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de marfuri periculoase (2013/218/UE), publicata în JOUE seria L nr. 130 din 15.05.2013

Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind pozitia care urmeaza sa fie luata în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protectia mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a starii navei si în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranta maritima în ceea ce priveste modificarea Codului international de management al sigurantei, precum si modificarea capitolului III din Conventia SOLAS si a Codului international pentru siguranta navelor de mare viteza din 1994 si 2000 referitor la accesul în spatiile închise si exercitiile de salvare (2013/267/UE), publicata în JOUE seria L nr. 155 din 07.06.2013


Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind pozitia care urmeaza sa fie luata, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizatiei Maritime Internationale (OMI) în ceea ce priveste adoptarea anumitor coduri si a modificarilor aferente aduse anumitor conventii si protocoale (2013/268/UE), publicata în JOUE seria L nr. 155 din 07.06.2013

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 909/2013 al Comisiei din 10 septembrie 2013 privind specificatiile tehnice pentru sistemul de afisare a hartilor electronice si de informatii pentru navigatia interioara (sistemul ECDIS interior) mentionat in Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 258 din 28.09.2013

Directiva 2013/49/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicata în JOUE seria L nr. 272 din 12.10.2013

Decizia Comisiei din 12 august 2013 privind cerintele esentiale pentru echipamentele de radiocomunicatii maritime destinate utilizarii pe navele care nu intra sub incidenta Conventiei SOLAS si participarii la Sistemul mondial pentru caz de sinistru si pentru siguranta navigatiei pe mare (GMDSS) (2013/638/UE), publicata in JOUE seria L nr. 296 din 07.11.2013

Decizia nr. 120/2013 a Comitetului mixt al SEE din 14 iunie 2013 de modificare a Anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE, publicata in JOUE seria L nr. 318 din 28.11.2013

Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicata în JOUE seria L nr. 304 din 14.11.2013

Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 si a Directivei 2009/16/CE, publicat în JOUE seria L nr. 330 din 10.12.2013

Decizia de punere în aplicare 2013/765/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 de modificare a recunoasterii Det Norske Veritas în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, publicata în JOUE seria L nr. 338 din 17.12.2013

Decizia de punere în aplicare 2013/794/UE a Comisiei din 19 decembrie 2013 privind recunoasterea Georgiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste sistemele de formare si certificare a navigatorilor, publicata în JOUE seria L nr. 349 din 21.12.2013

Decizia de punere în aplicare 2013/795/UE a Comisiei din 19 decembrie 2013 privind notificarea prezentata de Regatul Unit a masurilor pe care acesta intentioneaza sa le adopte în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) si cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind normele si standardele de siguranta pentru navele de pasageri, publicata în JOUE seria L nr. 349 din 21.12.2013

Rectificare la Decizia 2013/638/UE a Comisiei din 12 august 2013 privind cerintele esentiale pentru echipamentele de radiocomunicatii maritime destinate utilizarii pe navele care nu intra sub incidenta Conventiei SOLAS si participarii la Sistemul mondial pentru caz de sinistru si pentru siguranta navigatiei pe mare (GMDSS), publicata in JOUE seria L nr. 93 din 28.03.2014

• Decizia Consiliului din 17 februarie 2014 de autorizare a statelor membre pentru a semna, a ratifica sau a adera la Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozitiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Conventia internationala de la Torremolinos pentru siguranta navelor de pescuit din 1977 (2014/195/UE), publicata în JOUE seria L nr. 106 din 09.04.2014

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind ratificarea Conventiei internationale de la Hong Kong privind reciclarea sigura si ecologica a navelor (2009) de catre statele membre, sau aderarea la aceasta, în interesul Uniunii Europene (2014/241/UE), publicata în JOUE seria L nr. 128 din 30.04.2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 473/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste completarea anexei III la regulamentul respectiv cu noi harti indicative, publicat în JOUE seria L nr. 136 din 09.05.2014

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 149 din 20.05.2014

Regulamentul (UE) nr. 546/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacitatii flotei Comunitatii cu scopul de a promova transportul pe caile navigabile interioare, publicat în JOUE seria L nr. 163 din 29.05.2014

Decizia Consiliului din 8 mai 2014 privind pozitia care urmeaza sa fie luata în numele Uniunii Europene la Organizatia Maritima Internationala în cadrul celei de a 93-a sesiuni a Comitetului pentru siguranta maritima privind adoptarea modificarilor aduse regulilor II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 din Conventia SOLAS, Codului international al mijloacelor de salvare si Codului privind programul de inspectii intensificate din 2011 (2014/280/UE), publicata în JOUE seria L nr. 145 din 16.05.2014

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 mai 2014 de acordare a recunoasterii UE Registrului Naval Croat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor (2014/281/UE), publicata în JOUE seria L nr. 145 din 16.05.2014

Decizia Consiliului din 26 mai 2014 privind pozitia care urmeaza sa fie adoptata în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 103-a sesiuni a Conferintei Internationale a Muncii cu privire la modificarile Codului Conventiei privind munca în domeniul maritim (2014/346/UE), publicata în JOUE seria L nr. 172 din 12.06.2014

Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor si a penalitatilor cu titlu cominatoriu si retragere a recunoasterii organizatiilor de inspectie si control al navelor in conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, publicat in JOUE seria L nr. 214 din 19.07.2014

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor si a penalitatilor cu titlu cominatoriu si retragere a recunoasterii organizatiilor de inspectie si control al navelor în conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, publicata în JOUE seria L nr. 234 din 7.08.2014


Regulamentul (UE) nr. 911/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind finantarea multianuala a actiunilor Agentiei Europene pentru Siguranta Maritima în domeniul combaterii poluarii marine provocate de nave si de instalatiile petroliere si gaziere, publicat în JOUE seria L nr. 257 din 28.08.2014

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1112/2014 al Comisiei din 13 octombrie 2014 de stabilire a unui format comun pentru schimbul de informatii cu privire la indicatorii privind pericolele majore de catre operatorii si proprietarii de instalatii offshore de petrol si gaze si a unui format comun de publicare a informatiilor referitoare la indicatorii privind pericolele majore de catre statele membre, publicat în JOUE seria L nr. 302 din 22.10.2014

Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, publicata în JOUE seria L nr. 307 din 28.10.2014 Data intrarii în vigoare: 17.11.2014

Directiva 2014/100/UE a Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare si informare privind traficul navelor maritime, publicata în JOUE seria L nr. 308 din 29.10.2014 Data intrarii în vigoare: 18.11.2014

Decizia Consiliului din 10 noiembrie 2014 privind pozitia care urmeaza sa fie adoptata în numele Uniunii Europene în cadrul Organizatiei Maritime Internationale în cursul celei de a 94-a sesiuni a Comitetului pentru siguranta maritima în ceea ce priveste adoptarea modificarilor aduse Codului privind programul de inspectii intensificate din 2011 (2014/826/UE), publicata în JOUE seria L nr. 335 din 22.11.2014

Directiva 2014/103/UE a Comisiei din 21 noiembrie 2014 de adaptare, pentru a treia oara, la progresul stiintific si tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de marfuri periculoase, publicata în JOUE seria L nr. 335 din 22.11.2014 Data intrarii în vigoare: 12.12.2014

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 cu privire la adoptarea de catre Organizatia Maritima Internationala (OMI) a anumitor coduri si a modificarilor aferente aduse anumitor conventii si protocoale, publicat în JOUE seria L nr. 365 din 19.12.2014

Directiva de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de catre Organizatia Maritima Internationala (OMI) a anumitor coduri si a modificarilor aferente aduse anumitor conventii si protocoale, publicata în JOUE seria L nr. 366 din 20.12.2014


Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru în transportul pe cai navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeana a Navigatiei Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeana a Marinarilor Fluviali) (ESO) si Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF), publicata în JOUE seria L nr. 367 din 23.12.2014

 

 

sus

 

DIRECTIVA 2006/87/CE CARE STABILEŞTE CERINŢE TEHNICE PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

 

 

Problematica reglementărilor tehnice privind navele de navigaţie interioară în Europa a fost abordată de-a lungul timpului în cadrul diverselor organizaţii internaţionale de specialitate cum ar fi Comisia Dunării, CEE-ONU, Comisia Centrală pentru navigaţia pe Rhin (CCNR).

În prezent, având în vedere că România este stat membru al Uniunii Europene (U.E), se impune armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a U.E în toate domeniile, inclusiv în cel al reglementărilor privind navele de navigaţie interioară.

Cadrul reglementărilor UE privind navele de navigaţie interioară este constituit din Directiva 2006/87/CE din 12.12.2006 a Parlamentului European şi a Consiliului care stabileşte cerinţele tehnice pentru navele de navigaţie interioară şi care abrogă Directiva Consiliului 82/714/CEE, aşa cum a fost amendată prin Directiva 2006/137/CE din 18.12.2006, publicată în J.O al U.E la nr. L 389/30.12.2006 Vol 49.

Privitor la aceste directive, este necesară transpunerea lor în legislaţia naţională şi, respectiv,  aplicarea lor cu efect cel târziu după data de 30.12.2008.

Ca structură şi conţinut, Directiva 2006/87/CE este similară Regulamentului de inspecţie a navelor pe Rhin, reglementare care este permanent actualizată, în funcţie de progresul tehnic la nivelul CCNR.

Sfera de aplicare a Directivei 2006/87/CE este mai amplă decât a Directivei 82/714/CEE, după cum şi conţinutul său tehnic este mult mai voluminos.

Directiva 2006/87/CE se aplică următoarelor construcţii navale:

Directiva 2006/87/CE conţine o parte generală, ce are 27 de articole care descriu practic funcţionarea întregului mecanism al aplicării acesteia, cât şi un număr de 9 anexe tehnice.

 

Lista anexelor Directivei 2006/87/CE

NR.

CRT.

NUMĂR ANEXĂ

TITLUL ANEXEI

1

I

Lista căilor navigabile interioare comunitare divizate geografic în zonele 1,2,3, şi 4

2

II

Cerinţe tehnice minime aplicabile navelor care navighează pe căile navigabile interioare în zonele 1,2,3,4

3

III

Subiecte pentru posibile cerinţe tehnice suplimentare aplicabile navelor pe căile navigabile interioare din zonele 1 şi 2

4

IV

Subiecte pentru posibile reduceri a cerinţelor tehnice aplicabile navelor pe căile navigabile interioare din zonele 3 şi 4

5

V

Modele de certificate comunitare pentru navigaţie interioară

6

VI

Model de registru al certificatelor comunitare pentru navigaţie interioară

7

VII

Societăţi de clasificare

8

VIII

Reguli de procedură pentru derularea inspecţiilor

9

IX

Cerinţe aplicabile luminilor de semnalizare, instalaţiilor radar şi indicatorilor de giraţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa II „Cerinţe tehnice minime aplicabile navelor de navigaţie interioară care navigă pe căile navigabile în zonele 1,2,3,4” este cea mai voluminoasă şi conţine reglementările tehnice pe care trebuie să le respecte navele de navigaţie interioară. Această anexă are doi apendici:

Apendice 1: „Semnalizări de siguranţă”

Apendice 2: „Instrucţiuni administrative”.

Instrucţiunile administrative sunt preluate de la CCNR şi reprezintă practic prescripţii suplimentare la reglementările tehnice conţinute în Anexa II. Acestea sunt utile pentru aplicarea efectivă a reglementărilor tehnice conţinute în Anexa II cât şi pentru a reglementa activitatea de inspecţii tehnice. În prezent acestea sunt în număr de 17 dar cu siguranţă că în viitor vor mai fi dezvoltate şi altele.

Cheia înţelegerii şi aplicării Anexei II o constituie capitolele de dispoziţii tranzitorii 24 şi 24a ce includ dispoziţii tranzitorii pentru navele existente în situaţia navigaţiei pe Rhin şi în exteriorul Rhinului. Astfel,conform acestora, cerinţele tehnice se aplică gradual în funcţie de vechimea navei sau fracţionat numai părţilor de navă ce se înlocuiesc, repară etc.

Chiar dacă reglementările tehnice nu intră în unele subiecte de detaliu (de exemplu dimensionarea amănunţită a unor elemente structurale), ele introduc concepte noi privind securitatea la locul de muncă, folosirea substanţelor ecologice pentru stingerea incendiilor, reducerea nivelului de zgomot, responsabilitatea crescută a armatorului şi a echipajului privind mentenanţa la bord, înlocuirea obligatorie a unor componente la anumite date, confortul şi o siguranţă deosebită a navelor de pasageri etc. 

Legat de modul de construcţie, de performanţele unor echipamente, de caracteristicile unor materiale, anumite metode de încercare, directiva face trimitere la numeroase standarde, cât şi alte norme tehnice. Acestea trebuie deci procurate, cunoscute şi aplicate în mod corespunzător.

O altă anexă voluminoasă este Anexa IX „Lumini de semnalizare, Instalaţii radar şi indicatori de giraţie”. Această anexă conţine şase părţi:

 

În legătură cu transportul mărfurilor periculoase, este obligatorie respectarea codului ADN aplicat ţinând cont în primul rând de lista mărfurilor periculoase ce se intenţionează a se transporta. Problematica fiind foarte serios urmărită la nivelul U.E., se impune ca armatorii ce intenţionează să efectueze astfel de transporturi să facă o analiză tehnică complexă a modului cum sunt respectate aceste cerinţe ale codului ADN, în caz contrar consecinţele putând fi catastrofale sub aspectul sancţiunilor.

Menţionăm că în cuprinsul Directivei 2006/87/CE există unele capitole şi articole ce urmează a fi completate cu prevederi ulterioare. Activitatea de lucru şi de amendare ulterioară a directivei are caracter de permanenţă, conform uzanţelor CCNR şi ale Comisiei Europene. În acest scop, s-a creat un Comitet tehnic având sarcina de a aproba amendamentele propuse de un grup de lucru format din experţi tehnici ai CCNR şi ai Comisiei Europene. Procesul permanent de amendare va ţine cont în mod special de modificările Regulamentului de inspecţie a navelor pe Rhin efectuate de CCNR. Ca şi consecinţă, va fi nevoie ca aceste viitoare amendamente să fie transpuse rapid în legislaţia naţională, armatorii având obligaţia cunoaşterii şi aplicării acestor reglementări care vor fi din ce în ce mai ridicate ca şi standard tehnic.

Un concept nou care apare in textul directivei este cel al utilizării cerinţelor provizorii. Cerinţele provizorii sunt acele cerinţe tehnice valabile pentru maximum 3 ani, adoptate de către Comitetul tehnic pentru a da armatorilor posibilitatea adaptării navelor lor la progresul tehnic în domeniul transportului pe căile de navigaţie interioară, inclusiv prin efectuarea de teste, sau pentru a permite derogări de la prevederile directivei în cazul în care se preconizează adoptarea unui amendament cu privire la subiectul respectiv. Cerinţele provizorii, odată adoptate, trebuie să fie publicate; ele trebuie să intre în vigoare în acelaşi timp şi trebuie să fie anulate în aceleaşi condiţii, în toate statele membre ale U.E.

            Un capitol important este cel referitor la derogările de la aplicarea cerinţelor tehnice acordate navelor în serviciu.

Procedura de acordare a derogărilor este identic cu cea în cazul CCNR.

Astfel, armatorul care solicită o derogare se va adresa comisiei de inspecţie locală. Aceasta o analizează şi o transmite, împreună cu posibilele soluţii, delegaţiei ţării respective Comitetul tehnic sus-menţionat. Aici se discută în plen, împreună cu toate delegaţiile şi se stabileşte acordul sau dezacordul faţă de solicitarea de derogare. În final, acordul sau dezacordul se formulează ca o recomandare pentru comisia de inspecţie respectivă. Acest procedeu constituie o schimbare majoră privind activitatea de inspecţie tehnică din România.

Având în vedere rigiditatea modului de acordare a derogărilor, cerinţa ca ele să fie foarte bine justificate tehnic spre a putea fi analizate şi aprobate, se impune ca armatorii fluviali să facă o analiză tehnică punctuală extrem de serioasă a modului cum navele pe care le posedă respectă reglementările tehnice. Această analiză se face în funcţie de tipul şi vârsta navei, zona sa de navigaţie şi, respectiv, de planul de investiţii ce se impune pentru respectarea reglementărilor.

În acest context, menţionăm că în cadrul grupului de lucru JWG există în analiză o multitudine de subiecte tehnice care au orizonturi de finalizare diferite. De exemplu, se preconizează ca aspectele tehnice legate de soluţionarea problemelor privind vizibilitatea neobstrucţionată din timonerie (provă, pupă, laterală), inclusiv cele privind mijloacele tehnice de extindere artificială a zonei de vizibilitate prin folosirea de camere, radare, echipamente în infraroşu, să fie finalizate în 5 ani.

De asemenea, problematica emisiilor pe care trebuie să le emită motoarele navelor de navigaţie interioară este subiectul unor analize şi studii extrem de susţinute cât şi al unor reuniuni comune la nivelul CCNR-EUROMOT-Comisia Europeană, preconizând-se ca termen de finalizare anii 2012-2014.

Trebuie menţionat că începând din anul 2003, conform Regulamentului de inspecţie a navelor pe Rhin a început procesul de montare a „motoarelor ecologice” pe navele din zona CCNR.

            La sfârşitul anului 2007 delegaţia Germaniei a adus în analiză problematica emisiilor pe care trebuie să le respecte şi motoarele existente deja pe nave, introducând în dezbatere problema introducerii obligativităţii de post-tratament pentru gazele de evacuare ale motoarelor existente.

            În legătură cu acest subiect partea română susţine că problema este complexă din punct de vedere tehnic şi economic. Dpdv tehnic este dificil de stabilit ce post-tratament trebuie aplicat motoarelor existente, foarte importantă fiind în acest sens data fabricaţiei motorului în corelaţie cu care eventual se pot impune parametri diferenţiaţi pentru emisiile motoarelor existente.

            Dpdv economic este important pentru un armator să cunoască ce investiţii trebuie să facă şi cât timp poate funcţiona astfel, existând pericolul ca de exemplu peste un număr de ani să-i fie solicitată o dotare suplimentară. 

            Poziţia delegaţiei germane şi a CCNR a fost că se impune o permanentă aliniere la progresul tehnic în domeniu.

            Ca rezultat, s-a convenit ca delegaţia germană să elaboreze o propunere concretă, care trebuie să ţină cont cumva de vechimea motoarelor existente. 

Este clară preocuparea U.E şi a CCNR de a încuraja dezvoltarea de construcţii navale noi pentru căile navigabile interioare cât şi excluderea de pe piaţă a navelor vechi şi care nu pot ţine pasul modernizării în lumina reglementărilor UE.

Trebuie menţionat că Dunărea este cale navigabilă interioară a U.E iar respectarea de către armatorii şi operatorii fluviali români a pachetului de reglementări tehnice ale U.E constituie o obligaţie.

            Menţionăm de asemenea că în cursul anului 2008 se conturează două runde de amendare. Prima din ele se referă la introducerea numărului european unic de identificare a navei de navigaţie interioară, la unele modificări ale cerinţelor privind instalaţia de guvernare, stins incendiu, cerinţe privind navele de pasageri, modificarea Modelului Certificatului comunitar, a Modelul de registru al certificatelor comunitare pentru navigaţie interioară.

A doua rundă de amendare se referă la subiecte cum ar fi: gradul de siguranţă al construcţiei navale, modul cum acestea respectă reglementările tehnice, securitatea şi siguranţa la locul de muncă, calificarea echipajelor, prevenirea poluării, condiţiile de viaţă de la bord,  lumini şi echipamente de navigaţie etc., cu eventualele consecinţe nedorite.

Concluzia clară este că, având în vedere statutul ţării noastre de stat membru U.E., directiva 2006/87/CE, cu amendamentele ulterioare, va trebui transpusă în curînd în legislaţia naţională. Acest lucru va aduce o multitudine de noutăţi ce privesc atât activitatea de construcţii şi reparaţii navale, pe care armatorii fluviali trebuie să le abordeze cu seriozitate, dar şi de altă natură, cum ar fi efectuarea inspecţiilor tehnice, a modului de acordare a derogărilor, a acordării numărului european unic de identificare a navei etc, având impact tehnic auspra unui număr mare de nave, cu efecte asupra activităţii economice a armatorilor fluviali.

 

            Apăsaţi aici pentru a vizualiza tabelul comparativ privind structura directivelor 2006/87/CE, 2006/137/CE si Regulamentului de inspecţie a navelor pe Rhin.

           

            Apasati aici pentru a vizualiza o prezentare detaliata a Directivei 2006/87/CE.

Apasati aici pentru o informare asupra viitoarelor amendamente aduse Directivei 2006/87/CE.

Apasati aici pentru a vizualiza o prezentare detaliata a Directivei 1994/25/CE.

Apasati aici pentru a vizualiza o prezentare detaliata a Directivei 2012/45/CE.

Apasati aici pentru a vizualiza o prezentare detaliata a Directivei 2012/35/CE.

Apasati aici pentru a vizualiza o prezentare detaliata a Directivei 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croatia, publicata în JOUE seria L nr. 158 din 10.06.2013

Apasati aici pentru a vizualiza o prezentare detaliata a Directiva 2013/38/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului, publicata în JOUE seria L nr. 218 din 14.08.2013

Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicata in JOUE seria L nr. 220 din 25.07.2014

Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim, publicata în JOUE seria L nr. 257 din 28.08.2014 Data intrarii în vigoare: 17.09.2014


Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime si de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului, publicata în JOUE seria L nr. 257 din 28.08.2014 Data intrarii în vigoare: 17.09.2014

sus

Pagina actualizata la 06.02.2015
| Flash Player | Adobe Reader |                      Copyright 2008 - Autoritatea Navala Romana                     | Home | Contact|                    Webmaster - Iulia Ionel